Charakter i zasady rachunkowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter i zasady rachunkowości - strona 1 Charakter i zasady rachunkowości - strona 2 Charakter i zasady rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 22 strony i charakteryzuje podstawowe zasady rachunkowości: zasadę memoriału, współmierności przychodów i kosztów, periodyzacji, istotności, ciągłości, ostrożności, indywidualnej wyceny, realizacji, kontynuacji działania, wyższości treści nad formą. W kolejnej części dokumentu znajduje się charakterystyka aktywów i pasywów oraz ich podział. Z treści możemy się także dowiedzieć jakie są zasady wyceny aktywów, źródła pochodzenia aktywów, jaka jest budowa bilansu, jego wymogi formalne oraz zasady tworzenia, funkcje bilansu. Znajdziemy także odpowiedź na pytania co to jest konto księgowe, charakterystyka kont księgowych, klasyfikacja i zasady funkcjonowania kont bilansowych oraz zasada podwójnego zapisu. Klasyfikacja kont księgowych uwzględnia podział ze względu na stopień klasyfikacji zapisów oraz sposoby funkcjonowania. W kolejnych rozdziałach, dokument porusza zagadnienia takie jak: zasady funkcjonowania kont wynikowych, wynik finansowy, zasady ustalania wyniku, podatek dochodowy, przychody, przychody z działalności operacyjnej, przychody z pozostałej działalności operacyjnej, przychody finansowe, przychody z udziałów w innych jednostkach, koszty, koszty zwykłej działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne, koszt finansowy, dowody księgowe, plan kont, podzielność pozioma oraz podział pionowy konta, ewidencja syntetyczna, ewidencja analityczna, operacje gospodarcze, operacje bilansowe, operacje, wynikowe, typy operacji bilansowych, operacje gospodarcze strukturalne, operacje gospodarcze globalne niekapitałowe, operacje gospodarcze globalne kapitałowe, operacje gospodarcze globalne wynikowe, inwentaryzacja, metody inwentaryzacji, formy inwentaryzacji, zasady ewidencji papierów wartościowych, podstawy formalnoprawne, ewidencja środków trwałych.

1 SCHARAKTERYZUJ CHARAKTER RACHUNKOWOŚCI I NACZELNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
O systemowym, odrębnym charakterze rachunkowości świadczą specyficzne metody postępowania, zwłaszcza w ewidencji działalności gospodarczej, takie jak; stosowanie zamkniętego układu rachunków (kont), realizacja podwójnego zapisu do rejestracji ogółu zdarzeń gospodarczych w ramach tego układu kont, prowadzenie syntetyki i analityki danych, czyli o różnym stopniu szczegółowości, tworzących określone zbiory informacji, składające się na jeden generalny zbiór informacji rachunkowych, odpowiednio przekształconych i zagregowanych w sprawozdaniach finansowych.
Zasady prawidłowej rachunkowości - określane niekiedy jako konwencje, określone w ustawie o rachunkowości nie są nazwane, są dokładnie opisane. 10 zasad:
1 zasada memoriału - polega na ujęciu ogółu operacji gospodarczych wpływających na wynik roku obrotowego nie zależnie od stopnia uregulowania wynikających z tych operacji rozrachunku
2 zasada współmierności przychodów i kosztów - wiąże się z zasadą memoriału. W myśl tej zasady na wynik finansowy roku obrotowego wpływają zrealizowane przychody i poniesione dla ich uzyskania koszty.
3 zasada periodyzacji - taki podział operacji gospodarczych, które będą ujmowane w poszczególnych okresach sprawozdawczych i wykonywane w sprawozdaniach finansowych na ten okres
4 zasada istotności - mówi o odrębnym wykazywaniu wszystkich znaczących pozycji aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego w oddzielnych pozycjach bilansu.
5 zasada ciągłości - zasada konsekwentnego wykazywania i stosowania tych samych reguł wyceny i grupowane aktywów i pasywów w kolejnych latach obrotowych.
6 zasada ostrożności - inaczej zasada ostrożnej w

(…)

… gospod będą wykorzystywane przez okres krótszy niż 1 rok i w okresie tego wykorzystywania zmienią swoją postać
AD 2 podział wg kryterium czasowego:
I AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, zalicza się:
1 koszty zakończonych prac rozwojowych
2 rzeczowe aktywa trwałe:
a)śr trwałe - ustawodawca zalicza grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale i obiekty inżynierii…
… i pasywów w kolejnych latach obrotowych.
6 zasada ostrożności - inaczej zasada ostrożnej wyceny - mówi o tym, że aktywa i pasywa jednostki gospodarczej muszą być wycenione w taki sposób, aby nie został zniekształcony wynik finansowy.
7 zasada indywidualnej wyceny - związana z zasadą ostrożności. Mówi ona o tym, że każda znacząca pozycja aktywów musi być wyceniona indywidualnie.
8 zasada realizacji - mówi…
…, mogą być klasyfikowane wg kryteriów. Wg rodzajów - 8 pozycji:
1 zużycie materiałów i energii
2 usługi obce
3 wynagrodzenie
4 świadczenie na rzecz pracowników
5 amortyzacja
6 podatki i opłaty
7 koszty i prowizje bankowe
8 pozostałe koszty rodzajowe
Kryteria wg rodzaju są kosztami prostymi, nie można ich podzielić na mniejsze elementy składowe.
2 kryterium to podział kosztów wg miejsc powstawania (układ funkcjonalny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz