Defrenne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Defrenne - strona 1 Defrenne - strona 2 Defrenne - strona 3

Fragment notatki:

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 1976-04-08, C 43/75 Gabrielle Defrenne przeciwko Société Anonyme Belge de Navigation Aerienne Sabena Opubl: OETS 2002, poz. 12 Teza:
1. Ustanowiona w art. 119 [141] TWE zasada równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę stanowi jedną z podstawowych zasad Wspólnoty. Można się na nią powoływać przed sądami krajowymi, które mają obowiązek zapewnić ochronę praw zagwarantowanych jednostkom w tym przepisie, w szczególności przed dyskryminacją mającą swe źródło w przepisach ustaw lub układach zbiorowych pracy, jak również gdy kobiety i mężczyźni nie otrzymują równego wynagrodzenia za jednakową pracę wykonywaną w tym samym podmiocie, bez względu na to czy jest on prywatny czy publiczny. 2. (a) Zastosowanie zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę miało być w pełni zapewnione przez państwa członkowskie, będące założycielami, od 1.1.1962 r., tj. od zakończenia pierwszego okresu przejściowego. Nie naruszając możliwych skutków tego terminu polegających na przyśpieszeniu pełnego zastosowania art. 119 [141], Rezolucja państw członkowskich z 31.12.1961 r. nie mogła zmienić terminu wyznaczonego przez Traktat. Z wyjątkiem szczególnych przypadków, Traktat może być modyfikowany jedynie zgodnie z procedurą określoną w art. 236 [309] TWE. (b) Wobec braku przepisów przejściowych, zasada równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę obowiązywała w pełni w nowo przyjętych państwach członkowskich, licząc od wejścia w życie traktatów akcesyjnych, tj. od 1.1.1973 r. Dyrektywa Rady nr 75/117 nie mogła ograniczyć skutków art. 119 [141] TWE lub zmienić daty wejścia w życie określonego w nim obowiązku. 3. Zasada pewności prawa, odnosząca się do wszystkich wchodzących w grę interesów, zarówno publicznego jak i prywatnego, uniemożliwia w zasadzie ponowne podnoszenie roszczeń płacowych dotyczących wypłaconych wynagrodzeń. Nie można powoływać się na bezpośrednią skuteczność art. 119 [141] TWE celem dochodzenia roszczeń dotyczących wynagrodzeń należnych za okres sprzed daty wydania niniejszego wyroku, z wyjątkiem tych pracowników, którzy już wszczęli postępowania lub wystąpili z odpowiednimi żądaniami. 4. Nawet w obszarach, w których art. 119 [141] TWE nie jest bezpośrednio skuteczny, przepisu tego nie można interpretować w taki sposób, że zachowuje on na rzecz krajowego ustawodawcy wyłączne uprawnienia do implementowania zasady jednakowej płacy, bowiem w zakresie, w jakim taka implementacja jest konieczna, może zostać dokonana przy pomocy przepisów krajowych i

(…)

… na stanowisku stewarda samolotowego. 3. Z wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego wynika, że strony zgodziły się, iż praca stewardesy odpowiada w pełni zakresowi pracy na stanowisku stewarda. W związku z powyższym, niedopuszczalne było dyskryminowanie stewardes pod względem wynagrodzenia. Bezpośrednia skuteczność art. 119 [141] TWE 4. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy art. 119 [141] TWE wprowadza bezpośrednio…
… różnej płci, nie tylko w odniesieniu do indywidualnych przedsiębiorców, lecz również całych gałęzi przemysłu czy systemu gospodarczego jako całości, może w pewnych przypadkach wymagać opracowania kryteriów, których implementacja wymaga podjęcia stosownych środków na poziomie narodowym i wspólnotowym. 20. Potwierdza to fakt, że środki wspólnotowe, których dotyczy wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego, wprowadzają w życie postanowienia art. 119 [141] TWE z punktu widzenia rozszerzenia wąskiego pojęcia "jednakowej pracy", zgodnie z przepisami Konwencji nr 100 w sprawie jednakowego wynagrodzenia przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1951 r. Art. 2 powyższej Konwencji ustanawia zasadę jednakowego wynagradzania za pracę o "jednakowej wartości". 21. Wśród form bezpośredniej dyskryminacji…
… pojęcia "zasada" nie daje żadnych argumentów przeciwko bezpośredniej skuteczności art. 119 [141] TWE, ponieważ terminu tego używa się w celu podkreślenia fundamentalnego charakteru określonych przepisów. Przemawia za tym m.in. tytuł pierwszej części Traktatu, która jest poświęcona "zasadom" oraz art. 113 [133] TWE, zgodnie z którym wspólnotowa polityka handlowa opiera się na jednolitych zasadach. 29…
… w państwach, które jeszcze nie wyeliminowały dyskryminacyjnego wynagradzania kobiet. 10. Po drugie, powyższy przepis stanowi jeden z celów socjalnych Wspólnoty, która nie sprowadza się jedynie do unii gospodarczej, ale w równym stopniu zmierza do zapewnienia wzrostu społecznego i stałej poprawy warunków życia i pracy jej obywateli, co wyraźnie podkreśla preambuła Traktatu. 11. Nacisk na realizację powyższego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz