Determinanty dochodu narodowego - PRODUKCJA POTENCJALNA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty dochodu narodowego - PRODUKCJA POTENCJALNA - strona 1 Determinanty dochodu narodowego - PRODUKCJA POTENCJALNA - strona 2 Determinanty dochodu narodowego - PRODUKCJA POTENCJALNA - strona 3

Fragment notatki:

DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO
PRODUKCJA POTENCJALNA - jest to wielkość produkcji, która wytworzyłaby gospodarka gdyby
wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane
Produkcja potencjalna ma tendencje do równomiernego wzrostu w miarę zwiększenie zasobu
czynników wytwórczych % gospodarce. Produkcja potencjalna zmienia się powoli
Jest to produkcja, jaką można by osiągnąć gdyby wszystkie rynki w gospodarce znajdowały się w
stanie równowagi.
Johna Maynarda KEYNESA
Keynesistamji opowiadającymi się za interwencją państwa, które miała utrzymać produkcje na
poziomie zbliżonym do potencjalnego.
Miltion Friedman
AD - popyt globalny
C popyt konsumpcyjny
I popyt inwestycyjny
Otrzymujemy;
AD=C+I
ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE - są to dochody, jakie gospodarstwa domowe
otrzymują od przedsiębiorstw, powiększone o wpłaty transferowe otrzymywane od państwa i
zmniejszone o podatki bezpośrednie płacone państwu. Są to inaczej dochody, jakie gospodarstwa
mogą przeznaczyć na wydatki lub oszczędności
FUNKCJA Konsumpcji= obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie
rozporządzalnych dochodów osobistych.
AUTONOMICZNYM POPYTEM KONSUMPCYJNYM - OZNACZA POPYT NIEZALEŻNY OD
W IELKOŚCI DOCHODU
KARAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO KONSUMPCJI - jest to część każdego dodatkowego funta dochodu
rozporządzalnego, która gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcje
POPYT INWESTYCYJNY - oznacza zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenie
zasobów kapitału trwałego (fabryki i maszyny ) oraz stanu zapasów
Popyt inwestycyjny przedsiębiorstw zależy głównie od ich przewidywań co do te mpa wzrostu popytu
na ich produkty na ich produkty
POPYT GLOBALNY jest to suma, która przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na
dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu
Popyt Globalny -to po prostu popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych C plus popyt inwestycyjny
przedsiębiorstw I
W sytuacji, gdy popyt globalny spada poniżej poziomu zapewniającego pełne zatrudnienie ,
przedsiębiorstwa nie mogą sprzedać tyle ,ile pragnęłyby . Mówimy ze występuje PRZYMUSOWA
nadwyżka zdolności wytwórczych
Przy stałych cenach i płacach RÓWNOWAGA KRÓTKOOKRESOWA na rynku dóbr istnieje wtedy,
kiedy popyt globalny lub inaczej - planowane globalne wydatki dokładnie zrównają się z faktycznie


(…)

… na ich produkcję
Keynes dowodził ze popyt inwestycyjny może wykazywać znaczne wahania silnie reagujące na
bieżący pesymizm lub optymizm w ocenie przyszłości i nazwał to zjawisko NATURALNYM
INSTYNKTEM INWESTORÓW
MNOŻNIK 21.7
MNOŻNIKIEM - nazywamy stosunek zmiany produkcji w punkcie równowagi do powodującej ja
zmiany w wydatkach autonomicznych
MNOŻNIK - informuje jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany popytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz