Dlaczego płacimy podatki - rachunkowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dlaczego płacimy podatki - rachunkowość - strona 1

Fragment notatki:

Nieaktualny stan prawny. Dlaczego płacimy podatki? podstawa prawna i rodzaje podatków, przedmiot opodatkowania, wyłączenie z obowiązku podatkowego oraz zakres przedmiotowy podatku vat, zasady rejestracji, deklaracje podatkowe, zwol-nienia od podatku vat oraz stawki podatku vat, obowiązek obliczania i wpłacania vat, sposób obliczenia i płacenia podatku, podatkowa księga przychodów i rozchodów, rejestr sprzedaży i zakupów, ewidencja (rejestr) sprzedaży dla podatników vat, prawa i obowiązki rolnika ryczałtowego, podatek dochodowy od osób fizycznych, podmiot i przedmiot opodatkowania, źródło przychodów, koszty uzyskania przychodów, ustalanie wysokości podatku i jego pobór, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej, zasady korzystania z karty podatkowej, podatek dochodowy od osób prawnych, podmiot i przedmiot opodatkowania, przychody osób prawnych i koszty uzyskania, koszty uzyskania przychodów ? podstawowe zmiany, ustalenie wysokosci podatku i jego pobór, zasady opłacania podatku.

WSTĘP
DLACZEGO PŁACIMY PODATKI?
Uważamy za sprawę oczywistą, że drogi powinny być wyasfaltowane, ulice oświetlone, szkoły powinny bezpłatnie zapewniać wykształcenie co najmniej podstawowe, policja powinna pilnować porządku i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom, a wojsko powinno bronić granic kraju. Nadto oczekuje się, że państwo będzie organizować społ. służbę zdrowia, wspierać naukę i twórczość kulturalną, organizować ochronę środowiska naturalnego, zabytków, wspomagać rolnictwo, budownictwo i podejmować wiele innych rodzajów działalności wspomagających ponoszenia bardzo poważnych wydatków.
Aby uzyskać środki na te cele, państwo prowadzi działalność gospodarczą, ale też pobiera od obywateli i od przedsiębiorstw różnego rodzaju opłaty, cła i podatki. W gospodarce zarządzanej centralistycznie wiele podatków ukrytych było w cenie sprzedawanych towarów czy świadomych usługach. Polegało to na tym, ze w cenę danego towaru wliczało się podatek, np. jeżeli jakaś rzecz kosztowała 100 zł., a nakładano na nią 50% podatku, to można ją było kupić za 150 zł.. Podatki takie nazywamy podatkami pośrednimi gdyż, płaci je w rzeczywistości nie dany wytwórca czy handlowiec, który wlicza je do ceny towaru, ale ten, który dany towar kupuje dla siebie.
Przy gospodarce rynkowej, gdy państwo przestaje metodami administracyjnymi ignorować w kształtowanie cen, poziom kosztów, popyt i podaż danych towarów na rynku czy też kształtowanie dochodów osobistych ludzi, przyszedł czas na zmiany systemu podatkowego. Polegają one na rezygnacji z rozbudowanych form opodatkowania pośredniego i wprowadzeniu w to miejsce podatków bezpośrednich. W ten sposób można pełniej uwzględnić sytuację majątkową podatnika, a więc wysokość jego dochodów, liczbę osób utrzymujących się z tych dochodów, stan rodziny podatnika. Tego wszystkiego nie zapewniło opodatkowanie pośrednie.
Płacenie podatków jest uciążliwe nie tylko ze względu na obciążenia pieniężne, ale także ze względu na konieczność prowadzenia odpowiednich rachunków i dokumentacji, budzi różnego rodzaju opory i sprzeciwy. Ustanawianie i wymierzanie podatków powinno być tak pomyślane, by nie hamowało prowadzenia uczciwej dział. gosp., a przeciwnie - zachęcało do jak najlepszego zorganizowania działalności.
Płacenie podatków jest koniecznym elementem współczesnej organizacji życia społecznego w państwie, bez którego społeczeństwo nie mogłoby w sposób normalny funkcjonować.
UCHYLANIE SIĘ OD PŁACENIA PODATKÓW JEST PRZEKROCZE-NIEM PRAWA I MOŻE BYĆ ŚCIĄGAN

(…)

… podatek na zasadach ogólnych, czyli:
pracowników,
emerytów i rencistów,
osoby pobierające zasiłek,
z ubezpieczenia społecznego,
z organu zatrudnienia,
osoby osiągające dochody z kapitałów pieniężnych, praw majątkowych, sprzedaży rzeczy i nieruchomości,
osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej,
osoby wykonujące samodzielną działalność,
podatników prowadzących działalność gospodarczą, wśród…

Pozarolnicza działalność gospodarcza (wytwórcza, handlowa, usługowa)
Działy specjalne produkcji rolnej
Kapitały pieniężne i prawa majątkowe (odsetki, dywidendy, przeniesienie własności
Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne podobne umowy
Nieruchomości lub inne części odstąpione bezpłatnie do użytku
Sprzedaż lub zmiana nieruchomości i działu, spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania…
… się do dochodów:
z działalności rolniczej (ustawa z dnia 26.VII.1991 r.), z wyjątkiem przychodów z działów specjalnej produkcji rolnej (dochody z działalności rolniczej podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym),
z gospodarki leśnej,
podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28.VII.1983 r.),
wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy…
… tych ustaw stanowią inaczej,
przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze,
gminy w zakresie dochodów własnych,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest:
przychód w przypadku:
przychodów z praw autorskich, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów…
…, WYŁĄCZENIE Z OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ ZAKRES PRZEDMIOTOWY PODATKU VAT
Przedmiotem podatku jest zjawisko, sytuacja, stan faktyczny lub prawny, z którym ustawodawstwo łączy obowiązek uiszczania podatku. Przedmiot podatku znajduje najczęściej wyraz w jego nazwie np. podatek obrotowy, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, podatek od wynagrodzeń. W szczególności przedmiotem podatku są : przychód brutto ( obrót) ze sprzedaży wyrobów i usług, dochód ( zysk) będący przychodem pomniejszonym o koszty uzyskania, majątek lub przyrost majątku, wydatki na określony cel. Na ogół przyjmuje się, że przedmiot podatku jest źródłem jego pokrycia. Z ekonomicznego punktu widzenia źródłem podatku ( zasób środków, z których podatnik opłaca podatek) jest jednak dochód lub majątek, niezależnie od tego, jakiego podatku…
… r. sprzedaż surowców energetycznych i nośników energii oraz materiałów i robót budowlanych do 31.12.1999 r.)
stawką zerową 0% (art. 39 i 50 ustawy) dla towarów eksportowych oraz sprzedawanych w kraju i usług świadczonych w kraju. Umożliwia eksporterom uzyskanie zwrotu podatku naliczonego przy zakupie niezbędnych do wytworzenia wyrobów (usług).
WYŻSZE STAWKI VAT w 2002 r.
Stawki VAT uległy pewnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz