Chemia fizyczna - wykład - termodynamika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - wykład - termodynamika - strona 1 Chemia fizyczna - wykład - termodynamika - strona 2 Chemia fizyczna - wykład - termodynamika - strona 3

Fragment notatki:

Chemia Fizyczna sem. III (termodynamika) zadania z egzaminów
Sformułuj zerową (pierwszą) zasadę termodynamiki.
Zdefiniować entropię i sformułować drugą zasadę termodynamiki.
Sformułować trzecią zasadę termodynamiki i wymienić jej podstawowe konsekwencje.
Podaj warunki, które musi spełniać układ ulegający przemianie, aby efekt cieplny przemiany nie zależał od sposobu jej przeprowadzenia a jedynie od stanu początkowego i końcowego układu. Zdefiniuj molową pojemność cieplną pod stałym ciśnieniem oraz molową pojemność cieplną w stałej objętości oraz podaj, jaki związek je łączy w przypadku gazu doskonałego.
Zdefiniować pojęcia: pojemności cieplnej pod stałym ciśnieniem oraz średniej pojemności cieplnej pod stałym ciśnieniem fazy jednoskładnikowej w przedziale temperatur [T1, T2]. Wykreślić i skomentować zależność Cp(T) kryształu w pobliżu temperatury zera bezwzględnego.
Wykreślić zależność Cp(T) w szerokim przedziale temperatur (od 0K do TTwrzenia) z uwzględnieniem, co najmniej jednej przemiany polimorficznej.
Podaj wyrażenie na pracę odwracalnego izotermicznego sprężenia 1mola gazu doskonałego od ciśnienia P1 do P2.
Molowa pojemność cieplna pod stałym ciśnieniem gazu doskonałego została opisana równaniem korelacyjnym Cp(T)=a+bT+cT2+dT3. 1mol tego gazu został sprężony od ciśnienia P1 do P2 oraz ogrzany od temperatury T1 do T2. Wyprowadzić wyrażenie opisujące zmianę entropii gazu w wyniku opisanej przemiany.
Zdefiniować pojęcie współrzędnej reakcji (współrzędnej chemicznej) i podać wzory opisujące ilości, ułamki molowe oraz ciśnienia cząstkowe reagentów w funkcji współrzędnej reakcji w układzie zamkniętym homofazowym gazowym.
W układzie homofazowym gazowym przebiega reakcja chemiczna zgodnie ze schematem A + B = C. Układ w stanie początkowym zawiera 2 mole substratu A oraz 1 mol substratu B. Podaj postacie szczególne: izotermy van't Hoffa, wyrażenia na stałą równowagi oraz wykreśl jakościowo poprawnie zależność entalpii swobodnej od współrzędnej reakcji. Zdefiniować pojęcie standardowej entalpii tworzenia. Podać równanie formalnej reakcji tworzenia: HIO4(c), H2SO4(c), (NH4)2SO4(s), CaCO3(s), Na2SO4·10H2O(s) w temperaturze 298,15K zaznaczając stan skupienia oraz ewentualnie odmianę polimorficzną każdego reagenta.
Zdefiniować pojęcia standardowej entalpii i standardowej energii wewnętrznej reakcji oraz podać związek pomiędzy nimi w przypadku reakcji: a) NH4Cl(s) = NH3(g) + HCl(g) oraz b) 2 NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)
Wyjaśnić na odpowiednim schemacie związek standardowej entalpii reakcji z rzeczywistym efektem cieplnym zmierzonym pod stałym ciśnieniem. Podać przykłady reakcji i warunki, w których efekt standardowy jest praktycznie równy efektowi rzeczywistej przemiany.

(…)

…? Oszacować stosunek obsadzenia poziomu wyższego do niższego w temperaturze pokojowej dla następujących rodzajów pobudzeń energetycznych: stany elektronowe, stany energetyczne jądra, oscylacje, rotacje.
Podać definicję momentu przejścia. Napisać wzór na moment przejścia dla modelu z zadania 1 (elektron w niesymetrycznej jednowymiarowej studni potencjału)
Sformułować wyrażenie na moment przejścia…
… dla wszystkich typów reakcji), w którym przebiega reakcja odwracalna.
Wykreśl typowy diagram fazowy substancji czystej w układzie PV, opisz sens fizyczny punktów charakterystycznych i nanieś na nim jakościowo poprawnie przebieg izotermy krytycznej. Podaj warunki, jakie spełnia izoterma krytyczna w punkcie krytycznym.
Na diagramie PV wykreślić izotermy płynu w temperaturze krytycznej Tk oraz T1 > Tk i T2 < Tk…
…) w szerokim przedziale temperatur - zaznaczyć i nazwać punkty charakterystyczne.
Wykreślić i objaśnić izotermiczne oraz izobaryczne diagramy fazowe ciecz - para układów dwuskładnikowych mających dodatnie (ujemne) odchylenia od doskonałości oraz lukę mieszalności w fazie ciekłej.
Wykreśl diagramy fazowe równowagi ciecz - para układu dwuskładnikowego we współrzędnych P-x (T=const) oraz T-x (P=const) układów…
… obliczeń) na: a) wartość średnią pędu dla elektronu opisanego modelem „cząstki w pudle”. b) średnią odległość elektronu od jądra dla stanu 1s atomu wodoru. c) wartość średnią energii potencjalnej dla najniższego stanu oscylatora harmonicznego.
Naszkicować diagram poziomów energetycznych dla: a) elektronu w cząsteczce butadienu opisanego modelem „cząstki w pudle”, b) oscylatora harmonicznego, c) oscylatora…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz