Chemia fizyczna - kolorymetr - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - kolorymetr - omówienie - strona 1 Chemia fizyczna - kolorymetr - omówienie - strona 2 Chemia fizyczna - kolorymetr - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM Z CHEMII FIZYCZNEJ ŚLIWIŃSKA MAGDALENA (madziaive@autograf.pl) KAROL ŚLADOWSKI (arkoll@02.pl) ZESPÓŁ G GRUPA 11 AGH WIMiC Ocena: Ćw1. OZNACZANIE STOPNIA I STAŁEJ DYSOCJACJI METODĄ KOLORYMETRYCZNĄ: Prowadzący: dr inż. A.RAKOWSKA, dr inż. J.PRAŻUCH Data wykonania ćwiczenia: 03.03.2004 r. Data oddania sprawozdania: Data zaliczenia: I. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest głębsze zrozumienie zagadnienia dysocjacji w elektrolitach słabych i mocnych, oraz zależności stopnia dysocjacji od stężenia roztworu. Głębsze zrozumienie prawa rozcieńczeń Ostwalda i prawa działania mas oraz ich ograniczonej stosowalności. Opanowanie materiału w zakresie absorpcji światła w roztworach. Teoretyczne i praktyczne opanowanie metody kolorymetrycznej.
II. Definicje: Dysocjacja: rozpad cząsteczek związku chemicznego na prostsze rodzaje chemiczne: atomy, jony, prostsze cząsteczki, wolne rodniki. Dysocjacja elektrolityczna: jest rozpadem elektroobojętnych cząsteczek elektrolitu na jony (aniony i kationy). Dysocjacja elektrolityczna jest procesem równowagowym, stała dysocjacja elektrolityczna nie zależy od stężenia elektrolitu.
Dysocjacja termiczna: następuje pod wpływem odpowiednio wysokiej temperatury, ulegają jej wszystkie związki chemiczne.
Stopień dysocjacji: elektrolitycznej dla danego elektrolitu w roztworze (α), definiowany jako jest to stosunek cząsteczek (moli) zdysocjowanych (c) do liczby cząsteczek (moli) wprowadzonych pierwotnie do roztworu (c o ):
α = c / c o (1) wpływa na wartość przewodnictwa elektrycznego roztworu i jest podstawą klasyfikacji elektrolitów na mocne (α ≅ 1) i słabe (α«1).
Elektrolity mocne: sole, wodorotlenki I i II grupy, kwasy HCl, HBr, HI, HNO 3 , H 2 SO 4 , HClO 4 Pozostałe elektrolity są słabe. Np. kwas borowy, H3BO3, należy do elektrolitów słabych. Stopień dysocjacji elektrolitycznej zależy od:
♦ rodzaju elektrolitu i rozpuszczalnika;
♦stężenia roztworu, (maleje ze wzrostem stężenia);
♦ temperatury, (na ogół nieznacznie wzrasta ze wzrostem temperatury);
♦ siły jonowej roztworu.
♦obecności innych substancji w roztworze
Stała dysocjacji - wynika z prawa działania mas. Stałe dysocjacji okreslają równowagę między jonami i niezdysocjowanymi cząsteczkami - są wielkościami charakterystycznymi dla elektrolitów słabych.

(…)

absorpcyjne zmienia się jak krzywe 2 i 3 na rys.1. Przeprowadzając pomiary ekstynkcji przy długości fali odpowiadającej maksimum absorpcji postaci niezdysojowanej możemy śledzić zmianę stężenia HIn, które zależy od stężenia jonów wodorowych w roztworze. Stała dysocjacji indykatora wyraża się wzorem: (9)
przyjmując, że stężenie molowe indykatora w roztworze wynosi c­­ind, a [H­­+], [In-] i [HIn] oznaczają…
…, (3) gdzie:
K - stała dysocjacji; a - stopień dysocjacji elektrolitu; cm - stężenie molowe roztworu elektrolitu;
n - początkowa ilość substancji (przed dysocjacją);
V objętość.
Jeżeli a jest małe w porównaniu z 1, to a2 = KaV/n, czyli stopień dysocjacji jest proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z rozcieńczenia. Prawo to jako pierwszy sformułował Wilhelm Ostwald (1853-1932) w wyniku badań…
… wielkością stałą w stałej temperaturze." A oto wyrażenie matematyczne służące obliczeniu stężeniowej stałej równowagi chemicznej, dla przemiany opisanej następującym równaniem ogólnym : A + B = C + D
(4) gdzie:
k1 i k2 - stałe szybkości reakcji prostej i odwrotnej; (A),(B),(C),(D)- równowagowe stężenia molowe reagentów. Ekstynkcja: synonim absorbancji, Eλ, wielkość fotometryczna opisująca osłabienie…
… atmosfera jest przezroczysta, dla fal długich, średnich i krótkich nieprzezroczysta jest jonosfera, ultrafiolet pochłaniany jest prawie całkowicie głównie w stratosferze (warstwa ozonowa), atmosfera pochłania też promieniowanie podczerwone (w troposferze).
W przestrzeni międzygwiazdowej zjawisko ekstyncji, występujące silniej w płaszczyźnie równika galaktycznego, prowadzi do poczerwienienia obserwowanego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz