Ćwiczenia - spektroskopia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - spektroskopia - strona 1 Ćwiczenia - spektroskopia - strona 2 Ćwiczenia - spektroskopia - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA CHEMICZNA BIOMOLEKUŁ cz.I Promieniowanie elektromagnetyczne  (fala elektromagnetyczna) - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie  pola  elektromagnetycznego.  Zaburzenie to ma charakter  fali poprzecznej,  w której składowa elektryczna i magnetyczna są  prostopadłe do siebie a obie są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się  promieniowania.  Oba pola indukują się  wzajemnie - zmieniające się  pole elektryczne  wytwarza zmienne  pole magnetyczne,  a zmieniające się pole magnetyczne  wytwarza zmienne pole elektryczne. Źródłem pola EM jest poruszający się  ładunek elektryczny.  Gdy ładunek jest  przyspieszany, jest emitowane promieniowanie elektromagnetyczne. Najczęściej źródłem tego promieniowania jest ładunek  wykonujący  drgania. Spektroskopia  – nauka o powstawaniu i interpretac ji widm  powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów  promieniowania  na materię rozumianą jako zbiorowisko  atomów  i cząsteczek.  Spektroskopia jest też często rozumiana jako  ogólna nazwa wszelkich technik analitycznych polegających na generowaniu widm. Obiektem spektroskopii mogą być rożne formy promieniowanie, cząstki, fale. Ponadto, z powodu różnych metod  badawczych, spektroskopię dzieli się ze względu na zakres parametrów fizycznych badanego zjawiska. Stąd wynika poniższa  klasyfikacja: • Spektroskop ia promieniowania elektromagnetycznego:   o spektroskopia Ramana o spektroskopia IR o spektroskopia UV-VIS o spektroskopia fourierowska o spektroskopia rentgenowska o spektroskopia NMR o spektroskopia EPR o FCS - Spektroskopia korelacji fluorescencji o spektroskopia dielektryczna o spektroskopia plazmowa o dichroizm kołowy • Spektroskopia dotyczącą substancji (cząsteczek i cząstek):  o spektroskopia elektronowa o spektroskopia neutronowa o spektroskopia sił atomowych • Spektroskop ia fal mechanicznych  o spektroskopia akustyczna Prawo Lamberta-Beera  - opisuje pochłaniane  promieniowania elektromagnetycznego  przy przechodzeniu przez częściowo  absorbujący  i rozpraszający ośrodek.Prawo to głosi, że stopień  atenuacji  (uwzględniającej absorpcję oraz rozpraszanie)  światła  jest proporcjonalny do grubości warstwy i jej własności optycznych , np. w przypadku  roztworów  należy uwzględnić  stężenie molowe  czynnika powodującego pochłanianie. Ogólnie mówiąc, prawo to jest spełnione dla wiązki światła: a)  monochromatycznej,  b)  skolimowanej,  chociaż jest często używane także dla sytuacji wąskich przedziałów pasmowych,  zwłaszcza jeżeli zależność spektralna atenuacji nie jest silna w tym paśmie. Rejestrowane natężenie 

(…)

…. regułami wyboru. Przejście elektronowe jest dozwolone gdy moment przejścia między stanami
elektronowymi, określający prawdopodobieństwo absorpcji ( emisji ) dopasowanego fotonu jest różny od zera, gdy moment
przejścia jest równy zeru - przejście jest wzbronione - czyli nie zachodzi. Oto podstawowe reguły wyboru:
• Wzbronione są przejścia, przy których zachodzi zmiana spinu elektronu np.: w SO 2 pasmo…
… związku organicznego specjalnych podstawników, zwanych grupami
hipsochromowymi, charakteryzujących się brakiem wiązań podwójnych i wolnych par elektronowych. Przeciwieństwem
efektu hipsochromowego jest Efekt batochromowy.
Efekt hiperchromowy - to po prostu przesuniecie fali. Kw. nukleinowe o dwuniciowej strukturze, zarówno DNA i RNA,
wykazują obniżoną absorbancję w UV, ponieważ elektrony z aromatycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz