Davis r.1 (empatia)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Davis r.1 (empatia) - strona 1 Davis r.1 (empatia) - strona 2 Davis r.1 (empatia) - strona 3

Fragment notatki:

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 8 stron.
EMPATIA – DAVIS   ROZDZIAŁ 1    Empatia i współodczuwanie wyrosły z odrębnych tradycji    1)  Adam  Smith  – jesteśmy wyposażeni w niemal nieodpartą skłonnośd do doświadczania  „pokrewieostwa uczud” kiedy obserwujemy kogoś będącego pod wpływem silnych emocji  czyli  współodczuwanie     Jest ono możliwe tylko dzięki sile wyobraźni – „umieszczamy się w sytuacji drugiego  człowieka” i doświadczamy jego doznao    2)  H. Spencer – podstawą funkcjonowania wielu gatunków jest skłonnośd do organizowania się,     tendencja do łączenia się z osobnikami tego samego gatunku jest adaptacyjna bo  gwarantuje bezpieczeostwo     rozwój przyjemności związanej z afiliacją i proporcjonalnej przykrości związanej z  pozbawienie kontaktów  współodczuwanie jako rezultat powtarzających się skojarzeo    reakcja lękowa – atak + strach innych, ucieczka  mój strach  czyjś strach = mój strach    współodczuwanie jako środek porozumiewania się    3)  McDougall – teoria instynktów    Dwa sposoby wywoływania emocji   a) „adekwatna biologicznie przyczyna” np. hałas, drapieżnik  b) pierwotnie bierne współodczuwanie – percepcja emocji odczuwanych przez innych    Obserwacja emocji przeżywanych przez innych skłania do wytwarzania emocji tego samego  typu bo dla każdego typu emocji istnieje mechanizm odbiorczy =  dopływ percepcyjny  który  ma odbierad sygnały i przetwarzad je na właściwą odpowiedź emocjonalną    Reakcja współodczuwania jest automatycznym rezultatem aktywności mechanizmu  spostrzegania   WE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH WYSTĘPUJE PODZIELANIE AFEKTU PRZEZ DWIE OSOBY  EMPATIA    Empatia od niemieckiego Einfuhlung – pierwotnie w estetyce skłonnośd o utożsamiania się  w jakimś stopniu z obserwowanym przedmiotem zazwyczaj fizycznym obiektem  pozwalającym na przeżycie piękna    Lipps przeniósł termin do psychologicznego kontekstu    Titchener sformułował angielskie empathy jako tłumaczenie Einfuhlung    Mechanizm empatii to wewnętrzna imitacja obserwowanej osoby lub obiektu, proces który  jest tez określany jako naśladowanie motoryczne ( ukryte wewnętrzne imitowanie oznak  jakiegoś stanu –np. napinanie mięśni) – prowadzi do słabszych ale podobnych reakcji      Różnica między empatią a współodczuwaniem = Smith, Spencer i McDougal mówią o  współodczuwaniu jako w dużej mierze pasywnym. Empatia przeciwnie – aktywne usiłowania  jednostki żeby „wyjśd naprzeciw” związane z przemyślanym wysiłkiem intelektualnym    Notatki by MK 

(…)

… jak zafiksowany wzorzec zachowania, musi pozostawad pod
kontrolą procesów poznawczych i zmieniad się zgodnie z oszacowaniem kosztów
 Argument Hoffmana – wrodzone zdolności do reagowania afektywnego na innych = płaczące
noworodki, potwierdzenie także przez badania neuro
 Brothers – ciało migdałowate grad decydującą rolę w procesie empatii afektywnej – może byd
neurologicznym połączeniem pomiędzy obserwowaniem…

 Socjoanalityczna teoria osobowości – R. Hogan
oparta na teorii ewolucji, psychologii głębi i teorii zależności między jednostką a
społeczeostwem
- podejście ewolucyjne
- ludzie zawsze żyli w hierarchicznych grupach - najważniejsze problemy życiowe człowieka
Notatki by MK
dotyczą uzyskiwania statusu i popularności , a te dwa aspekty zwiększają możliwości
przetrwania
 Wyższy status – łatwiejszy dostęp do dóbr…
… nam naszą własną sytuację z przeszłości i mogą wywoład
emocję ze względu na skojarzenie z sytuacją
 Skojarzenie zapośredniczone z językiem – znaczenie wywołane symbolicznie wyzwala
skojarzenia z zasobami pamięci semantycznej obserwatora dotyczącymi porównywalnych
uczud i sytuacji
 Przyjmowanie ról – najbardziej zaawansowany, wymaga podjęcia świadomego wysiłku w celu
wyobrażenia sobie, jak byśmy się czuli…
…) Jaki cel został zaspokojony dzięki ewolucyjnemu wykształceniu zdolności do przyjmowania
przy pomocy wyobraźni wzrokowego, poznawczego lub afektywnego punktu widzenia
innych?
EMPATIA JAKO MECHANIZM WYZWALAJĄCY ALTRUIZM
 HAMILTON – szersze spojrzenie nadążenie do przetrwania – perspektywa genotypu
 „bitwa genetyczna” odbywa się na poziomie genetycznym a nie poszczególnych organizmów
 Zamiast indywidualnego przystosowania, nacisk na przystosowanie inkluzywne ->
wytworzenie udanego potomstwa przez dany organizm i te mu pokrewne
 Selekcja rodowa – socjobiologiczne wyjaśnienie altruizmu – zachowania altruistyczne które
narażają jednostkę przynoszą korzyśd członkom „rodów”
 Teoria podobieństwa genetycznego TPG – Rushton, Russel, Wells
„geny mogą zwiększad własne możliwości przeżycia, działając…
… sytuacją
Notatki by MK
SYNTEZA AFEKTYWNO-POZNAWCZA
4 POZIOMY EMPATII
 Empatia globalna
- ogólna niezróżnicowana reakcja przykrości na cierpienie innych
- empatyczne cierpienie – bierne, niechciane
- pod koniec 1. roku – niezmiennośd osoby – rozróżnienie ja – inny (moje/czyjeś cierpienie)
 Empatia egocentryczna – koniec 1. roku życia
- egocentryzm poznawczy, oferowanie nieodpowiedniej pomocy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz