DETERMINANTY UBÓSTWA

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DETERMINANTY UBÓSTWA - strona 1 DETERMINANTY UBÓSTWA - strona 2 DETERMINANTY UBÓSTWA - strona 3

Fragment notatki:

DETERMINANTY UBÓSTWA Podział badanej populacji gospodarstw domowych na podpopulacje według wybranych cech społeczno-ekonomicznych i ocena tego zjawiska wewnątrz tych podpopulacji za pomocą agregatowych indeksów ubóstwa, najczęściej odsetka ubogich. Wysokie wartości indeksu ubóstwa w danej grupie gospodarstw, przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu ich wartości pomiędzy grupami według danej klasyfikacji sugerują, że dany wariant cechy charakteryzujący wyróżnioną podpopulację gospodarstw generuje ubóstwo.
Oceny wpływu poszczególnych zmiennych na generowanie ubóstwa niezależnie mogą okazać się obciążone, gdyż nie biorą pod uwagę związku tych zmiennych z innymi zmiennymi.
Stosowanie wielowymiarowych metod badania współzależności, a w szczególności modeli regresji wielorakiej.
MODELE REGRESJI BINARNEJ
MODELE PROBITOWE W modelach probitowych zmienną zależną jest zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy gospodarstwo domowe znajdowało się sferze ubóstwa (w sferze wysokiego zagrożenia ubóstwem) oraz wartość 0 w przeciwnym przypadku.
Formalna postać modelu probitowego:
, gdzie:
X - wektor potencjalnych determinant ubóstwa (zmiennych objaśniających),
Pr( X ) - prawdopodobieństwo znalezienia się gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa (w sferze wysokiego zagrożenia ubóstwem), przy określonym układzie potencjalnych determinant ubóstwa,
Ф -1 - funkcja odwrotna dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego,
- składnik losowy.
PODSTAWOWE POTENCJALNE DETERMINA NTY UBÓSTYWA Charakterystyki regionu zamieszkania gospodarstwa domowego, np. stan infrastruktury regionu, dostęp do rynków i usług, warunki pogodowe, jakość zarządzania władz regionalnych
Charakterystyki środowiska lokalnego, np. infrastruktura lokalna, dostęp do dóbr i usług na poziomie lokalnym, struktura społeczna, kapitał społeczny
Charakterystyki gospodarstwa domowego, np. wielkość gospodarstwa domowego, struktura gospodarstwa domowego, źródło utrzymania, typ gospodarstwa
Charakterystyki członków gospodarstwa domowego np. wiek, płeć, poziom wykształcenia, status na rynku pracy, stan zdrowia


(…)

… BINARNEJ
MODELE PROBITOWE
W modelach probitowych zmienną zależną jest zmienna zerojedynkowa, która przyjmuje wartość 1, gdy gospodarstwo domowe znajdowało się sferze ubóstwa (w sferze wysokiego zagrożenia ubóstwem) oraz wartość 0 w przeciwnym przypadku.
Formalna postać modelu probitowego:
, gdzie:
X - wektor potencjalnych determinant ubóstwa (zmiennych objaśniających),
Pr(X) - prawdopodobieństwo…
…, płeć, poziom wykształcenia, status na rynku pracy, stan zdrowia
ZASADY SZACUNKU PARAMETRÓW I ICH INTERPRETACJA
Zmienne objaśniające uwzględnione w modelach jako potencjalne determinanty ubóstwa mogą zostać przedstawione, podobnie jak zmienna objaśniana, za pomocą układów zmiennych zerojedynkowych. Przy szacowaniu modeli z układami zmiennych zerojedynkowych pomija się w każdym z układów, celem…
… najmniejszych kwadratów. Jakość modelu można ocenić na przykład za pomocą zliczeniowego R2 (count R2).
Procent trafności ocen statusu ubóstwa gospodarstwa domowego. Prognoza ta dotyczy oceny stanu w oparciu o dane przekrojowe, a nie przewidywania zdarzeń. Łączną istotność wszystkich zmiennych objaśniających modelu możemy ocenić za pomocą testu ilorazu wiarygodności. Statystyka testowa ma przy założeniu…

t-Studenta
Krytyczny poziom istotności
(Wyraz wolny)
Grupa społeczno-ekonomiczna:
-2,354
0,286
-8,221
0,000
Pracownicy
-0,168
0,131
-1,283
0,200
Rolnicy
0,479
0,150
3,198
0,001
Pracujący na własny rachunek
Ref.
Emeryci -0,448
0,151
-2,972
0,003
Renciści
0,202
0,154
1,309
0,191
Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł
1,184
0,147
8,059
0,000
Liczba osób w gospodarstwie
1
Ref.
2
-0,008
0,109
-0,070…

Standardowe
błędy
szacunku
Statystyka
t-Studenta
Krytyczny poziom istotności
(Wyraz wolny)
Grupa społeczno-ekonomiczna:
-0,157
0,109
-1,442
0,149
Pracownicy
0,267
0,058
4,565
0,000
Rolnicy
0,530
0,083
6,413
0,000
Pracujący na własny rachunek
Ref.
Emeryci 0,555
0,064
8,630
0,000
Renciści
0,927
0,082
11,262
0,000
Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł
1,422
0,100
14,178
0,000
Liczba osób w gospodarstwie
1
Ref…
… znalezienia się gospodarstwa domowego w sferze ubóstwa (w sferze wysokiego zagrożenia ubóstwem), przy określonym układzie potencjalnych determinant ubóstwa,
Ф-1 - funkcja odwrotna dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego,
- składnik losowy.
PODSTAWOWE POTENCJALNE
DETERMINANTY UBÓSTYWA
Charakterystyki regionu zamieszkania gospodarstwa domowego, np. stan infrastruktury regionu, dostęp do rynków i usług…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz