Definicje, symbole, jednostki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje, symbole, jednostki - strona 1 Definicje, symbole, jednostki - strona 2 Definicje, symbole, jednostki - strona 3

Fragment notatki:


1 PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar Lp. Termin Symbol Jednostka miary Definicja Termin angielski 1 2 3 4 5 6 A.1 masa próbki gruntu m g kg całkowita masa próbki gruntu mass of soil specimen A.2 masa szkieletu gruntowego md (ms) 1) g kg masa próbki gruntu wysuszonej do stałej masy w temperaturze od 105  °C do 110 °C mass of solid particles (dry mass) A.3 masa wody w porach gruntu mw g kg masa wody usuniętej z próbki gruntu przez jej suszenie do stałej masy przy temperaturze od 105  °C do 110  °C mass of pore water A.4 objętość gruntu V m 3 całkowita objętość próbki volume of specimen A.5 objętość szkieletu gruntowego Vd (Vs) m 3 objętość cząsteczek stałych w próbce s d d m V ρ = volume of solid particles A.6 objętość porów gruntu Vp m 3 d p V V V − = volume of voids A.7 objętość wody w porach gruntu Vw m 3 w w w m V ρ = volume of pore water A.8 porowatość n (–) stosunek objętości porów do objętości gruntu 1 e e V V n p + = = porosity A.9 wskaźnik porowatości e (–) stosunek objętości porów do objętości szkieletu gruntowego n 1 n V V e s p − = = void ratio A.10 wskaźnik porowatości przy maksymalnym zagęszczeniu gruntu emin (–) 1 e max d d min − = ρ ρ void ratio in densest state (minimum void ratio) A.11 wskaźnik porowatości przy najluźniejszym ułożeniu ziaren emax (–) 1 e min d d max − = ρ ρ void ratio in loosest state (mabmum void ratio) A.12 gęstość objętościowa gruntu ρ kg/m 3 Mg/m 3 (t/m 3) stosunek całkowitej masy do całkowitej objętości gruntu V m = ρ bulk density of soil A.13 gęstość wody w porach gruntu ρ w kg/m 3 Mg/m 3 (t/m 3) w w w V m = ρ density of pore water A.14 gęstość właściwa szkieletu gruntowego ρ s kg/m 3 Mg/m 3 (t/m 3) stosunek masy szkieletu gruntowego do jego objętości d d s V m = ρ density of solid particles A.15 gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ρ d kg/m 3 Mg/m 3 (t/m 3) stosunek masy szkieletu gruntowego do całkowitej objętości gruntu V m d s  = ρ dry density of solid particles A.16 gęstość objętościowa przy całkowitym nasyceniu porów wodą ρ sat ( ρ ś r) kg/m 3 Mg/m 3 (t/m 3) stosunek całkowitej masy do całkowitej objętości gruntu w pełni nasyconego wodą V V V w p s d sat ρ ρ ρ

(…)


z uwzględnieniem wyporu
wody
γ'
kN/m3
różnica między ciężarem objętościowym
nasyconego gruntu a ciężarem właściwym wody
effective unit weight of
soil (unit weight of
submerged soil)
A.24 średnica zastępcza ziarna
(cząstki)
d
mm
equivalent grain
diameter
A.25 n – procentowa średnica
ziaren
A.26 wskaźnik jednorodności
uziarnienia
dn
(dx)
Cu
(U)
mm
średnica cząstki kulistej o tej samej gęstości co
cząstka gruntowa, opadającej w wodzie z tą samą
prędkością jak rzeczywista cząstka gruntu
średnica zastępcza, poniżej której w gruncie zawarty
jest n % masy
miara kształtu krzywej uziarnienia gruntu
A.27 wskaźnik krzywizny
Cc
(–)
γ = ρg
γ s = ρs g
γ w = ρwg
Gs =
unit weight of pore
water
specific gravity of
solid particles
γs
γw
stosunek ciężaru szkieletu gruntowego do całkowitej unit weight of dry soil
objętości gruntu
(dry…
… naprężenie styczne
(ścinające)
A.47 wytrzymałość gruntu na
ścinanie
consistency index
activity
(relative) density index
degree of compaction
γd
γ d max
stosunek straty naporu hydraulicznego do długości
drogi filtracji
prędkość filtracji wody w gruncie przy gradiencie
i = 1 oraz przy temperaturze t = 10°C
naprężenie (powyżej ciśnienia atmosferycznego)
działające prostopadle do danej płaszczyzny
ciśnienie…

shear strength of soil
coefficient of
permeability
total normal stress
pore pressure
effective normal stress
σ ′ =σ − u
τ f = c +σ tgφ
A.48 spójność gruntu (kohezja)
cu
kPa
parametr wytrzymałości gruntu na ścinanie, gdy stan apparent cohesion
naprężeń określa się całkowitym naprężeniem
intercept
normalnym σ, wtedy
τ f = cu +σ tgφ u
A.49 wytrzymałość gruntu na
ścinanie „bez odpływu”
A.50 kąt tarcia…
… of soil
ρs =
ρs =
ρ sat =
density of pore water
density of solid
particles
md
Vd
dry density of solid
particles
md
V
density of saturated
soil
Vd ρ s +V p ρ w
V
1
A.17 ciężar objętościowy gruntu
γ
kN/m3
stosunek całkowitego ciężaru do całkowitej
objętości gruntu
unit weight of soil
A.18 ciężar właściwy szkieletu
gruntowego
γs
kN/m3
stosunek ciężaru szkieletu gruntowego do jego
objętości
unit weight…

residual effective
parameters residual
angle of shearing
resistance residual
cohesion intercept
sensitivity of soil
CU
Cr
3
A.55 moduł liniowej
odkształcalności
E
MPa
A.56 moduł odkształcenia
postaciowego
G
MPa
A.57 moduł Younga „z
odpływem”
A.58 współczynnik zmiany
objętości
Em
MPa
mv
(kPa)-1
stosunek pomiędzy zmianą naprężenia normalnego a
zmianą odkształcenia liniowego w tym samym
kierunku (pozostałe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz