Charakterystyka kontroli administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka kontroli administracji - strona 1

Fragment notatki:

KONTROLA ADMINISTRACJI CHARAKTERYSTYKA KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola to porównywanie tego, co jest, z tym, co być powin­no, a tak gdzie kontrola jest elementem szerszego działania polega też na wyjaśnieniu przyczyn niezrealizowania stanu postulowanego, podaniu sposobu i środków jego urzeczywist­nienia;
kontrola administracji - przedmiot:
badanie stanu organizacyjnego pod kątem racjonalnej or­ganizacji pracy, zasad budowania administracji, zgodno­ści z przepisami ustrojowymi itp.;
badanie za­chowania się ze względu na określone kryteria z punktu widzenia zgodności z prawem lub polityką państwa, celowości, rzetelności, zasad sprawiedliwości społecznej itp.;
sposób, prawa i obowiązki stron, zakres kontroli i następstwa prawne reguluje prawo;
podziały kontroli (nie zawsze się pokrywają) : kontrola zewnętrzna wykonywana przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne państwowe i niepaństwowe, na podstawie uznanego zwyczaju lub przepisów prawa (osoby fizyczne oraz organizacje społeczne), pozostałe tylko na podstawie i w zakresie wyznaczonym przez prawo;
kontrola wewnętrzna wykonywana przez pracownika, wewnętrzną jed­nostkę organizacyjną lub inny podmiot należący do systemu jednostek organizacyj­nych administracji;
jako samokontrola albo kontrola innych;
może wynikać z zajmowanego kierowniczego stanowiska, z upoważnienia ze statutu organizacyjnego urzędu albo z indywidualnego upoważnienia wydanego przez kierownika na podstawie przepisu prawa;
też odrębna, ale wewnętrzna jednostka powołana tylko do kontroli;
też kontrola niższych urzędów, związana z reguły z ustrojową nadrzędnością, a wyjątkowo tylko z zależnością funkcjonalną → wtedy może obejmować podmioty należące do różnych pionów organizacyjnych, a nawet dzia­łów administracji, np. rewizja finansowo-księgowa, inspek­cja sanitarna, ochrona środowiska, dozór techniczny;
kontrola społeczna → sprawowana przez osoby fizyczne, organizacje społeczne, organy państwowe o przedstawicielskim charakterze;
bezpośrednia (niezorganizowana) i pośrednia (zorganizowana - za pośrednictwem organizacji społecznych lub organów państwowych);
kontrola zawodowa → sprawowana przez organy państwowe i państwowe jedno­stki organizacyjne, a także pracownika organizacji społecznej (związkowej, społecz­nej, samorządowej i innej);
przydatność w/w podziałów: podział na kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną jest podziałem zasadniczym dla prawa o ustroju administracji państwowej oraz nauki o or­ganizacji pracy aparatu państwowego;
podział na kontrolę społeczną i zawodową jest istotny dla prawa i postępowania administracyjnego;


(…)

…, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez premiera, ogólnokrajowe związki zawodowe i ogólnokrajowe zrzeszenia związków zawodowych oraz przez inne organizacje społeczne dot. prawa pracy, też eksperci i przedstawiciele nauki;
rada uchwala swój regulamin, zatwierdzany przez marszałka;
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od 1997)
powołuje i odwołuje sejm za zgodą senatu na 4-letnią kadencję (maksymalnie 2);
GIODO składa sejmowi raz do roku sprawozdanie ze swojej działalności (wraz z wnioskami);
organ pomocnicy - biuro GIODO (statut nadaje prezydent);
zadania min to:
kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach;
opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;
podmiot kontrolowany (kieronik jednostki lub osoba fizyczna) muszą umożliwić inspektorowi kontrolę, w tym: udostępnienie pomieszczenia ze zbiorem danych, złożenie wyjaśnień, udostępnienie dokumentów, urządzeń itd;
protokół - podpisywany przez kontrolera…
… urzędu;
przykład: kiedyś Minister Kontroli Państwowej (do 1957), nadanie prezesowi NIK statusu naczelnego organu administracji państwowej (lata 70'te);
kontrola funkcjonalna (niesamoistna) → gdy kontrola stanowi jedynie część zadań, funkcji sprawowanych przed dany podmiot;
przykład: Departament Kontroli i Koordynacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; podobne departamenty/oddziały/referaty/stanowiska…
… umowami międzynarodowymi i ustawami;
orzekanie w sprawach skargi konstytucyjnej;
orzekanie w sprawach sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa;
orzekanie w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych;
stwierdzenie, na wniosek marszałka sejmu, istnienia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta;
udzielanie sądom odpowiedzi na pytania…
… instytucjonalnej kontroli;
organy o pełnym zakresie międzyresortowym → min. Główny Inspektor Kontroli Skarbowej podporządkowany MF;
organy o ograniczonym zakresie międzyresortowym;
Inspekcja Handlowa, podległa prezesowi UOKIK. Zadania wykonują: GIIH oraz wojewoda przy pomocy kierownika wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej (adm. zespolona);
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (organ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz