Dezynfekcja wody - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dezynfekcja wody - wykład - strona 1 Dezynfekcja wody - wykład - strona 2 Dezynfekcja wody - wykład - strona 3

Fragment notatki:

DEZYNFEKCJA WODY      metody fizyczne: :  ogrzewanie  (w ci ągu 10 minut gotuje się wodę lub ogrzewa w  700C).  napromieniowanie  (przez 10-30 sekund na świetla się  promieniami lampy rt ęciowej-2,5 tys. A)  specjalne filtrowanie  (przez filtry ceramiczne o porach  mniejszych od rozmiarów bakterii)      metody chemiczne:  Dezynfekcja metod ą chemiczną polega na wprowadzeniu do wody  substancji chemicznych, które niszczą bakterie. Skuteczne ich działanie  zale ży od: ich rodzaju i stężenia, ilości i rodzaju mikroorganizmów  znajduj ących się w wodzie, fizycznych własności i składu chemicznego  wody, czasu kontaktu mikroorganizmów znajdujących się w wodzie ze  środkami dezynfekującymi. Metody chemiczne sprowadzają się do  stosowania  środków silnie utleniających:  chlor, ozon.    Chlor i jego zwi ązki  w wodzie działają silnie utleniająco i  bakteriobójczo i ulega następującym przemianom:  Cl2 + H2O  = HClO + HCl  HClO  = HCl + O  HClO  = H +  + ClONH3 + Cl2  = NH 2 Cl + HCl     lub   NH3 + 2 Cl2 = NHCl2 + 2 HCl  chlorowanie wst ępne  ma na celu polepszenie własności  organoleptycznych, u łatwia koagulację i odżelazianie i in.    chlorowanie normalne  s łuży do dezynfekcji wody. Aby zwiększyć  skuteczno ść i ograniczyć jego zużycie zwykle wprowadza się go przed  wprowadzeniem wody do sieci wodoci ągowej.  Do chlorowania stosuje si ę gazowy chlor lub jego związki zawierające  “czynny chlor” (chlor użyteczny, związany). Działaniu chloru ulegają  reduktory organiczne i nieorganiczne oraz w dalszej kolejno ści bakterie.    Zapotrzebowaniem chloru  okre śla się najmniejszą ilość wolnego chloru  wyra żoną w mg/l Cl2, która dodana do 1 litra wody w 200C po 30 min.  kontakcie z wod ą daje 0,1 mg/l pozostałego chloru, które oznacza się  do świadczalnie. Czasem chlorowanie wolnym chlorem prowadzi się z  udzia łem np. KMnO4, związków srebra lub miedzi. Poza chlorem wolnym  u żywa się podchlorynów: sodu (NaOCl), wapnia, wapno chlorowane  (CaClOCl), dwutlenek chloru ClO2 oraz chloraminy (C6H5SO2NClNa).  Nadmiar chloru w wodzie powy żej 0,7 mg/l nadaje jej przykry smak. Do  usuwania nadmiaru stosuje si ę środki fizyczne i chemiczne:  napowietrzanie, w ęgiel aktywny i inne środki chemiczne takie jak:  tiosiarczan sodowy, siarczyn sodowy lub dwutlenek siarki.     2 Na2S2O3 + Cl2 = Na2S4O6 + 2 NaCl  Na2SO3 + Cl2 + H2O  =  NaHSO 4  + NaCl + HCl  SO2 + Cl2 + 2 H2O  = H

(…)

… organoleptyczne (utlenia H2S do siarki i siarczanów,
cyjanki do azotu i dwutlenku węgla, związki barwne pochodzące od
kwasów humusowych, fenole utlenia do CO 2, węglowodory często dają
substancje rakotwórcze, substancje powierzchniowoczynne nie utleniają
się całkowicie, zaś pestycydy są bardzo odporne na działanie ozonu zaś
zapach i smak są całkowicie likwidowane).
DEZYNFEKCJA WODY
metody fizyczne::
ogrzewanie…
… się środki fizyczne i chemiczne:
napowietrzanie, węgiel aktywny i inne środki chemiczne takie jak:
tiosiarczan sodowy, siarczyn sodowy lub dwutlenek siarki.
2 Na2S2O3 + Cl2 => Na2S4O6 + 2 NaCl
Na2SO3 + Cl2 + H2O => NaHSO4 + NaCl + HCl
SO2 + Cl2 + 2 H2O => H2SO4 + 2 HCl
Dechlorację można też zapewnić przepuszczając chlorową wodę przez
warstwę granulowanego CaSO3 węgla aktywnego jednocześnie usuwa
się substancje barwne, smakowe i zapachowe).
Cl2 + H2O => 2 HCl + 0,5 O2 (HCl rozkłada węglany),
Cak + O2 => CO2
Filtr z węglem aktywnym ustawia się za filtrami pośpiesznymi,
zużyty filtr węglowy regeneruje się okresowo przy pomocy pary wodnej w
temp. 6000C lub przepuszczając 1% Na2CO3 albo 5% NaOH.
Ozonowanie wody jest nowoczesną metodą. Ozon otrzymuje się
metodą fotochemiczną, na drodze elekrolitycznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz