Definicje - makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje - makroekonomia - strona 1

Fragment notatki:Można tu znaleźć definicje takich pojęć jak: popyt inwestycyjny, nastroje inwestorów
konsumpcja autonomiczna, produkcja potencjalna, krańcowa skłonność do oszczędzania. Następnie opisano różne rodzaje funkcji makroekonomicznych takich jak: funkcja konsumpcji, funkcja oszczędności, funkcja popytu globalnego. Następnie pojawiają się takie zagadnienia jak: produkcja faktyczna, krańcowa skłonność do konsumpcji, paradoks zapobiegliwości, nieplanowane zmiany zapasów, dochody rozporządzalne, mnożnik, zapasy
i eksport. Kolejne terminy użyte w notatce to: dobra finalne, PNB per capita, makroekonomia, oszczędności, amortyzacja, ceny bieżące, dobra pośrednie, ceny stałe, gospodarka otwarta i zamknięta oraz produkt narodowy brutto. W dokumencie nie mogło zabraknąć również pojęć: dobrobyt, wartość dodana, deflator PNB, inwestycja, import, produkt krajowy brutto, dochód narodowy i ceny rynkowe.

popyt inwestycyjny - nakłady na zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstw (budynki i maszyny) oraz zapasów.
nastroje inwestorów - pesymistyczne lub optymistyczne nastroje przedsiębiorców związane z oceną przyszłości.
konsumpcja autonomiczna - część wydatków konsumpcyjnych, która nie jest zależna od poziomu dochodów.
produkcja potencjalna (potencjał wytwórczy) - wielkość produkcji, która wytworzyłaby gospodarka gdyby wszystkie czynniki produkcji były w pełni wykorzystane.
poziom produkcji zapewniający równowagę krótkookresową - poziom produkcji w gospodarce odpowiadający wielkości popytu globalnego, czyli sumie zamierzonych wydatków.
krańcowa skłonność do oszczędzania - cześć przyrostu rozporządzalnych dochodów, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na oszczędności.
prosu o nachyleniu 45 - prosta na wykresie przedstawiającym związek miedzy dochodem a wydatkami, łącząca wszystkie punkty, w których dochód jest równy wydatkom.
funkcja konsumpcji - funkcja pokazująca wielkość zamierzonej konsumpcji przy różnych poziomach dochodach rozporządzalnych.
funkcja oszczędności - funkcja pokazująca poziom zamierzonych oszczędności przy każdym poziomie dochodów rozporządzalnych ludności.
funkcja (krzywa) popytu globalnego - funkcja pokazująca ogólną wielkość planowanych wydatków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na dobra i usługi przy każdym poziomie dochodu.
produkcja faktyczna - wielkość produkcji wytworzonej w gospodarce w danym okresie.
krańcowa skłonność do konsumpcji - część przyrostu rozporządzalnych dochodów, które gospodarstwa domowe chcą przeznaczyć na zwiększenie konsumpcji.
paradoks zapobiegliwości - sytuacja, w której zmiana krańcowej stopy oszczędności prowadzi do zmiany poziomu dochodu narodowego zapewniającego równowagę, lecz nie zmienia poziomu oszczędności, które nadal muszą być równe planowanym inwestycjom.
nieplanowane zmiany zapasów - nieprzewidziany wzrost lub spadek poziomu zapasów utrzymywanych przez przedsiębiorstwa.
dochody rozporządzalne - dochody, którymi dysponują gospodarstwa domowe na wydatki i oszczędności.
mnożnik - relacja zmiany wielkości produkcji zapewniającej równowagę do zmiany wydatków autonomicznych, powodującej tą zmianę.
zapasy - dobra trzymane przez przedsiębiorstwa na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży.
eksport - dobra wytwarzane w kraju i sprzedawane za granicę.
dobra finalne - dobra nabywane przez ostatecznego użytkownika: dobra konsumpcyjne zakupywane przez gospodarstwa domowe albo dobra kapitałowe (np. maszyny) nabywane przez przedsiębiorstwa.


(…)

… rozporządzanie - dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu płatności transferowych z budżetu państwa, pomniejszone o podatki bezpośrednie; suma pozostająca gospodarstwom na wydatki i oszczędności.
dobrobyt ekonomiczny netto - miernik produkcji społecznej korygujący PKB o wartość produkcji pozarynkowej i czasu wolnego opracowany przez Nordhausa i J. Tobina.
wartość dodana - przyrost wartości dóbr w trakcie procesu produkcji.
deflator PNB - stosunek nominalnego PNB do realnego PNB wyrażony w postaci wskaźnika.
inwestycje - zakupy dóbr kapitałowych.
import - dobra wytwarzane za granicą i nabywane do wykorzystania w kraju.
produkt krajowy brutto (PKB) - produkcja wytworzona przez czynniki wytwórcze zlokalizowane w danym kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem.
dochód narodowy - produkt narodowy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz