Czynności służbowe a kompetencje policjantów.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności służbowe a kompetencje policjantów. - strona 1 Czynności służbowe a kompetencje policjantów. - strona 2 Czynności służbowe a kompetencje policjantów. - strona 3

Fragment notatki:

Czy policjanci w każdym przypadku mogą podejmować czynności służbowe /z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców osiedla/ na terenie zamkniętym osiedla, którego drogi oznaczone są jednocześnie dwoma znakami D-40 „strefa zamieszkania” oraz D-46 „droga wewnętrzna” i egzekwować od uczestników ruchu przestrzegania wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym?
odpowiedz
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie należy stwierdzić, że art. 1 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje zakres obowiązywania ustawy.
„...Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. ...”
W dalszej kolejności należy również wyjaśnić sobie co to jest strefa zamieszkania
„ ...Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
16) „strefa zamieszkania” - obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi; ...”
Strefa zamieszkania jest oznaczona znakiem D-40. Znak ten stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Umieszcza się go na początku strefy zamieszkania na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Strefy te ustala się w obszarach zabudowanych na ulicach, również pojedynczych, na których w zasadzie odbywa się ruch docelowy, przede wszystkim w osiedlach mieszkaniowych. Zasady ruchu obowiązujące w strefie zamieszkania dają całkowity prymat pieszemu. W takiej strefie pieszy nie musi korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, ale może poruszać się po całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem /art. 11 ust. 5/. Wyjazd z takiej strefy na drogę jest oznaczony znakiem D-41 i jest traktowany jako włączanie się do ruchu /art. 17 ust. 1 pkt 1 / i kierującego pojazdem obowiązują w takiej sytuacji zasady regulujące włączanie się do ruchu, a więc jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu /art. 17 ust. 2/. Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów w tej strefie wynosi 20 km/h /art. 20 ust. 2/. Ponadto zabroniony jest postój w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu /art. 49 ust.2 pkt 4/. Zasady te obowiązują w strefie zamieszkania niezależnie od tego, czy jest ona ustanowiona na drodze publicznej, czy innej, np. wewnętrznej. W pozostałym zakresie obowiązują takie same zasady jak na drogach publicznych.


(…)

…” stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę ogólnodostępną niepubliczną, to znaczy drogę, której zarządcą nie jest jednostka administracji publicznej /rządowej lub samorządowej/, lecz inna jednostka będąca jej właścicielem lub administratorem. Odwołaniem drogi wewnętrznej jest znak D-47 który wskazuje nam wyjazd z ogólnodostępnej drogi niepublicznej na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Wskazany przypadek terenu zamkniętego osiedla dla osób z zewnątrz, gdzie wjazd na jego teren odbywa się poprzez okazanie służbom porządkowym wynajętym przez Radę Osiedla stosowanej przepustki uprawniającej do wjazdu na osiedle nie zmienia faktu, że osiedle te nadal znajduje się w strefie zamieszkania a co za tym idzie organy porządku publicznego w tym i Policja są uprawnione…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz