Charakterystyka flory i fauny nizin i wyżyn Polski-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka flory i fauny nizin i wyżyn Polski-opracowanie - strona 1 Charakterystyka flory i fauny nizin i wyżyn Polski-opracowanie - strona 2 Charakterystyka flory i fauny nizin i wyżyn Polski-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Charakterystyka flory i fauny nizin i wyżyn Polski
Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie .
Nizina - wielka forma ukształtowania terenu, obszar leżący na wysokości od 0 do 200 m n.p.m. (według niektórych do 300 m lub 500 m). Ma ona zazwyczaj nieomal równinną (niziny płaskie), lekko pofalowaną (niziny faliste) bądź pagórkowatą powierzchnię (niziny pagórkowate). Większość z nich powstała wskutek akumulacji osadów, często na obszarach obniżonych tektonicznie. Rozległe obszary nizinne noszą nazwę niżu.
Wyżyny - wielkie formy ukształtowania terenu leżące od 300 metrów n.p.m. o stosunkowo małych różnicach w wysokości względnej. Z obszarów tych wyłączane są obszary o szczególnie urozmaiconej rzeźbie i wysokościach względnych przekraczających 300 m stosunku do najbliższych den dolinnych - są to góry. Na mapie hipsometrycznej zaznaczone są żółtym kolorem.
Flora Polski
Flora Polski należy do środkowoeuropejskiej prowincji lasów liściastych i mieszanych;
obejmuje ponad 2300 gat. roślin naczyniowych i ponad 2000 gat. roślin plechowych; większość gat. roślin to element holarktyczny, niewielki jest udział gat. śródziemnomorskich oraz irano-turańskich; lasy stanowią ponad 27% pow. kraju;
najpospolitszym zbiorowiskiem leśnym są bory sosnowe i mieszane, a na siedliskach zasobniejszych — lasy liściaste, gł. buczyny i grądy (dębowo-grabowe), na podmokłych — olsy i łęgi; zespoły o zachowanym, pierwotnym charakterze roślinności są objęte ochroną jako parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody lub pomniki przyrody niektóre gat. roślin są reliktami, np. ostróżka tatrzańska (z trzeciorzędu), różanecznik żółty (relikt stepowy), brzoza karłowata (zlodowacenie karpackie) lub endemitami, np. dębik ośmiopłatkowy. Struktura rośliności Polski
Najliczniejsze ( 64%) są zespoły z centrum występowania na śródlądowym niżu
Nieliczne są natomiast zespoły związane z wyżynami i podgórzami
W skali całego kraju wyraźną przewagę mają zbiorowiska naturalne( 60%)
W piętrze śródlądowego niżu większość ( 52%) uzyskują zbiorowiska antropogeniczne ,przy czym frakcja zespołów synantropijnych wzrasta powyżej 20%
Zbiorowiska endemiczne w Polsce
Skupjają się one na stosunkowo niewielkiej powierzchni w południowo-wschodniej Polsce
Na wyżynach południowej Polski zaznacza się skupienie endemitów w rejonie Niecki Nidziańskiej( chodzi tu o swoiste zespoły muraw kserotermicznych)
Na niżu znanu jest jeden zespół endemiczny ( kserotermiczne zbiorowisko leśno-zaroślowe eksponowanych ku południowi stromych zboczach Doliny Dolnej Odry w Bielinku


(…)

… (Betula humilis)
Grążel drobny (Nuphar pumilum)
Dereń szwedzki (Cornus suecica) Chamedafne północna (Chamedaphne calyculata)
Turówka leśna (Hierochloe australis)
Turówka wonna (Hierochloe odorata)
Rośliny nadmorskie jak np.
-Groszek nadmorski (Lathyrus maritimum),
-Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), oraz szereg roślin stepowych, jak np.
-Stulisz miotłowy (Sisimbrium polymorphum)
-Len włochaty ( Linum hirsutum),
-Dziewięćsił popłocholistny ( Carlina onopotolifolia) i in.
Dużo większa jest liczba takich roślin niżowych, które wchodzą w góry, ale sięgają w nich nie wysoko, jak np.
Dąb szypułkowy (Quercur robur)
Dąb bezszypułkowy (Quercus sessilis)
Topola biała (Populus alba)
Grzybienie białe (Nymphaea alba)
Grążel żółty (Nuphar lutea)
Znaczna ilość roślin niżowych sięga w górach po regiel dolny…
… (Trientalis europaea)
Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia)
Bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)
Rośliny rozpowszechnione na niżu i w górach, gdzie sięgają bardzo wysoko:
Borówka czarna (Vaccinium myrtillus)
Borówka bagienna (Vaccinium uliginosum)
Borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea)
poza tym
Rdest wężownik (Polygonum bistorta )
Tomka wonna (Anthoxanthum…
… zachowuje się szereg roślin błotnych i torfowiskowych, jak np.
Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia)
Bagnica torfowa (Scheuzeria palustris)
Turzyca Davalla (Carex davalliana)
Turzyca obła (Carex diandra)
Turzyca dwupienna (Carex dioica)
Turzyca bagienna (Carex limosa)
Turzyca tunikowa (Carex paradoxa)
Turzyca pęcherzykowata (Carex resicaria)
Manna jadalna (Glyceria…
… i tajgi (puszczyki, zając bielak, łoś, jarząbek, głuszec, cietrzew, orzechówka);
na obszarach pd. i wyspowo występują rzadkie gat. stepowe (susły, żołna, wąż Eskulapa);
brak na nizinach ziem Polski endemitów, większość zaś stanowią zwierzęta rozprzestrzeniające się łatwo i szybko, rozmieszczone w zasadzie od O. Atlantyckiego do Uralu, jak: lin i karp, ropucha szara, padalec i zaskroniec, zięba, kaczka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz