Doktryny polityczne - doktryny starożytności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny polityczne - doktryny starożytności - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: doktryny starożytności, doktryny średniowiecza, odrodzenie, doktryna absolutyzmu, oświecenie.

HISTORIA DOKTRYN
POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
Historia doktryn politycznych i prawnych jest jedną z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Ukształtowała się jako odrębna gałąź badawcza w drugiej połowie XIXw. jako tzw. historia filozofii prawa. Historia doktryn pol. i prawnych dopiero po wojnie stała się odrębnym przedmiotem w dydaktyce uniwersyteckiej. Występuje szereg różnych definicji pojęcia doktryn politycznych. Niektórzy piszą, że historia doktryn politycznych i prawnych są to uwarunkowane poglądy wyjaśniające zasady powstania organizacji oraz funkcjonowania państwa i prawa.
Historia D P i P to historia poglądów na strukturę polityczną społeczeństwa - w tym przede wszystkim na państwo jako najważniejsze zjawisko tej struktury - oraz na obowiązujące w społeczeństwie prawo. Historyka doktryn interesują wielkie klasyczne dzieła wielkich myślicieli, a także dzieła pisarzy religijnych, publicystyka, treści wystąpień przedstawicieli społeczeństwa w organach władzy, literatura piękna, relikty kultury materialnej, symbolika dzieł sztuki.
Upraszczając: HDPiP to historia poglądów na państwo i na prawo.
Doktryna polityczna znakomity polski prawnik Franciszek Reszka (?) zajmował się tym pojęciem. W swojej książce naukowej zawarł następującą definicję: doktryna polityczna jest to zbiór poglądów określając kierunki i cel działań wyraźnie określonych w czasie i przestrzeni.. (zatem doktryna ma zawsze określony czas i określoną przestrzeń). Stąd możemy mówić o doktrynach starożytności, średniowiecza, doktryna odrodzenia itd. Obok doktryny pojęciem podobnym jest pojęcie ideologii. Doktryna różni się tym od ideologii, że jest współcześniejsza, odnosi się do każdej sytuacji prawnej i politycznej. Podejmuje problem wiary, życia społecznego, doktryna koncertuje się tylko na państwie i na prawie.
Doktryna jak każde zjawisko ma swoje funkcje:
Tłumaczenie zjawisk życia państwowego - wyjaśnia dlaczego w państwie zachodzą takie a nie inne procesy polityczne i społeczne,
Funkcja krytyki państwo i podejmowanych decyzji politycznych - Funkcja wskazywania perspektyw rozwoju państwa. Przykładem będzie doktryna integracji europejskiej.
Funkcja integracji postaw społecznych wokół programów politycznych. Niektórzy utożsamiają się (identyfikują się) z niektórym doktrynami, można usłyszeć, że ktoś jest liberałem, socjalistą, monarchistą itd.
DOKTRYNY STAROŻYTNOŚCI (doktryna Platona i doktryna Arystotelesa)
PLATON (427-348 p.n.e.) (w książce: 427-347 p.n.e.)
Platon urodził się w bogatej rodzinie, w arystokratycznej rodzinie w Atenach. Negował ustrój zwany demokracją, był to dla niego najgorszy system. Kiedy w Atenach obalono rządy demokratyczne i władzę objęła grupa 30 tyranów przed Platonem otworzyła się droga politycznego działania. Wpierał rządy tyranów jednak doszedł szybko do wniosku, że tyrania to ustrój strachu i nienawiści. W tym okresie poniósł śmierć jego mistrz - Sokrates. Pogłębiło to przekonanie, że ewolucja państwa zmierza ku złemu, że formy rządów ulegają systematycznej degradacji. Uformowało to też jego przeświadczenie o tym, że zło nie przestanie ludzi nękać dopóty, dopóki rządów nie obejmą filozofowie. Platon wyjeżdżał na Sycylię w zamiarze wychowania władców syrakuzańskich na filozofów. Popada tam w niewolę, z której wykupują go jego uczniowie. W ramach wdzięczności zakłada szkołę w ateńskich ogro

(…)

… było z rozwojem nauki, która miała wpływ na życie gospodarcze, na kulturę, na sztukę. W odrodzeniu głównym źródłem kumulacji kapitału stał się handel, wielkie odkrycia geograficzne pobudziły popyt na rynkach Europy. Ludzie zaczynają się gwałtownie bogacić, następuje gromadzenie środków pieniężnych. Na bazie tych przekształceń powstaje nowa grupa społeczna - sile mieszczaństwo (powstaje burżuazja). Owo…
… jednego z podręczników Historii doktryn) twierdzi, że w odrodzeniu dochodzi do rewolty intelektualistów (to przede wszystkim zjawisko określane mianem humanizmu). „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce”
ERAZM Z ROTTERDAMU (1469-1536)
Był człowiekiem niezwykle wykształconym. Jego myśl związana jest z niderlandzkim mieszczaństwem. Paradoksem jest to, że Erazm z Rotterdamu był księdzem…
…, nie tylko materialnie ale także duchowo). Twierdził, że za tym poglądem kryje się zwykłe lenistwo i nieuctwo kleru. Wszystkim głupcom Erazm z Rotterdamu przeciwstawia republikę literalną, republikę ludzi wykształconych i mądrych. Ten ostry atak przeciwko kościołowi służył przede wszystkim nie do odrzucenia władzy ale do oddzielenia sfery nauki i sfery nauki. Doktryna polityczna. Można ją podzielić na 2 części:
republikanizm - swoje republikańskie poglądy Erazm zawarł w tzw. adagiach. Adagie to zbiór korespondencji, zbiór przysług napisanych po łacinie z komentarzem Erazma z Rotterdamu. W tych adagiach krytykuje szlachectwo bez cnoty, snobizm, godności duchowe bez pobożności i wiedzy, krytykuje demoralizację kleru. Wg niego ta sytuacja zepsucia społecznego wywołana jest tym, że państwo rządzone jest przez króla. Wg…
… nie ma innych zasad wiary, innej moralności niż dla zwykłych poddanych. Chrześcijański władca to nie majestat, to nie władza ale zarządzanie i opieka”. pacyfizm - owy pacyfizm również wyraża niechęć do ustroju monarchii. Erazm twierdził, że władcy nie troszczą się o dobro poddanych, przeciwnie - ich wojowniczość, żądza sławy i zdobyczy terytorialnych jest źródłem nieszczęść ludu. Stąd też Erazm z Rotterdamu w pracy…
… , a najwybitniejszy pisarz schyłku wieków średnich, Marsyliusz z Padwy oparł na nim swą koronną tezę o suwerenności ludu. al.........tomistyczna - przedstawicielami byli Alfred Wielki i Tomasz ............
TOMASZ Z AKWINU (1225-1274) str.70
Uczeń arystotelika Alberta Wielkiego
U szczytu swojej prawniczej kariery Tomasz z Akwinu zostaje powołany na stanowisko profesora uniwersytetu paryskiego. Celem…
… pod referendum. Pojęcie prawa. Prawem jest norma opatrzona sankcją przymusu i wydana przez upragnionego ustawodawcę. Prawo powinno posiadać przymus i wolę ustawodawcy. Prawo zatem nie musi być dobre, sprawiedliwe ani moralne. Odrzuca prawo natury, owszem ono istnieje ale jako doktryna a nie jako prawo. Prawo kościelne też nie jest prawem - nie posiada przymusu. Ta teoria jest początkiem pozytywizmu prawniczego
… będzie miała wspólnota wiernych. Kościół musi zatem stać się instytucją w państwie i być państwu podporządkowany. Zasada etatyzacji kościoła, tak pięknie rozwinięta przez Marsyliusza, legnie w następnej epoce u podstaw idei kościoła państwowego (narodowego). Teorie Marsyliusza z Padwy daje początek doktrynom podziału władzy, pozytywizmowi prawniczemu, myśli reformacyjnej.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321) str. 79…
… i przeciwników króla. Bodin należał do obozu zwolenników króla. W dziele „6 ksiąg o Rzeczypospolitej” zawarł krytykę obozu przeciwnego królowi.
Metoda badawcza:
prawnicza - zakładał pojęcia ogólne i z nich dochodził do pojęć szczegółowych.
historyczna - polegała na dokumentowaniu faktów ogólnych.
Jego doktryna pełna jest definicji.
Państwo i Rzeczpospolita to jedno i to samo. Jest prawym rządem z władzą
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz