Diagnostyka obiektów technicznych - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Diagnostyka obiektów technicznych , to dział nauki o eksploatacji obejmujący problemy rozpoznawania stanu technicznego obiektu bez jego demontażu. W szczególnych przypadkach dopuszcza się częściowy demontaż, ale nienaruszający istoty działania poszczególnych układów. STAN techniczny obiektu , jest to zbiór cech technicznych umożliwiających wypełnianie funkcji założonych podczas konstruowania . W problematyce diagnostyki tech. można wyróżnić trzy zasadnicze dziedziny : 1 .- Badanie konkretnych obiektów technicznych .2.- Badanie modeli obiektów diagnostycznych. 3- Badanie systemów diagnostycznych ich związków z obiektami diagnostyki . Jako urządzenie techniczne rozumie się każde urządzenie wypełniające zadane funkcje techniczne, złożone z zespołów, podzespołów i par kinematycznych spełniających również swoje funkcje w powiązaniu z innymi zespołami, podzespołami i elementami. Można, zatem powiedzieć, że urządzenie techniczne jest zbiorem celowo uporządkowanych i wspólnie pracujących elementów, przeznaczonych do wypełniania funkcji technicznych. Zadania diagnostyki technicz. Do zasadniczych zadań diagnostyki technicznej zaliczamy: - Badanie, ustalanie i klasyfikowanie niesprawności pojazdów mech. oraz symptomów tych niesprawności. - Opracowywanie metod i aparatury do mierzenia wartości parametrów diagnostycznych. - Ocena na podstawie wartości zmierzonych parametrów diagnostycznych zmian wartości parametrów stanu technicznego i porównanie ich z dopuszczalnymi odchyleniami od normy . Diagnostykę techniczną dzielimy na: Diagnozowanie -Jest to proces oceny stanu technicznego pojazdu, bez jego demontażu, za pomocą zbioru parametrów diagnostycznych. Prognozowanie -Określenie przydatności obiektu do jego dalszej pracy, co jest związane z określeniem resursu dalszej sprawnej pracy pojazdu do utraty parametrów dopuszczalnych lub granicznych. Genezowanie - Proces oceny przyczyny występowania zwiększonego zużycia lub rozregulowania skojarzonych elementów. Genezowanie polega na zbieraniu i selekcji typów uszkodzeń, statystycznym ich opracowaniu i przesłaniu do producenta celem wyeliminowania występujących niesprawności lub ujemnych zjawisk. Wszystko to ma na celu podniesienie jakości wyrobu i zwiększenie okresu bezawaryjnej pracy. Istota diagnostyki Przy diagnozowaniu mierzymy parametry wyjściowe na tej podstawie oceniamy parametry struktury, które z kolei opisują nam aktualny stan techniczny pojazdu. Zatem istota diagnostyki technicznej polega na wykorzystaniu dwóch charakterystycznych cech urządzeń technicznych: (parametry struktury) 1- Każde urządzenie techniczne ma tak zwaną zdeterminowaną strukturę zależną od jego właściwości użytkowych, którą stanowi zbiór tworzących go podzespołów i elementów ustalonych w ściśle uporządkowany sposób w celu wypełnienia określonych funkcji założonych na etapie konstruowania. Struktura pojazdu jest opisana zbiorem mierzalnych wielkości tworzących

(…)

… może być wykonany metodą bezpośrednią lub pośrednią -Bezpośrednia ocena kąta wyprzedzenia wtrysku może być dokonywana poprzez natrysk paliwa na wieniec koła zamachowego. W tym celu po odkręceniu wtryskiwacza (z I sekcji tłoczącej pompy) doprowadzamy do natrysku paliwa na wieniec zębaty koła zamachowego (podczas wykonywania jednego Obr. wałem korbowym). Na podstawie położenia śladu natrysku względem GMP określamy…
… stanowiskowe Podczas tych badań stosowane są dwie metody: 1dynamiczna (bezwładnościowa), 2quasi-statyczna. Metoda dynamiczna polega na pomiarze sił bezwładności powstających podczas ham w strefie styku kół z powierzchnią oporową. Siły hamowania są oceniane na podstawie wartości sił bezwładności mas przemieszczającego się samochodu które są w ruchu postępowym i obr. Inna metoda polega na pomiarze sił bezwładności mas kół zamachowych stanowiska pomiarowego działających na hamowane koła nieruchomego sam. Do pomiarów dynamicznych mas przemieszczających się w ruch postępowym i obr stosowane są urządzenia płytowe. Składają się one z 4 ruchomych płyt na które z określoną pr wjeżdża sam (np. dla hamowni typu SCHENCK -15-20km/h. Przyjmuje się, że jeżeli sum sił hamowania wszystkich kół wynosi 80% ciężaru pojazdy…
… koła do pr 80km/h. Po osiągnięciu tej pr zostaje wyłączony napęd rolek i jednocześnie naciska się na pedał ham. (wykorzystuje się siły bezwładności mas rolek) Liczba obr rolek od początku ham do całkowitego zatrzymania obracających się kół jest miarą długości drogi ham. Opóźnienie kątowe rolek jest miarą opóźnienia ham i jednocześnie wartość ta jest przeliczana na wartość sił ham. Quasi-statyczna…
… maszyn elektrycznych co objawia się to tzw. hałasem magnetycznym np. buczenie stojana. 4.mechaniczne- zasadniczym czynnikiem są siły bezwładności powstające wskutek ruchu elementu ze znacznymi przyspieszeniami. Siły tarcia oraz siły impulsowe generowane przez zderzenia współpracujących części. Drgania mech są najbardziej związane ze stanem tech zespołu. Powstanie tych drgań jest związane z ruchem elem…
… spręż są uzależnione od szczelności przestrzeni nad tłokiem a zatem od stopnia zużycia układ TPC oraz gniazd zaworowych i przylgni zaworów. Ciśnienie spręż mierzone jest za pomocą manometrów mocowanych w otworze świecy lub wtryskiwacza kontrolowanego cylindra. Podczas pomiarów ciśnienia spręż muszą być spełnione warunki: Silnik do rozgrzany do temp eksploatacji, wyregulowane luzy zawor., wykręcone…
… powietrza. Do pomiarów wykorzystuje się specjalne przyrządy służące do doprowadzania powietrza nad tłok z sieci zew. Przyrząd posiada dwa manometry, z których jeden jest manometrem kontrolnym a drugi pomiarowym. Manometr pomiarowy najczęściej jest wyskalowany w procentach utraty szczelności cyl. Relacja jest następująca: 3,5atm-0%, 0atm-100%. Kryteria oceny szczelności przestrzeni nad tłokiem: sil ZI, (sil…
…. Drgania te występują w sil w ukł dolotowym powietrza lub mieszanki, spalania oraz wylotu spalin. 2.hydromechaniczne- są związane z przepływem paliwa, cieczy chłodzącej i oleju. Wynikają ze zjawisk turbulencyjnych w tych cieczach, niejednostajności przepływu strumienia, pulsacji ciś oraz kawitacji. 3.elektromagnetyczne- wynikają z wzajemnego oddziaływania pól magnetycznych. W sil dotyczy to szczególnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz