Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę - strona 1 Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę - strona 2 Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki zewnętrzne które wpływają na cenę Fenicjanie byli pierwszymi którzy wynaleźli pieniądz   CENA JAKO ELEMENT RYNKU :   Cena pojawiła się wraz z gospodarką towarowo- pieniężną i od tego czasu jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych.   W większości teorii ekonomicznych pojęciem CENY określano wartość towaru wyrażoną w pieniądzu Cena jest jednak kategorią pierwotną w stosunku do wartości ! W praktyce ceny poszczególnych produktów odchylają się w górę i w dół od ich wartości, a charakter związku między tymi wielkościami zmieniał się w różnych okresach rozwoju gospodarczego.   W literaturze ekonomicznej można spotkać wiele poglądów dotyczących określenia wartości towaru - 3 dominują: Podstawą określania wartości jest praca ludzka ( św. Tomasz z Akwinu, A. Smith, D. Ricardo, K. Marks) Podstawą określenia wartości może być subiektywnie rozumiana użyteczność    (E. Condillac ) Neoinstytucjonalna, pragmatyczna, teoria wartości ( C. Ayres )   Arystoteles powiedział: "pomnażaniu bogactwa służy wymiana, która powinna być wymianą ekwiwalentną(równą) dającą jednakowe korzyści wszystkim kontrahentom . Miara porównywalności powinna być z jednej strony użyteczność rzeczy, rozumiana jako osobisty stosunek uczestników wymiany do wymienianych towarów, z drugiej zaś pieniądz, który jest miarą dóbr o różnej użyteczności."   Św. Tomasz z Akwinu: Ceny rynkowe powinny odpowiadać cenie sprawiedliwej, opartej na następujących elementach: Nakładach pracy niezbędnych do wytworzenia danego produktu Nakładach rzeczowych wraz z kosztami transportu i magazynowania Pozycji społecznej producenta ( przynależności stanowej ) Cena faktycznie występująca na rynku może być wyższa od ceny sprawiedliwej, np. gdy część dochodu producent przeznacza na cele społeczne lub rozwój swojego przedsiębiorstwa.   Adam Smith ( 'Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów") Dualne rozumienie pojęcia wartości: Wartość użytkowa - zdolność towaru do zaspokajania potrzeb Wartość wymienna - zdolność towaru, aby być przedmiotem wymiany A. Smith jest prekursorem określania ceny na podstawie wzajemnych relacji podaży i popytu "cena rynkowa zależy od stosunku ilości towaru, rozumianą jako wartość renty, pracy i zysku, bez czego nie byłaby możliwa sprzedaż tych towarów na rynku"   D.Ricardo : Wartość towarów powstaje wyłącznie w procesie produkcji, a ich wartość wymienną zależy od tego, jak często występują na rynku oraz od ilości pracy niezbędnej do ich wytworzenia

(…)

… się często mianem :
Wartości rynkowej dobra lub usługi z zastrzeżeniem, że niezależnie od wartości użytkowej poziom ceny zależy od aktualnego układu rynkowego, będącego wypadkową sprzecznych interesów sprzedającego i kupującego
W.S. Jevons:
"rynkowa cena każdego produktu jest ostatecznie zdeterminowana wartością, jaką ten produkt stanowi dla nabywcy, a nie np. kosztami produkcji"
L.Walras - twórca teorii
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz