Charakter i skutki orzeczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter i skutki orzeczeń - strona 1 Charakter i skutki orzeczeń - strona 2

Fragment notatki:


101. Charakter i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Charakter orzeczeń: TK orzekając jest związany granicami wniosku, pytania prawnego, a także skargi konstytucyjnej. Orzeczenie zapada większością głosów, natomiast sędzia, który nie zgadza się z większością może przed ogłoszeniem orzeczenia zgłosić zdanie odrębne. Formami rozstrzygnięć merytorycznych TK są: orzeczenia w formie wyroków i postanowienia o umorzeniu postępowania. Umorzenie postępowania (art. 39) - ma miejsce na posiedzeniu niejawnym, w przypadku gdy:
a) wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne
b) gdy wniosek, pytanie prawne lub skarga konstytucyjna zostały cofnięte
c) jeżeli akt prawny w zakwestionowanym zakresie utracił moc prawną jeszcze przed wydaniem orzeczenia
Orzeczenia dzielimy na:
a) pozytywne - stwierdzają konstytucyjność aktu prawnego
b) negatywne - stwierdzają niezgodność aktów normatywnych z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami.
Tryby wydawana orzeczeń:
a) kontrola następcza (represyjna)
b) kontrola uprzednia (prewencyjna) - np. umowy międzynarodowe przed ratyfikowaniem ich przez Prezydenta Orzeczenia mają charakter ostateczny - ani TK ani żaden inny organ zewnętrzny nie może zmienić lub uchylić jego orzeczenia . Orzeczenia mają charakter powszechnie obowiązujący. Wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia, ale TK może też określić inny termin utraty mocy obowiązującej (w przypadku ustawy nie może on jednak przekroczyć 18. miesięcy, inny akt - 12 mies.)
Orzeczenia zostają ogłoszone w dzienniku urzędowym , w którym zniesiony akt normatywny obowiązywał. Skutki orzeczeń Jeżeli akt normatywny zostanie przed TK uznany za niekonstytucyjny, wówczas traci on swoją moc prawną . Przepisy wskazane w orzeczeniu zostają zniesione w sposób bezwzględny, bezwarunkowy i bezpośredni. Taki akt normatywny ulega kasacji, której nie można mylić z pojęciem uchylenia.
Utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego:
a) ex tunc - traci ją chwili jego wydania, akt jest nieważny i nie wywołuje skutków prawnych, podobnie jak jego skutki. b) ex nunc - akt przestaje obowiązywać w momencie ogłoszenia orzeczenia TK i nie wywołuje skutków na przyszłość, jest wzruszalny.
c ) pro fu turo - akty wywiera skutki prawne jeszcze przez jakiś czas po ogłoszeniu orzeczenia TK i wygasa z dniem w nim określonym. Ma to na celu zapobieganie powstawaniu ewentualnych luk w prawie i harmonijne dokonywanie zmian w systemie prawa. Skutki mogą być:
- bezpośrednie - odnoszą się do dalszego losu samego akty prawnego
-pośrednie - odnoszą się do losu rozstrzygnięć i orzeczeń wydanych na jego podstawie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz