[ĆWICZENIA] Notatki z programowania.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
[ĆWICZENIA] Notatki z programowania. - strona 1 [ĆWICZENIA] Notatki z programowania. - strona 2 [ĆWICZENIA] Notatki z programowania. - strona 3

Fragment notatki:


Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: literały zmienne, nagłówek programu, definicja modułów, blok programu, unit, interface, dyrektywy języka, identyfikatory, łańcuchy, typy porządkowe, typy wyliczeniowe, typy całkowite, typy znakowe, typy logiczne, typy rzeczywiste, typy łańcuchowe, typy tablicowe, typy zbiorowe, zmienne indeksowane.
Notatka traktuje także o pojęciach takich jak: instrukcja wywoływania stanów wyjątkowych, definicje funkcji i procedur, przeciążanie funkcji i procedur, wywołanie funkcji.

Typ zmiennej może być określony w deklaracji zmiennej lub w definicji typu. Jeżeli zdefiniowano typ, to w deklaracji zmiennej można do niego odwołać się za pomocą identyfikatora typu.
W języku Delphi Pascal występują dwie kategorie typów:
typy podstawowe,
typy ogólne.
łańcuchy
Łańcuchy (literały łańcuchowe) służą do reprezentowania ciągu znaków. Jeżeli łańcuch przedstawia tylko jeden znak, to nazywa się go literałem znakowym. W ogólności łańcuch składa się z ciągu do 255 znaków zapisanych w jednym wierszu, zawartych pomiędzy apostrofami, znaków sterujących oraz znaków w postaci dziesiętnej i szesnastkowej.
Znaki w postaci dziesiętnej składają się z symbolu numeru # (ang. hash), po którym występują właściwe cyfry dziesiętne. Przykłady:
'Delphi Pascal'
''' - łańcuch przedstawia jeden znak ' (apostrof)
#127 - reprezentacja znaku o kodzie dziesiętnym ASCII równym 127 (znak DEL)
Typy porządkowe - typy wyliczeniowe
Typy wyliczeniowe stosuje się zwykle dla zbiorów o niewielkiej liczbie elementów, na których nie wykonuje się operacji arytmetycznych. Definicja jednego typu wyliczeniowego jest następująca:
type identyfikator-typu = (lista-identyfikatorów);
Przykład
type tydzien = (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela);
Typ tydzien składa się z siedmiu elementów o wyspecyfikowanych identyfikatorach. Liczbą porzadkową identyfikatora poniedzialek jest 0, a identyfikatora niedziela - liczba 6.
Opis typu wyliczeniowego może byćpodany bezpośrednio w deklaracji zmiennej, na przykład
var tydzien: (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela);
W celu zadeklarowania dwóch zmiennych tego samego typu wyliczeniowego należy użyć konstrukcji:
var tydzien_1, tydzien_2 : (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela);
Typy porządkowe - typy całkowite
typ Shortint, zawierający liczby całkowite z przedziału [-128, 127],
typ Smallint - przedział [-32 768, 32 767],
typ Longint - [!2 147 483 648, 2 147 483 647],
typ Int64 - przedział [-263, 263 - 1],
typ Byte - przedział [0, 255],
typ Word - przedział [0, 65 535],
typ Longword - przedział [0, 4 294 967 295].
Ogólnymi typami całkowitymi, a więc typami zależnymi od rodzaju procesora i systemu operacyjnego, są:
typ Integer, którego wartościami w obecnej (32-bitowej) implementacji języka Delphi Pascal są liczby całkowite z przedziału od !2 147 483 648 do 2 147 483 647,
typ Cardinal, który przy implementacji 32-bitowej obejmuje liczby całkowite z przedziału od 0 do 4 294 967 295.
Typy porządkowe - typy znakowe
W języku Delphi Pascal zdefiniowano dwa podstawowe typy znakowe i jeden ogólny typ znakowy. Każdy z tych typów oznacza się za pomocą predefiniowanego identyfikatora. Podstawowymi typami znakowymi są:

(…)

…. Definicja pojedynczego typu tablicy dynamicznej ma postć:
type identyfikator-typu = array of typ-składowy; Gdzie typ składowy oznacza dowolny typ prosty, łańcuchowy lub strukturalny.
Typy rekordowe
Rekordem nazywa się złożoną strukturę danych, której składowe, zwane polami, mogą mieć różne charakterystyki (należące do różnych typów). Liczbę pól rekordu ustalamy definiując Rekord.
Definicja pojedynczego…
… schematów występują inne symbole graficzne.
Programowanie zorientowane obiektowo jest podstawową metodologią wszystkich współczesnych języków.
U jego podstaw leżą trzy podstawowe pojęcia:
hermetyczność (ang. encapsulation),
dziedziczność (ang. inheritance),
polimorfizm (ang. polymorphism).
Hermetyczność oznacza, że struktury danych i kody programowe są połączone w całościową jednostkę
programową, zwaną obiektem. Ogólnie dostępne struktury danych w obiekcie nazywa się własnościami (ang. properties), a ogólnie dostępne kody programowe - metodami. Obiekt może posiąść metody i dane innego obiektu, ale metody jednego obiektu nie mają bezpośredniego dostępu do danych innego obiektu. Możliwe jest też ukrycie pewnych danych i metod obiektu przed innym obiektem, przez co nie będą one z niego dostępne…
… indeks.
Przykład
type wektor = array [-5..10] of Extended;
var a : wektor;
Zmienne dynamiczne Wartości typów wskaźnikowych, tj. wskaźniki, określają adresy pamięci zmiennych dynamicznych, którym pamięć może być przydzielana i zwalniana w trakcie wykonywania programu.W celu odwołania się do zmiennej pewnego typu, z którym związano typ wskaźnikowy, stosuje się zmienne wskazywane postaci. Jeżeli zmienną
… i testowanie programów.
(IBM Dictionary of Computing)
Dokładniej: jednoznaczne formułowanie zadań i sposobów ich rozwiązywania dla maszyny cyfro
Algorytm - uporządkowany zbiór reguł rozwiązania zadania w skończonej liczbie kroków.
(IBM Dictionary of Computing)
Program - algorytm zapisany w języku programowania..
Język programowania - język formalny (sztuczny) służący do zapisu programów komputerowych.
Schemat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz