Członek korpusu służby cywilnej -Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Członek korpusu służby cywilnej -Wykład  - strona 1 Członek korpusu służby cywilnej -Wykład  - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD XII - 18.05.2011 Członek korpusu służby cywilnej w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności: lojalnie i rzetelnie realizuje strategię i program Rządu Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;
przygotowując propozycje działań administracji rządowe, udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą, porad i opinii zwierzchnikom ; nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych , a jeżeli jest urzędnikiem służby cywilnej, to nie tworzy i nie uczestniczy w partiach politycznych; dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych , które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania, które mogłyby służyć celom partyjnym; dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne ; nie uczestniczy w strajkach lub akcjach protestacyjnych , zakłócających funkcjonowanie urzędu; eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse w służbie cywilnej .
Zasady zawodowej etyki policjanta: Zarządzenie 805 z 31 grudnia 2003 Komendanta Głównego Policji
§1
Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych uwzględniających specyfikę zawodu policjanta.
Obowiązkiem policjanta jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
§2 W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych zasadach etyki zawodowej policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufania do Policji.
§3
Policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością, wykazując się odpowiedzialnością, odwagą i ofiarnością.
§4
Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażający się w:
respektowania prawa każdego człowieka do życia;
zakazie inicjowania, stosowania i tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
§5
Policjant, podejmując decyzję o użyciu broni palnej lub zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, powinien zachować szczególną rozwagę i stale mieć na uwadze charakter tych środków.
§6
Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz