Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne
Pojemność rynku(1)
Q= N x s
N- liczba ludności zamieszkująca dany obszar; S-wskaźnik spożycia na 1 mieszańca
Pojemność rynku dla napojów mlecznych i jogurtów (miesięczna)
Pojemność rynku (2)
Q= K x p x q
K-liczba jednostek konsumujących
P- proporcja zakupu
Q- liczba jednostek produktu spożywana przez pewną grupę
Pojemność rynku (3)
Q= ∑ Qi
Gdzie Qi= K x Wi x Pi x qi
Gdzie:
Q-pojemność rynku i-tej grupy jednostek konsumpcyjnych
K- liczba jednostek konsumujących nalężących do danego segmentu konsumentów
Wi- wskaźnik udziału i-tej grupy jednostek konsumujących w ogólnej liczbie jednostek
Pi- proporcja zakupu i-tej grupy jednostek
Qi- liczba jednostek produktu nabywanego przez i-tą grupę jednostek konsumujących Pojemność rynku (4)
Q= K x u x D
K- liczba jednostek konsumujących (np. gospodarstw domowych)
U- udział wydatków na dany towar/usługę w dochodzie jednostek konusującej
D- dochód miesięczny przypadający na jednostkę konsumującą
Pojemność rynku usług edukacyjnych (miesięczna):
Q= 12,5 mln x 0,41% x 3231 = 165 588 750 PLN
Pojemność rynku (5) modele popytu Popyt kons.= F (PKB/per capita, cena produktu, cena najbliższego substytutu lub dobra komplementarnego) a- proporcja zakupu, - elastyczność popytu (dochodowa, popytowa)
Popyt inwestycyjny= F (produkcja, stopy procentowe, ceny) Czynniki oddziałujące na popyt na artykuły konsumpcyjne
Czynniki geograficzne, demograficzne
Czynniki mikroekonomiczne (dochody, kredyty, oszczędności)
Czynniki makroekonomiczne (podaż, dochód narodowy, stopa procentowa, inflacja)
Ceny, jakość, asortyment, promocja
Czynniki socjologiczne (wzorce konsumpcji, moda, liderzy opinii)
Podział klasowy i narodowościowy społeczeństwa
Czynniki psychologiczne (styl życia, preferencje, postawy)
Czynniki kształtujące popyt inwestycyjny
Czynniki makroekonomiczne
Polityka gospodarcza i środki wspierania inwestycji przez rząd
Skala produkcji przemysłowej
Struktura użytkowników
Faza koniunktury
Zużycie ekonomiczne
Siła marki, jakoś dóbr inwestycyjnych Czynniki kształtujące popyt na surowce
Tempo wzrostu produkcji przemysłowej, faza koniunktury

(…)

… efektywna- ilość lub wartość produktu lub usługi, jaka została zaoferowana do sprzedaży przez producentów na danym rynku w ciągu określonego czasu przeszłego)
Różnica między potrzebami mającymi pokrycie w sile nabywczej (popytem efektywnym) a wielkością sprzedaży na danym rynku
Składniki chłonności rynku
Braki towarowe w ujęciu wartościowym lub ilościowym (w jednostkach naturalnych)
Popyt niezaspokojony…

 - przyrost czynnika   - wartość czynnika  Dochodowa elastyczność popytu: jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów opytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu Krzyżowa elastyczność popytu: mieszana elastyczność popytu jest rrelacją między procentową zmianą popytu na dobro x a procentową zmianą ceny dobra y.
Pojemność rynku a sprzedaż
Jakość oferty
Niska
Wysoka
Mała (popyt przewyższa podaż, rynek…
… (Ci) + 0,3 (Yi) + 0,2 (Wi)
BPIi- miara relatywnego potencjału rynku i w stosunku do całego obszaru działania przedsiębiorstwa Ci- odsetek ludności na obszarze i
Yi- odsetek dochodu generalnego na obszarze i
Wi- odsetek sprzedaży detalicznej przypadający na obszar i
W celu oszacowania potencjalnej sprzedaży na obszarze rynku lokalnego (regionalnego) mnoży się wskaźnik BPI przez oczekiwaną sprzedaż na rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz