Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych - strona 1 Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych - strona 2 Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych - strona 3

Fragment notatki:


Charakterystyka nieswoistych substancji próchnicznych  Węglowodany  Substancja organiczna gleb zawiera zwykle 5-25% węglowodanów.  Resztkiroślinne  wprowadzają do gleby cukry w postaci cukrów prostych, hemicelulozy, celulozy  itp. Są one rozkładane przez bakterie, promieniowce i grzyby,które wykorzystują je  do syntezy polisacharydów i innych cukrów. (Stevenson 1982)  Znaczenie węglowodanów   Rola węglowodanów w glebie jest następująca:    udział w tworzeniu struktury agregatowej gleby,    tworzenie kompleksów z jonami metalicznymi,    udział w syntezie próchnicy,    stymulowanie kiełkowania nasion i wzrostu korzeni,    udział w jonowym wiązaniu kationów (grupa -COOH) i aninów (grupa -NH2),    dostarczanie energii dla mikroorganizmów.  Podział węglowodanów   Wyróżniamy 3 główne grupy :    1. Monosacharydy (cukry proste) - są to związki zbudowane z C, H i O,  zawierające w swych cząsteczkach dwie grupyfunkcyjne: karbonylową  (aldehydową lub ketonową) i hydroksylową.      2.Oligosacharydy- węglowodany złożone z 2, 3 lub4 cząsteczek cukrów  prostych      3.Polisacharydy- zawierają co najmniej 8cząsteczek cukrów prostych    Formy węglowodanów w glebie     1. cukry proste w roztworze glebowym,  2. polisacharydy,  3. cukry silnie związane przez koloidy glebowe,   Udział niektórych węglowodanów w substancji organicznej gleby   (Stevenson 1982)  Cukier   % substancji organicznej   Aminocukry   2-6   Kwasy uronowe   1-5   Cukry proste   4-17   Celuloza   do 15   Inne   śladowe ilości   Tłuszczowce   Grupa substancji organicznych nazywanych ogólnie tłuszczowcami jest  grupą związków o  różnych właściwościach, pochodzących z różnychgrup chemicznych.Są one  reprezentowane przez różnorodne związki, począwszy od prostszych: np.  kwasów  tłuszczowych  do bardzo złożonych jak: sterole, terpeny,tłuszcze, woski i  żywice.  Największe znaczenie mają te ostatnie: tłuszcze, woski i żywice. Woski i  smoły znane są pod nazwą substancji bitumicznych lub bitumin, które ekstrahuje  się z gleby najczęściej mieszaniną alkoholu i benzenu.  W glebie tłuszczowce występują prawdopodobnie głównie w resztkach  roślinnych. Małe  ilości tłuszczowców są związane w żywych i martwych, nierozłożonych ciałach  mikrofauny glebowej.Tłuszcze,woski i żywice stanowią 2-6% substancji  organicznej.  Tłuszczowce mają wpływ na procesy fizjologiczne roślin. Niektóre z tych  związków  posiadają stymulujące działanie na wzrost roślin, a inne wręcz przeciwne - hamują 

(…)

… jest krótkotrwałe.
Na zawartość wolnych aminokwasów w glebie silny wpływ mają: warunki
pogodowe,wilgotność gleby, rodzaj roślin i faza ich wzrostu, dopływ materii
organicznej. (Stevenson 1982)
Aminocukry
Aminocukry występują w glebie jako strukturalne składniki takich złożonych
związków
jak: mukopolisacharydy, mukopeptydy, chityna. Z tego względu można stwierdzić,
że aminocukry są pochodzenia mikrobiologicznego.
W wierzchniej warstwie większości gleb 5-10% azotu przypada właśnie na
aminocukry.
(Stevenson 1982)
Kwasy nukleinowe
Kwasy nukleinowe są związkami wysokocząsteczkowymi o charakterze
polimerów,
składającymi się z niskocząsteczkowych elementów strukturalnych,
zwanych nukleotydami. W skład nukleotydu wchodzi zasada azotowa, cukier
pentoza oraz reszta kwasu fosforowego.Zasady azotowe są pochodnymi puryny i
pirymidyny. Do zasad purynowych należy: guanina i adenina, a do
pirymidynowych; uracyl, cytozyna, tymina.Cukrowym składnikiem kwasów
nukleinowych jest ryboza i dezoksyryboza.
Kwasy reprezentowane są przez: kwas rybonukleinowy (RNA) i kwas
dezoksyrybonukleinowy (DNA).
Różnice między kwasami nukleinowym są następujące (Piskornik 1988):
Składnik
RNA DNA
Adenina
+
+
Guanina
+
+
Cytozyna
+
+
Uracyl
+
-
Tymina
-
+
Ryboza
+
-
Dezoksyryboza
-
+
Kwas fosforowy +
+
Azot zawarty w kwasach nukleinowych stanowi poniżej 1% całkowitego azotu w
glebie.
Garbniki
Pochodnymi wysokocząsteczkowych fenoli są substancje garbnikowe,
stanowiące w
roślinach 5 - 25% ich masy. Szczególnie dużo występuje ich w korze drzew.
Garbniki tworzą z białkami i aminokwasami trwałe połączenia. Substancjom tym
przypisuje się dość istotną rolę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz