Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka polskiego rynku kapitałowego - strona 1

Fragment notatki:

30 stron materiałów na temat charakterystyki polskiego rynku kapitałowego. Zagadnienia, które są poruszane w notatkach to m.in.: podstawowe zasady obowiązkujące na polskim rynku kapitałowym, rozmiary polskiego rynku kapitałowego, komisja papierów wartościowych i giełd, giełda papierów wartościowych w Warszawie, krajowy depozyt papierów wartościowych, centralna tabela ofert SA, akcje, obligacje, prawa poboru, instrumenty pochodne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, prawa do akcji, ustawa prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawa o giełdach towarowych, zasady działania funduszy inwestycyjnych, charakterystyka najważniejszych rozporządzeń dotyczących rynku kapitałowego, wykaz aktów wykonawczych

Charakterystyka
polskiego rynku kapitałowego
SPIS TREŚCI
1 CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
Polski rynek kapitałowy powstał w 1991. Tworzenie rynku kapitałowego od podstaw było jednym z elementów pozytywnie na niego wpływających, gdyż dało możliwość powstania rynku opartego na najlepszych wzorcach. Powoduje to, iż przyjęte na polskim rynku rozwiązania należą do najlepszych na świecie i pod względem organizacyjno-technicznym czasem przewyższają rynki rozwinięte. System nadzoru nad rynkiem oparty został o rozwiązania amerykańskie i dyrektywy Unii Europejskiej, system obrotu zaś - o doświadczenia francuskie (obrót dokonuje się w sposób zdematerializowany i elektroniczny, co zapobiega nie tylko kradzieżom i fałszerstwom, ale obniża koszty emisji i obrotu).
Podstawowe zasady obwiązujące na polskim rynku kapitałowym
Filarami działania polskiego rynku kapitałowego są: równy dostęp do informacji, dematerializacja obrotu oraz jego centralizacja.
Równy dostęp do informacji zapewnia przejrzystość polskiego rynku kapitałowego. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez nałożenie na emitentów wymagań informacyjnych w postaci przygotowania prospektu emisyjnego oraz przekazywania przez emitentów na rynek raportów okresowych, zawierających głównie wyniki finansowe, oraz raportów bieżących, zawierających informacje o ważnych zdarzeniach, które mogą wpłynąć na cenę papieru wartościowego. Innym elementem zapewniającym przejrzystość na polskim rynku kapitałowym jest nałożenie obowiązków informacyjnych na posiadaczy znacznych pakietów akcji - każdy akcjonariusz przekraczający próg 5% i 10% głosów (powyżej 10% przy przekraczaniu każdych kolejnych 2% do poprzedniego stanu posiadania - w przypadku spółki publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, przy przekraczaniu każdych kolejnych 5% - w przypadku pozostałych spółek publicznych) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie spółkę, która następnie przekazuje taką informację na rynek. Przejmowanie zaś kontroli nad spółkami publicznymi wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a także związane jest z koniecznością zaproponowania pozostałym akcjonariuszom nabycia od nich akcji. Obowiązek uzyskania zgody Komisji nie dotyczy akcji spółki znajdującej się wyłącznie w obrocie na nieurzędowym rynku pozagiełdowym. Ponadto do większej przejrzystości rynku przyczynia się obowiązek publikowania danych dotyczących wszelkich transakcji zawieranych na rynku regulowanym, wielkość obrotu, kurs papierów wartościowych itp., zarówno w odniesieniu do transakcji zawieranych na sesjach jak i transakcji pakietowych.

(…)

… wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
podmioty biorące udział w oferowaniu papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej - tzw. sponsor emisji,
dla papierów skarbowych oraz emitowanych przez Narodowy Bank Polski - także inne podmioty, np. przez banki, które nie prowadzą działalności maklerskiej.
Rozmiary polskiego rynku kapitałowego
Wielkość rynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz