Datowanie względne w archeologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Datowanie względne w archeologii - strona 1 Datowanie względne w archeologii - strona 2 Datowanie względne w archeologii - strona 3

Fragment notatki:

    Datowanie względne w  archeologii Metody Meto     Wstęp Wstę  Chronologia Chronologi   –  nauka o ustaleniu  i  mierzeniu  czasu. Bada   –  nauka  o  ustaleniu  i  mierzeniu  czasu.  Bad kolejność  występowania  po  sobie  zdarzeń  i  zjawisk  w  kolejność  występowania  po  sobie  zdarzeń  i  zjawisk  w przeszłości.  przeszłości.  Periodyzacja Periodyzacj   –  polega  na  wydzieleniu  okresów  i  epok,   –  polega  na  wydzieleniu  okresów  i  epok, które charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami. które charakteryzują się pewnymi wspólnymi cechami  Datowanie Datowani   względne  (relatywne) względne  (relatywn  –  określa   –  określ starszeństwo  danego  obiektu,  artefaktu  czy  warstwy.  starszeństwo  danego  obiektu,  artefaktu  czy  warstwy. Ustala się, czy dany zabytek jest starszy (lub młodszy) od  Ustala się, czy dany zabytek jest starszy (lub młodszy) od innego. innego     Ważne pojęcia Ważne pojęci  Terminus  post  quem  – Terminus  post  quem   na  podstawie   na  podstawie datującego  znaleziska  (np.  moneta,  inskrypcja)  datującego  znaleziska  (np.  moneta,  inskrypcj można  uznać,  że  obiekt  lub  warstwa  z  nim  można  uznać,  że  obiekt  lub  warstwa  z  nim związana jest mu współczesna lub późniejsza. związana jest mu współczesna lub później  Terminus ante quem – Terminus ante quem    sytuacja, gdy obiekt lub   sytuacja, gdy obiekt lub warstwa  jest  ograniczona  z  góry  lub  przecięta  warstwa  jest  ograniczona  z  góry  lub  przecięt przez  późniejsze,  datowane  warstwy  czy  przez  późniejsze,  datowane  warstwy  czy konstrukcje. konstrukcj         Metoda stratygraficzna Metoda stratygraficz 1. Następstwo  warstw  powinno  tworzyć  sekwencję  chronologiczną  od  Następstwo  warstw  powinno  tworzyć  sekwencję  chronologiczną  od warstw najwcześniejszych (na spodzie) do najpóźniejszych (na górze). warstw najwcześniejszych (na spodzie) do najpóźniejszych (na górze) 2. Ustalenie,  czy  nie  nastąpiły  zaburzenia  pierwotnego  układu  warstw  w  Ustalenie,  czy  nie  nastąpiły  zaburzenia  pierwotnego  układu  warstw  w wyniku  przyczyn  naturalnych  (np.  trzęsienie  ziemi,  procesy  erozyjne)  wyniku  przyczyn  naturalnych  (np.  trzęsienie  ziemi,  procesy  erozyjne) lub  działalnością  człowieka  (np.  kopanie  jam  śmietniskowych  przez 

(…)


chronologicznej całego stanowiska.
Określa się czas działalności ludzkiej związanej z danymi warstwami.
Problem znalezisk zwartych – zakładając wzajemne powiązanie
artefaktów, można za pomocą przedmiotów o znanym datowaniu ustalić
wiek innych nieznanych zabytków w zespole, ale mogą się w nim
znajdować zabytki starsze i młodsze.
Stratygrafia pozioma” – przecinanie się na tym samym poziomie
zagłębionych…
… w czasie.
Metoda typologiczna
Metoda porównawcza
1.
2.
Poszukuje się dobrze datowane analogie
(przedmioty pokrewne lub identyczne
pod względem kształtu, formy dekoracji
czy sposobu wykonania) do zabytku,
którego wiek chcemy ustalić.
Duże znaczenie ma analiza dzieł sztuki
(reliefów, rzeźb, malowideł). Kryteria
datujące to np. układ szat czy sposób
przedstawiania fryzury.
Seriacje
Używa się jej do datowania…
… są tym samym
czynnikom
klimatycznym.
Nie
można
porównywać próbek z różnych stanowisk.
Paleobotanika i paleozoologia
1.
2.


3.
4.
5.
6.
7.
8.
Możliwe odtworzenie dawnej fauny i flory, pośrednio też
klimatu.
Badania paleobotaniczne:
analizy pyłkowe (palinologia) – ziarna pyłków i zarodników;
analizy makrocząstków – nasion, owoców, liści, itp.
Pyłki charakteryzują duże obszary, a makrocząstki dają
informacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz