Definicje symbole jednostki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje  symbole jednostki - omówienie - strona 1 Definicje  symbole jednostki - omówienie - strona 2 Definicje  symbole jednostki - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Lp.
Termin
1
A.1
2
masa próbki gruntu
A.2
masa szkieletu gruntowego
A.3
masa wody w porach
gruntu
A.4
objętość gruntu
A.5
Symbol
3
m
md
(ms)1)
mw
V
Jednostka
miary
4
g
kg
g
kg
g
kg
m3
3
objętość szkieletu
gruntowego
Vd
(Vs)
m
A.6
objętość porów gruntu
Vp
m3
A.7
objętość wody w porach
gruntu
Vw
m3
A.8
porowatość
n
(–)
Definicja
Termin angielski
5
całkowita masa próbki gruntu
6
mass of soil specimen
masa próbki gruntu wysuszonej do stałej masy w
temperaturze od 105 °C do 110 °C
masa wody usuniętej z próbki gruntu przez jej
suszenie do stałej masy przy temperaturze od 105 °C
do 110 °C
całkowita objętość próbki
mass of solid particles
(dry mass)
mass of pore water
objętość cząsteczek stałych w próbce
volume of solid
particles
m
Vd = d
ρs
V p =V −Vd
Vw =
mw
ρw
stosunek objętości porów do objętości gruntu
volume of specimen
volume of voids
volume of pore water
porosity
V
e
n= p =
V e +1
A.9
wskaźnik porowatości
e
(–)
stosunek objętości porów do objętości szkieletu
gruntowego
Vp
n
=
Vs 1 − n
ρd
emin =
ρ d max − 1
ρd
emax =
ρ d min − 1
void ratio
e=
A.10 wskaźnik porowatości przy
maksymalnym
zagęszczeniu gruntu
A.11 wskaźnik porowatości przy
najluźniejszym ułożeniu
ziaren
A.12 gęstość objętościowa
gruntu
emin
(–)
emax
(–)
ρ
kg/m3
Mg/m3
(t/m3)
stosunek całkowitej masy do całkowitej objętości
gruntu
m
V
m
ρw = w
Vw
ρ=
A.13 gęstość wody w porach
gruntu
ρw
kg/m3
Mg/m3
(t/m3)
A.14 gęstość właściwa szkieletu
gruntowego
ρs
kg/m3
Mg/m3
(t/m3)
stosunek masy szkieletu gruntowego do jego
objętości
kg/m3
Mg/m3
(t/m3)
stosunek masy szkieletu gruntowego do całkowitej
objętości gruntu
kg/m3
Mg/m3
(t/m3)
stosunek całkowitej masy do całkowitej objętości
gruntu w pełni nasyconego wodą
A.15 gęstość objętościowa
szkieletu gruntowego
A.16 gęstość objętościowa przy
całkowitym nasyceniu
porów wodą
ρd
ρsat
(ρśr)
void ratio in densest
state (minimum void
ratio)
void ratio in loosest
state (mabmum void
ratio)
bulk density of soil
ρs =
ρs =
ρ sat =
density of pore water
density of solid
particles
md
Vd
dry density of solid
particles
md
V
density of saturated
soil
Vd ρ s +V p ρ w
V
1
A.17 ciężar objętościowy gruntu
γ
kN/m3
stosunek całkowitego ciężaru do całkowitej
objętości gruntu
unit weight of soil
A.18 ciężar właściwy szkieletu
gruntowego
γs
kN/m3
stosunek ciężaru szkieletu gruntowego do jego
objętości
unit weight of soil
particles (soil particles
unit weight)
A.19 ciężar właściwy wody w
porach gruntu
A.20 względny ciężar właściwy
szkieletu gruntowego
γw
3
kN/m
GS
(G. S.)
(–)
A.21 ciężar objętościowy
szkieletu gruntowego
γd
kN/m3
A.22 ciężar objętościowy
nasyconego gruntu
γsat
(γśr)
kN/m
stosunek całkowitego ciężaru do całkowitej
objętości gruntu w pełni nasyconego wodą
A.23 ciężar objętościowy gruntu
z uwzględnieniem wyporu
wody
γ'
kN/m3
różnica między ciężarem objętościowym

(…)


z uwzględnieniem wyporu
wody
γ'
kN/m3
różnica między ciężarem objętościowym
nasyconego gruntu a ciężarem właściwym wody
effective unit weight of
soil (unit weight of
submerged soil)
A.24 średnica zastępcza ziarna
(cząstki)
d
mm
equivalent grain
diameter
A.25 n – procentowa średnica
ziaren
A.26 wskaźnik jednorodności
uziarnienia
dn
(dx)
Cu
(U)
mm
średnica cząstki kulistej o tej samej gęstości co
cząstka gruntowa, opadającej w wodzie z tą samą
prędkością jak rzeczywista cząstka gruntu
średnica zastępcza, poniżej której w gruncie zawarty
jest n % masy
miara kształtu krzywej uziarnienia gruntu
A.27 wskaźnik krzywizny
Cc
(–)
γ = ρg
γ s = ρs g
γ w = ρwg
Gs =
unit weight of pore
water
specific gravity of
solid particles
γs
γw
stosunek ciężaru szkieletu gruntowego do całkowitej unit weight of dry soil
objętości gruntu
(dry…
… naprężenie styczne
(ścinające)
A.47 wytrzymałość gruntu na
ścinanie
consistency index
activity
(relative) density index
degree of compaction
γd
γ d max
stosunek straty naporu hydraulicznego do długości
drogi filtracji
prędkość filtracji wody w gruncie przy gradiencie
i = 1 oraz przy temperaturze t = 10°C
naprężenie (powyżej ciśnienia atmosferycznego)
działające prostopadle do danej płaszczyzny
ciśnienie…

shear strength of soil
coefficient of
permeability
total normal stress
pore pressure
effective normal stress
σ ′ =σ − u
τ f = c +σ tgφ
A.48 spójność gruntu (kohezja)
cu
kPa
parametr wytrzymałości gruntu na ścinanie, gdy stan apparent cohesion
naprężeń określa się całkowitym naprężeniem
intercept
normalnym σ, wtedy
τ f = cu +σ tgφ u
A.49 wytrzymałość gruntu na
ścinanie „bez odpływu”
A.50 kąt tarcia…

residual effective
parameters residual
angle of shearing
resistance residual
cohesion intercept
sensitivity of soil
CU
Cr
3
A.55 moduł liniowej
odkształcalności
E
MPa
A.56 moduł odkształcenia
postaciowego
G
MPa
A.57 moduł Younga „z
odpływem”
A.58 współczynnik zmiany
objętości
Em
MPa
mv
(kPa)-1
stosunek pomiędzy zmianą naprężenia normalnego a
zmianą odkształcenia liniowego w tym samym
kierunku (pozostałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz