Dobra osobiste osób prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobra osobiste osób prawnych - strona 1 Dobra osobiste osób prawnych - strona 2

Fragment notatki:

DOBRA OSOBISTE OSÓB PRAWNYCH W myśl art. 43 KC, przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych .
Przykładowe dobra osobiste przysługujące osobom prawnym:
dobra sława,
nazwa,
nietykalność pomieszczeń,
tajemnica korespondencji,
sfera prywatności.
UPRAWNIENIA OCHRONNE OSÓB PRAWNYCH:
żądanie ustalenia prawa osobistego,
roszczenie o zaniechanie naruszeń,
roszczenie o usunięcie skutków naruszeń.
4. ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSÓB PRAWNYCH Osoba prawna nabywa zdolność prawną w momencie powstania .
Osoba prawna, podobnie jak osoba fizyczna, może być właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, wierzycielem, dłużnikiem, udziałowcem itd. Osoba prawna ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie stosunków cywilnoprawnych całym swym majątkiem. 5. ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH OSÓB PRAWNYCH Art. 38 KC „osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie”. Oznacza to, że z chwilą powstania osoby prawnej, uzyskuje ona pełną zdolność do czynności prawnych .
Osoby prawne swoją z.d.c.p. realizują działając przez swoje organy . Z braku powołanych do tego organów sąd ustanawia dla nich kuratora . Do jego zadań należy przede wszystkim niezwłoczne powołanie właściwych organów, a w razie potrzeby przeprowadzenie ich likwidacji . 6. USTANIE OSOBY PRAWNEJ Osoba prawna może ustać w wyniku różnego rodzaju zdarzeń prawnych, w szczególności z powodu:
wydania przez organ państwowy aktu znoszącego osobę prawną,
podjęcie przez uprawniony organ uchwały o rozwiązaniu osoby prawnej,
cofnięcie koncesji (zezwolenia),
reorganizacja osoby prawnej (np. likwidacja, przekształcenie, łączenie)
upadłość osoby prawnej,
upływ czasu, na jaki została ona powołana,
powstanie innych zdarzeń, które przez ustawodawcę zostały przewidziane do ustania osoby prawnej.
Najczęściej do pełnego ustania osoby prawnej potrzebne jest jej wykreślenie ze stosownego rejestru. 7. RODZAJE OSÓB PRAWNYCH: państwowe osoby prawne - Skarb Państwa oraz inne państwowe osoby prawne, samorządowe (komunalne) osoby prawne , inne osoby prawne ,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz