Chemia organiczna - technologia - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - technologia - egzamin - strona 1 Chemia organiczna - technologia - egzamin - strona 2 Chemia organiczna - technologia - egzamin - strona 3

Fragment notatki:

WIMiC 2009/2010, technologia chemiczna    Zagadnienia do egzaminu z chemii organicznej     1.  Klasy  związków  organicznych:  rodzaje  węglowodorów,  grupy  funkcyjne  charakterystyczne dla pochodnych węglowodorów i nazwy klas związków, zawierających  te grupy.   2.  Hybrydyzacja  orbitali  elektronowych  atomów  węgla  w  cząsteczkach  związków  organicznych. Rodzaje wiązań i geometria cząsteczek wynikające z hybrydyzacji orbitali.  3.  RóŜne  sposoby  zapisu  wzorów  cząsteczek  związków  organicznych:  wzory  sumaryczne,  strukturalne  (Lewisa,  kreskowe,  półstrukturalne,  grupowe,  szkieletowe)  i  rzutowe  (projekcyjne)- projekcje konikowe, Newmana i Fischera.  4.  Polaryzacja  wiązań  w  związkach  organicznych  –  efekty  indukcyjne  i  mezomeryczne.  Podstawniki elektronodonorowe i elektronoakceptorowe.  5.  Izomeria  konstytucyjna  (szkieletu,  połoŜenia,  budowy)  i  przestrzenna  (geometryczna,  konformacyjna,  enancjomeria)  związków  organicznych.  Asymetryczne  atomy  węgla   i konfiguracja względna podstawników przy asymetrycznym atomie węgla.  6.  Rodzaje  reakcji  organicznych  i  reagenty  biorące  w  nich  udział.  Homolityczny   i heterolityczny rozpad wiązania kowalencyjnego.  7.  Alkany:  budowa  (w  tym:  rzędowość  atomów  węgla),  nazewnictwo,  izomeria,  charakterystyczne  reakcje  (podstawienie  wolnorodnikowe,  spalanie).  Mechanizm   i selektywność halogenowania alkanów.  8.  Cykloalkany:  budowa  (  wtym:  konformacje),  trwałość,  nazewnictwo,  charakterystyczne  reakcje  (podstawienie  wolnorodnikowe,  reakcje  połączone  z  rozpadem  pierścieni  3-,  4- członowych).  9.  Alkeny: budowa, nazewnictwo, charakterystyczne reakcje (addycja elektrofilowa, addycja  wolnorodnikowa  HBr,  ozonoliza,  utlenianie,  polimeryzacja  związków  winylowych).  Reguła  Markownikowa.  Mechanizm  reakcji  AE,  AR.  Trwałość  i  przegrupowania  karbokationów.  10. Alkadieny:  podział  ze  względu  na  połoŜenie  wiązań  podwójnych  w  cząsteczce.  Reakcje  addycji do dienów sprzęŜonych. Kauczuki – polimery dienów sprzęŜonych.  11. Alkiny:  budowa,  nazewnictwo,  charakterystyczne  reakcje  (przyłączanie  do  wiązania  potrójnego, reakcje terminalnych alkinów jako kwasów), polimeryzacja acetylenu.  12. Węglowodory  aromatyczne:  budowa,  trwałość  pierścieni  aromatycznych,  struktury  rezonansowe,  reguła  Hückla.  NajwaŜniejsi  przedstawiciele  związków  aromatycznych.  Nazewnictwo. Podstawienie elektrofilowe jako reakcja charakterystyczna węglowodorów 

(…)

… wodorowe i ich wpływ na właściwości
fizyczne. Właściwości kwasowe fenoli. Podstawienie elektrofilowe w fenolach.
18. Etery – budowa, wiązania wodorowe między cząsteczkami eterów a cząsteczkami wody.
Rozszczepienie eterów przez halogenowodory jako reakcja charakterystyczna eterów.
Etery cykliczne (w tym: epoksydy) – budowa i reakcje.
19. Aldehydy i ketony - budowa, przykładowe związki. Addycja nukleofilowa jako
charakterystyczna reakcja grupy karbonylowej. Równowaga keto-enolowa, pojęcie
tautomerii, reakcje aldehydów i ketonów jako C-H kwasów, kondensacja aldolowa.
Reakcje utleniania aldehydów (w tym: próba Tollensa).
20. Kwasy karboksylowe – budowa, nazewnictwo, przykładowe związki. Wiązania
wodorowe i ich wpływ na właściwości fizyczne kwasów. Właściwości chemiczne
kwasów (reakcje grupy karboksylowej, reakcje zachodzące na atomie węgla α). Moc
kwasów karboksylowych zawierających podstawniki przy atomach węgla α. Podstawowe
pochodne kwasów karboksylowych (estry, chlorki kwasowe, amidy).
21. Aminy – budowa (rzędowość), nazewnictwo, przykładowe związki. Wiązania wodorowe i
ich wpływ na właściwości fizyczne amin. Zasadowość amin.
22. Biocząsteczki:
a) tłuszcze jako przedstawiciele lipidów - budowa chemiczna i podstawowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz