Deskryptywizm-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskryptywizm-opracowanie - strona 1 Deskryptywizm-opracowanie - strona 2 Deskryptywizm-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
• Prekursorzy – antropologowie, np. Boas.
• Podstawowe prace:
– Bloomfield Language;
– Skinner Verbal behavior
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Dwa rodzaje „zachowań językowych” i
wypowiedzi:
• takty – nazywanie obiektów w
rzeczywistości
• mandy – działanie na odbiorcę (np.
rozkazy, prośby, pytania)
• W przykładzie powy ej zachowanie A
mo e być taktem albo mandem
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
• Językoznawstwo ma za zadanie opisać
język „od zera”
• Niezbędne : korpus tekstów i informator
(mo e znać język badacza)
• Opis – uzyskanie inwentarza jednostek i
reguł ich łączenia -- stąd nazwy
„deskryptywizm, dystrybucjonizm”
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Behawiorystyczne tezy o języku:
• zachowanie językowe jest reakcją na
bodziec (A. widzi jabłko na drzewie i mówi
Jabłko)
• zachowanie językowe jest bodźcem (B.
słyszy Jabłko, zrywa je z drzewa i podaje
A)
• tylko zachowania są obserwowalne –
znaczenie wyrazów tylko jako zachowanie.
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
• Niesprawdzalność semantyki
• Wielość języków
• „Zało enia i oczekiwania” opisującego
(Pierwsze opisy języków – przyrównujące do
łaciny/greki/angielskiego – np. „odkrycie”
klasyfikatorów w trobriandzkim –
Malinowski)
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Przyjęcie wielopoziomowości jezyka:
• poziom fonetyczny
• poziom morfologiczny
• poziom składniowy
opis od jednostek najmniejszych – fonemów
i głosek
1
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Procedury:
• Stworzenie korpusu:
– Praca z informatorem – dwa mo liwe pytania:
– „Czy tak mo na powiedzieć w twoim języku?”
– „Czy xxx znaczy to samo co yyyy?”
– (Hocket dopuszcza tak e „Jak powiedzieć
„człowiek” w twoim języku?”)
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Przykłady za Hockettem
• ‘kobieta’ [múga]? [múγa]?
• ‘koperta’ [múga]
‘mę czyzna’ [t áli], [t ári]
‘płotka’ [tóna], [dóna]
‘ale’ [p élo]
‘pies’ [p éro]
Dystrybucja komplementarna
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Na poziomie fonologicznym:
1. Segmentacja tekstu (wyodrębnienie głosek)
• przykłady zjawisk utrudniających segmentację:
– wymowa asynchroniczna nosówek (polski)
– zwarta + szczelinowa vs. zwartoszczelinowa
– dyftongi
• kryteria – występowanie segmentów osobno,
zmiana kolejności segmentów
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
2. Opis dystrybucji i wnioskowanie z
dystrybucji:
Typy dystrybucji:
• komplementarna
• swobodna
• kontrastowa
Dystrybucja swobodna
2
Dystrybucja kontrastowa
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Przykłady :
• Komplementarna : ang. [h] i [ŋ], polskie [ ]
i [ŋ]
• Swobodna: polskie [r] i [Я]
• Kontrastowa: polskie [s] i [z]
Deskryptywizm (szkoła
amerykańska)
Ustalanie inwentarza fonemów:
• głoski w dystrybucji kontrastowej nale ą do
odrębnych fonemów;
• głoski w pozostałych dystrybucjach – do jednego
fonemu
„Podobieństwo fonetyczne” – tylko, eby
zadecydować, do którego,
np. ang. aspirowane zwarte bezdźwięczne (tylko
przed samogłoską): [p , t , k ], np. put, take, cut;
[ p ]w dystrybucji komplementarnej

(…)

… fonologiczna”,
części: „Fonologia i gramatyka: poziomy modelowania”,
„Systemy gramatyczne” (4 pierwsze rozdziały)
• R. S. Wells, „Składniki bezpośrednie” (w:) H. Kurkowska,
A. Weinsberg (red.) Językoznawstwo strukturalne,
Warszawa PWN 1979
Oraz prace Saloniego i Świdzińskiego wymienione w
informatorze
Zasady podziału – Wells; zawsze na ciągi o
największej klasie substytucyjnej
4

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz