Chemia - Tworzywa sztuczne - wykład 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia -  Tworzywa sztuczne - wykład 9 - strona 1 Chemia -  Tworzywa sztuczne - wykład 9 - strona 2 Chemia -  Tworzywa sztuczne - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

T w o rz y w a s z tu c z n e T w o rz y w a  s z tu c z n e ,  tw o rz y w a  w ie lk o c z ą s te c z k o w e ,  m a te ri a ły ,  k tó ry c h  g ł.  ( n ie k ie d y   je d y n y m i)  s k ła d n ik a m i  s ą  p o lim e ry  ( z w y k le  t a k ż e  p ig m e n ty ,  z m ię k c z a c z e ,  w y p e łn ia c z e   i  in .) ;  s ą  l e k k ie ,  n a  o g ó ł  o d p o rn e  c h e m .,  m a ją  d o b re  w ła ś c iw o ś c i  m e c h .  o ra z  t e rm o - i  e le k tr o iz o la c y jn e ,  d o d a tk o w ą  z a le tą  t .s z .  je s t  ła tw o ś ć  i c h  f o rm o w a n ia ,  a  t a k ż e   m o ż liw o ś ć  b a rw ie n ia  ( p ra k ty c z n ie  n a  d o w o ln y  k o lo r)  i  u z y s k iw a n ia  w y ro b ó w   p rz e z ro c z y s ty c h ;  d a w n e  n a z w y  t .s z .:  m a s y  p la s ty c z n e ,  p la s ty k i,  p la s ti k i. P o lim e ry  [ g r.  p o ly m e rē s  ‘ w ie lo c z ę ś c io w y ’] ,  n a tu ra ln e  l u b  s y n te t. ,  o rg .  lu b  n ie o rg .  z w ią z k i  w ie lk o c z ą s te c z k o w e ,  tj .  z b u d .  z  m a k ro c z ą s te c z e k  ( p o w ta rz a ją c e  s ię  w  n ic h   u g ru p o w a n ia  a to m ó w  n o s z ą  n a z w ę  m e ró w );  s y n te ty c z n e  p .  s ą  o tr z y m y w a n e  p rz e z   p o lim e ry z a c ję ;  s to s o w a n e  j a k o  t w o rz y w a  s z tu c z n e ,  w łó k n a  c h e m .,  s k ła d n ik i  k o m p o z y tó w ,  ta k ż e  s k ła d n ik i k le jó w ,  fa rb . h tt p :/ /e n c yk lo p e d ia .p w n .p l/ In  p o ly m e r  c h e m is tr y,  p o ly m e ri z

(…)

…, żagli.
Polistyren (-[CH2CH(C6H5)]n-) polimer z grupy poliolefin otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącym zwykle z rafinacji ropy naftowej.
Po zmieszaniu z dodatkami, polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych, oznaczanych literami (PS). Czysty polistyren jest bezbarwnym,
twardym, kruchym termoplastem (tworzywem formowanym przez topienie), o bardzo ograniczonej elastyczności. Jako tworzywo sztuczne, polistyren
może być bezbarwny, słabo przezroczysty, lub może być barwiony na dowolne, żywe kolory. Jego zaletą w stosunku do polietylenu i polipropylenu jest
niższa temperatura mięknienia i mniejsza lepkość stopu, dzięki czemu łatwiej jest z niego otrzymywać w procesie formowania wtryskowego niewielkie
przedmioty o złożonych kształtach. Polistyren jako tworzywo lite jest stosowane…
… to visible light and
has better light transmission characteristics than many kinds of glass. CR-39 is a
specific polycarbonate material — although it is usually referred to as CR-39 plastic
— with good optical and mechanical properties, frequently used for eyeglass lenses.
Poliwęglany - grupa polimerów z grupy poliestrów, będące formalnie estrami kwasu węglowego. Synteza poliwęglanu z bisfenolu i fosgenu…
… z
miedzią także działa niszcząco na PP.
Polipropylen jest to polimer z grupy poliolefin, który zbudowany jest z merów o wzorze: -[CH2CH(CH3)]-. Otrzymuje się go w wyniku niskociśnieniowej
polimeryzacji propylenu. Polipropylen jest jednym z dwóch (obok polietylenów) najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. Na przedmiotach
produkowanych z tego tworzywa umieszcza się zwykle symbol PP. Polipropylen PP jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym, tzn. daje się
wprowadzić w stan ciekły pod wpływem zwiększenia temperatury, oraz z powrotem zestalić po jej obniżeniu bez zmian własności chemicznych.
[ale jest wiele innych …]
* LLDPE (linear low density PE) - wysokociśnieniowy liniowy PE o niskiej gęstości (krótkie,
nierozgałęzione łańcuchy powstają w wyniku kopolimeryzacji etenu z alkenami o dłuższych łańcuchach…
… - (BPA,
dian, 2,2-bis(p-hydroksyfenylo)propan) + fosgen.
http://www.bpf.co.uk/
Rotational Moulding
Polyvinyl Chloride PVC
Ethylene Vinyl Acetate EVA
Polypropylene PP
Polyethylene (Low Density)
LDPE, LLDPE
rotational_moulding.swf
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
Polystyrene
Polycarbonate
Polypropylene
Polyvinyl chloride
ABS
PS
PC
PP
PVC
structural-foam.swf
A cellular plastic is one in which the outer…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz