Definicje, reguły i zasady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje, reguły i zasady - strona 1 Definicje, reguły i zasady - strona 2 Definicje, reguły i zasady - strona 3

Fragment notatki:
...I zasada Newtona
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub wypadkowa działających sił równa się zeru, wówczas ciało pozostaje w
spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Właściwość ciał polegającą na utrzymywaniu stanu swego ruchu, gdy nie działają na nie żadne siły, nazywamy bezwładnością. Dlatego pierwsza zasada dynamiki Newtona zwana jest również zasada bezwładności.

Zależność miedzy siła działająca na ciało a jego przyspie­szeniem stanowi treść drugiej zasady dynamiki Newtona:
Przyspieszenie, z jakim porusza się punkt materialny, jest wprost proporcjonalne do działającej nań siły i odwrotnie proporcjonalne do masy tego punktu. Siła i przyspieszenie maja ten sam kierunek i zwrot.
Drugą zasadę dynamiki Newtona można zapisać......TEORIA WZGLĘDNOŚCI
Teorię względności Einstein oparł na dwóch wnioskach, zwa­nych podstawowymi postulatami szczególnej teorii względności:
1. Prawa fizyki są takie same we wszystkich układach inercjalnych.
2. Prędkość światła w próżni ma jednakowa wartość w każdym układzie odniesienia. Światło ma zawsze prędkość c, niezależnie od tego, jaka jest prędkość źródła światła lub/i obserwatora.
Pierwszy z tych postulatów obowiązuje również w mechanice nierelatywistycznej. Drugi jest jawnie sprzeczny z jej zasadami, według których obowiązuje reguła dodawania prędkości, zatem prędkość światła w dwu poruszających się względem siebie układach nie mogłaby wynosić tyle samo.

Dodawanie prędkości
Zgodnie z mechanika klasyczną dwa ciała porusząjace się w tym samym kierunku względem określonego układu odniesienia z prędkościami vA i vB maja względem siebie prędkość...

I zasada Newtona
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub wypadkowa działających sił równa się zeru, wówczas ciało pozostaje w
spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Właściwość ciał polegającą na utrzymywaniu stanu swego ruchu, gdy nie działają na nie żadne siły, nazywamy bezwładnością. Dlatego pierwsza zasada dynamiki Newtona zwana jest również zasada bezwładności.
Zależność miedzy siła działająca na ciało a jego przyspie­szeniem stanowi treść drugiej zasady dynamiki Newtona:
Przyspieszenie, z jakim porusza się punkt materialny, jest wprost proporcjonalne do działającej nań siły i odwrotnie proporcjonalne do masy tego punktu. Siła i przyspieszenie maja ten sam kierunek i zwrot.
Drugą zasadę dynamiki Newtona można zapisać:
Z zasady tej wynika wniosek, te stosunek działającej siły do wywołanego przyspieszenia jest dla danego ciała wielkością stałą nazywamy go masa tego ciała:
Masę możemy traktować jako właściwość ciała, sprawiającą, że ma ono bezwładność i ciężar.
Jednostkę siły otrzymujemy jako iloczyn jednostki masy i jednostki przyspieszenia; nazywamy ja niutonem (N).
1 niuton jest to siła, która ciału o masie 1 kilograma nadaje przyspieszenie 1 metra na sekundę do kwadratu
(1 N =. 1 kg*m/s2).
Trzecia zasada dynamiki Newtona to tzw. prawo akcji i reakcji, czyli prawo działania i przeciwdziałania sił; można ją sformułować w następujący sposób:
Jeśli jedno ciało działa określoną siłą na drugie ciało, to i wzajemnie - drugie ciało działa na pierwsze siłą taką samą, co do wartości, lecz skierowana przeciwnie
Pęd. Popęd
Pędem punktu materialnego nazywamy wektor będący iloczynem masy i prędkości:
Przyrost pędu ciała jest równy popędowi działającej na nie siły
Masa i ciężar oraz gęstość i ciężar właściwy Masa, jak już była o tym mowa, jest właściwością ciał sprawiającą, że ciała posiadają

(…)

… = SVt.
Ciśnienie płynącej cieczy. Prawo Bernoulliego
Podczas przepływu cieczy działają dwa rodzaje ciśnienia: 1) ciśnienie statyczne (p) - działa prostopadle do kierunku przepływu,
2) ciśnienie dynamiczne (pV2/2) - działa w kierunku przepływu cieczy.
Dla przepływ cieczy rurą poziomą, składająca się z dwóch odcinków o różnych przekrojach (1) i (2), spełnione jest tzw., równanie Bernoulliego:
gdzie: p1…
…), spełnione jest tzw., równanie Bernoulliego:
gdzie: p1, p2 - ciśnienia statyczne na pierwszym (1) oraz drugim (2) odcinku przewodu, v1 - prędkość przepływu cieczy na pierwszym odcinku przewodu, v2 - prędkość przepływu cieczy na drugim odcinku przewodu, p - gęstość cieczy.
Całkowite ciśnienie, będące suma ciśnienia- statycznego i dynamicznego, jest opisane przez prawo Bernoulliego:
Podczas przepływu…
… rozpatrywanych przekrojów płynącej strugi cieczy. Wówczas równanie Bernoulliego ma postać następującą
Pomiary ciśnienia i prędkości płynących płynów
Ciśnienie statyczne można mierzyć za pomocą manometru zanurzonego w cieczy pod kątem prostym do kierunku przepływu (może to być otwarty manometr cieczowy) - rys. 9.5a. Ciśnienie statyczne będzie wówczas wynosić p = pgh, gdzie h jest wysokością słupa cieczy…
….
Ciśnienie p jest równe stosunkowi siły normalnej F do powierzchni S, na która działa:
W układzie SI jednostką ciśnienia jest 1 Paskal (1 Pa = l N/m2):
Prócz paskala używane są jeszcze następujące jednostki ciśnienia: bar (bar), tor (Tr), atmosfera techniczna (at) i atmosfera fizyczna (atm).
bar = 105 Pa.
1 tor (Tr) jest ciśnieniem słupka rtęci o wysokości 1 mm ( przy 0°C).
Atmosfera techniczna (at…
… er nazywa się stała dielektryczna lub względna przenikalnością elektryczna.
Kondensator cylindryczny to dwa współosiowe cylindry. Niech promień cylindra wewnętrznego wynosi a, natomiast cylindra zewnętrznego b, a długość kondensatora l. Załóżmy, że odległość miedzy powierzchniami owych cylindrów jest bardzo mała (oznaczmy ja przez dr), wówczas dla wyznaczenia pojem­ności można stosować wzór…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz