Chemia - napięcie powierzchniowe - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - napięcie powierzchniowe - wykład 5 - strona 1 Chemia - napięcie powierzchniowe - wykład 5 - strona 2 Chemia - napięcie powierzchniowe - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

M ia rą  n a p ię c ia  p o w ie rz c h n io w e g o  je s t  p ra c a ,  ja k ą  t rz e b a  w y k o n a ć ,  b y   u tw o rz y ć  j e d n o s tk o w ą  p o w ie rz c h n ię  c ie c z y,  c o  m o ż n a  w y ra z ić  w z o re m : (j e d n o s tk ą  w  S I je s t  J /m 2 ). D ia g ra m s h o w s , in c ro s s e c ti o n , a n e e d le fl o a ti n g o n th e s u rf a c e o f w a te r. It s w e ig h t d e p re s s e s th e s u rf a c e , a n d is b a la n c e d b y th e s u rf a c e te n s io n fo rc e s o n e it h e r s id e w h ic h a re e a c h p a ra lle l to th e w a te r' s s u rf a c e a t th e p o in ts w h e re it c o n ta c ts th e n e e d le . N o ti c e th a t th e h o ri z o n ta l c o m p o n e n ts o f th e tw o a rr o w s p o in t in o p p o s it e d ir e c ti o n s , s o th e y c a n c e l e a c h o th e r, b u t th e v e rt ic a l c o m p o n e n ts p o in t in th e s a m e d ir e c ti o n a n d th e re fo re a d d u p to b a la n c e . g d z ie : γ (u ż y w a  s ię  t e ż  o z n a c z e n ia  σ )  - n a p ię c ie  p o w ie rz c h n io w e ,  W  - p ra c a  p o tr z e b n a  d o  u tw o rz e n ia  p o w ie rz c h n i A ,  A  - p o le  p o w ie rz c h n i.   P o w y ż s z y  w z ó r  je s t  ró w n o w a ż n y : (j e d n o s tk ą  w  S I N /m  =  J /m 2 ). g d z ie : F  - s iła  n a p ię c ia  p o w ie rz c h n io w e g o  d z ia ła ją c a  r ó w n o le g le  d o   p o w ie rz c h n i c ie c z y,  d ą ż ą c a  d o  z m n ie js z e n ia  p o w ie rz c h n i c ie c z y,   l  - d łu g o ś ć  o d c in k a  n a  k tó re

(…)

… Miarą napięcia powierzchniowego jest praca, jaką trzeba wykonać, by
utworzyć jednostkową powierzchnię cieczy, co można wyrazić wzorem:
(jednostką w SI jest J/m2).
gdzie:
γ (używa się też oznaczenia σ) - napięcie powierzchniowe,
W - praca potrzebna do utworzenia powierzchni A,
A - pole powierzchni.
Powyższy wzór jest równoważny:
(jednostką w SI N/m = J/m2).
gdzie:
F - siła napięcia powierzchniowego działająca równolegle do
powierzchni cieczy, dążąca do zmniejszenia powierzchni cieczy,
l - długość odcinka na której działa siła.
Wzór ten odpowiada definicji napięcia powierzchniowego: Napięciem
powierzchniowym γ nazywa się siłę styczną do powierzchni cieczy,
działającą na jednostkę długości obrzeża powierzchni cieczy.
Diagram shows, in crossection, a needle floating on the
surface of water…
… to collide and agglomerate (combine together) under a Van der
Waals's force.This large and heavier particles are called as FLOCS.
Wikipedia:
Odwrócona osmoza to przepływ cząsteczek rozpuszczalnika od roztworu o
wysokim stężeniu do roztworu o niższym stężeniu spowodowany przyłożeniem
do cieczy o wysokim stężeniu ciśnienia większego niż ciśnienie osmotyczne.
Różnica potencjałów chemicznych wynika z różnicy…
… na zewnątrz, a więc jedyną możliwość
wyrównania potencjałów chemicznych jest rozcieńczenie zawartości komórki
do poziomu otaczającego ośrodka poprzez "pompowanie" do komórki
cząsteczek wody).
Osmosis is the spontaneous net movement of water through a
semipermeable membrane from a region of low solute concentration to a
solution with a high solute concentration, up a solute concentration gradient.
Osmoza - dyfuzja cząsteczek rozpuszczalnika, np. wody przez membranę
półprzepuszczalną, np. błonę komórkową oddzielającą dwa roztwory różniące
się potencjałami chemicznymi.
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Ilustracja do osmozy:
Electric Sonic Amplitude, as ultrasound generated by colloidal particles in osccilating electric field.
Colloid Vibration Current, as electric current generated by particles moving in fluid…
… - the lipophilic ends of the surfactant
molecules dissolve in the oil, while the
hydrophilic charged ends remain outside,
shielding the rest of the hydrophobic micelle
koloid [gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’], układ koloidalny, układ koloidowy,
układ niejednorodny, składający się z tzw. fazy ciągłej i rozproszonych w
niej cząstek o bardzo małych rozmiarach (zwykle 1–200 nm); cząstki fazy
rozproszonej…
… wynosi od 105 do 107 cm-1 – wówczas wielkość cząstek fazy
rozproszonej (zdyspergowanej) sprawia, że ważne są zarówno oddziaływania pomiędzy nią i
fazą dyspergującą, jak i oddziaływania wewnątrz obu faz. Według IUPAC układ dyspersyjny
jest układem koloidalnym, gdy rozmiary cząstek fazy rozproszonej (cząsteczek chemicznych
lub ich agregatów) albo rozmiary nieciągłości układu koloidalnego są w zakresie…
… soluble Na+, Ca2+, Mg2+,
and CO32- components of the aluminosilicate rock substance. The formation of kaolin,
for example, is summarized by
http://www.chem.univ.gda.pl - Zakład Inżynierii Środowiska Wydział Chemii UG
flokulacja [łac.], łączenie się cząstek silnie rozdrobnionych ciał stałych w
kłaczkowate skupiska (flokuły); flokuły ulegają sedymentacji, łatwo dają się filtrować;
stosowana w przemyśle…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz