charakterystyka pośredniczących operacji bankowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
charakterystyka pośredniczących operacji bankowych - wykład - strona 1 charakterystyka pośredniczących operacji bankowych - wykład - strona 2 charakterystyka pośredniczących operacji bankowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i Bankowość
CHARAKTERYSTYKA POŚREDNICZĄCYCH OPERACJI BANKOWYCH
AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU FILIA JELENIA GÓRA
maj 2003
Spis treści:
Cechy działalności bankowej..........................................................3
Pojęcie operacji bankowych............................................................3
Rodzaje operacji bankowych...........................................................4
Operacje pośredniczące (usługowe) - charakterystyka...................4
Rachunki bankowe......................................................................4
Rozliczenia pieniężne.................................................................8
Rozrachunki międzybankowe...................................................16
Inne usługi bankowe.................................................................17
1. Cechy działalności bankowej.
Bankowa oferta usług finansowych charakteryzuje się cechami specyficznymi dla działalności bankowej:
są to działania typowe dla usług bankowych, a polegające na proponowaniu przez bank wykonania określonej czynności(np. przyjęcia depozytu lub udzielenia kredytu);
są one przeważnie dokonywane w drodze operacji pieniężnych(stąd określenie „handlowanie pieniędzmi”), a więc mają charakter pieniężny, a nie rzeczowy;
większość operacji, szczególnie masowych, jest wykonywana przez banki według tych samych standardów;
usługi bankowe nie mogą być magazynowane, banki są zawsze gotowe wykonywać je na bieżąco;
usługi bankowe w przeważającej części są określone przez kwotę pieniędzy (kredyt, depozyt), rzadziej przez ilość (zakup akcji);
w stosunku do poszczególnych klientów usługi bankowe stanowią kumulację różnych czynności w zależności od potrzeby, co powoduje, że popyt na te usługi może ulegać znacznym wahaniom (np. terminy wypłat płacowych);
zakres i formy usług bankowych są w dużej mierze uzależnione od ustaleń prawa bankowego oraz działania banku centralnego i nadzoru bankowego.


(…)

… wewnętrzne regulaminy, określające szczegółowo stosunki między klientami a bankiem, dotyczące prowadzenia rachunków bankowych. Bank ma obowiązek zapoznania klienta z regulaminem przed zawarciem umowy rachunku bankowego. Stosownie do nowego prawa bankowego, od 1998r. umowa rachunku bankowego powinna określać przede wszystkim: strony umowy;
rodzaj otwieranego rachunku;
walutę, w jakiej rachunek…
… i świadczone usługi, podejmowane są z nich środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywane zobowiązania wobec dostawców, podatki, opłaty itp. Umowa rachunku bankowego może przewidywać wyodrębnienie na rachunku bieżącym środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele, a także przeprowadzanie rozliczeń w tym zakresie.
Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania przez jego posiadacza rozliczeń w innych bankach…
… oprocentowanie proporcjonalne do okresu utrzymywania lokaty.
Banki otwierają rachunki bankowe także jednostkom budżetowym: obsługę budżetu państwa prowadzi NBP i inne banki. Polega ona na gromadzeniu, przekazywaniu i wydatkowaniu publicznych środków pieniężnych na zlecenie jednostek wykonujących budżet. W ramach obsługi budżetu państwa prowadzone są, na podstawie umowy rachunku bankowego, różne rachunki bankowe…
… przeprowadzanych za pośrednictwem banków ustala prezes NBP. Jako instytucjonalne formy rozliczeń bezgotówkowych obowiązują w obrocie krajowym:
polecenie przelewu
polecenie zapłaty
czek rozrachunkowy
akredytywa
karty płatnicze
rozliczenia planowe
okresowe rozliczenia saldami
polecenie pobrania
bankowe inkaso faktur
Charakterystyczne cechy rozliczeń transakcji skłaniają uczestników tych operacji do wyboru…
… może odmówić przyjęcia polecenia przelewu, które nie znajduje pokrycia na rachunku dłużnika. Inicjatorem rozliczeń poleceniem przelewu jest odbiorca, na ogół mniej zainteresowany terminową zapłatą niż dostawca. ROZLICZENIE W FORMIE POLECENIA PRZELEWU
Faktura (przesłana pocztą)
zawiadomienie
Polecenie o dokonaniu Przelewu przelewu
przelew środków
Polecenie zapłaty.
Polecenie zapłaty jest dyspozycja płatniczą…
… kredytowej może za jej okazaniem dokonywać zakupów w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, a należność pokrywana jest z jego rachunku bankowego, przy czym może on zaciągać w banku kredyt w ramach określonej umownie kwoty. Natomiast rozliczenia za pomocą karty debetowej muszą mieć pokrycie w saldzie rachunku bankowego jej posiadacza; technika rozliczeń na ogół się nie różni. Karty płatnicze…
… te nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą. Dowodem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka oszczędnościowa lub inny dokument, który zawsze jest wystawiany jako dokument imienny. Przy tym w nazwie dokumentu powinien być użyty w odpowiednim przypadku wyraz „oszczędnościowy”. Bank może zamknąć rachunek oszczędnościowy, jeżeli w ciągu 5 lat nie dokonano…
… dzienne banku. Przed podjęciem gotówki dysponent rozliczeń sprawdza dokument będący podstawą wypłaty (najczęściej czek) oraz pokrycie w środkach znajdujących się na rachunku klienta; dysponent legitymuje klienta i wydaje mu żeton kasowy. Kasjer wzywa posiadacza żetonu, a po sprawdzeniu dokumentu będącego podstawą wypłaty, ponownie legitymuje pobierającego gotówkę i po pokwitowaniu odbioru gotówki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz