chemiczna analiza instrumentalna - interferencja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemiczna analiza instrumentalna - interferencja - strona 1 chemiczna analiza instrumentalna - interferencja - strona 2 chemiczna analiza instrumentalna - interferencja - strona 3

Fragment notatki:


Metody minimalizacji interferencji: Korelacja tła
Wzorcowanie metodą dodatków
Selektywna ekstrakcja oznaczanego pierwiastka
Właściwy dobór kuwety grafitowej
Wybór technik wprowadzania próbki
Modyfikacja kuwety grafitowej
Zastosowanie modyfikatorów matrycy
METODY ELEKTROANALITYCZNE Podstawy metod elektroanalitycznych Wiele metod elektroanalitycznych opiera się na elektrochemicznych właściwościach roztworów a szczególną rolę odgrywają wodne roztwory elektrolitów
Jony w roztworach są to indywidua chemiczne obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim- kationy lub ujemnym- aniony
Oddziaływania elektrostatyczne występujące w roztworach: Jon- jon pomiędzy jonami o tym samym znaku u jonami o znakach przeciwnych mają charakter sił elektrostatycznych a ich wielkość określa prawo Coulomba
Jon- dipol między jonami a dipolami elektrycznymi rozpuszczalnika
Dipol- dipol Inne - oddziaływania w tym tworzenie wiązań wodorowych i oddziaływania siłami van der Waalsa
W chemii roztworów ważną rolę odgrywa rozpuszczalnik, którym w przypadku elektrolitów przeważnie jest woda.
Cząsteczka wody jest dipolem, ponieważ posiada trwały elektryczny moment dipolowy, który wynika z Występowania poważnych różnic w elektroujemności wodoru i tlenu
Faktu, że atom tlenu ma wolną parę elektronową
Budowa cząsteczki wody
Potencjał elektrody- podwójna warstwa elektryczna
Elektrodą ( półogniwem ) w elektrochemii nazywamy układ złożony z dwóch faz przewodzących, z których jedną jest metal lub inny stały przewodnik a drugą jest elektrolit.
Potencjał elektrody jest ściśle związany z powstawaniem podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz elektroda/elektrolit.
We wnętrzu fazy homogenicznej (np. materiału elektrody lub roztworu elektrolitu) panuje równowaga sił wzajemnego oddziaływania poszczególnych naładowanych lub polarnych cząsteczek tak, że suma sił działających na cząsteczki jest równa zeru. W takim stanie równowagi kationy i aniony są rozmieszczone równomiernie w elektrolicie. Przy zanurzeniu do elektrolitu elektrody następuje zakłócenie tego stanu równowagi.
Na granicy faz następuje :
Zorientowanie dipoli rozpuszczalnika (wody) w pobliżu powierzchni elektrody i powstaje tzw. wewnętrzna warstwa Helmholtza będąca monomolekularną ukierunkowaną warstwą rozpuszczalnika Anizotropia ładunku na granicy faz wywołana ukierunkowaniem dipoli rozpuszczalnika powoduje, że za warstwą rozpuszczalnika jony mogą ulegać wzbogaceniu lub zubożeniu w stosunku do średniego stężenia w elektrolicie. Taka wzbogacona lub zubożała w jony strefa nazywa się zewnętrzną warstwą Helmholtza. Nadmiar lub niedobór jonów w tej warstwie indukuje równy, co do wartości, ale o przeciwnym znaku ładunek na powierzchni elektrody


(…)

… jest równy zero. SEM ogniwa zbudowanego z półogniw standardowych (stężenia jonów w roztworze równe 1 mol/dm3) oblicza się z różnicy potencjałów standardowych katody i anody
SEM = E0K - E0A Ogniwo elektrolityczne
Ogniwa elektroanalityczne są to układy, w których do elektrod jest podłączone zewnętrzne źródło prądu.
Zjawisko przepływu prądu wykorzystywane jest do monitorowania różnych reakcji elektrolizy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz