Cele niższego rzędu - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele niższego rzędu - wykład - strona 1 Cele niższego rzędu - wykład - strona 2 Cele niższego rzędu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 8 19/04/2010
Cele niższego rzędu to sprecyzowane zadania (podstawowe) gospodarki wodnej, ich realizacja pozwala na spełnienie celu nadrzędnego:
Zaopatrzenie w wodę ludności, rolnictwa, przemysłu i innych dziedzin
Oczyszczenie, odprowadzenie i zrzut wody po jej użytkowaniu
Wykorzystanie wód dla celów transportowych, hydroenergetycznych, wypoczynku, turystyki i sportu
Regulacje stosunków wodnych w glebie
Zabezpieczenie rzek, jezior i zbiorników wodnych przez erozją, akumulacją osadów oraz abrazja (niszczeniem) brzegów
Ochrona przed powodzią Podstawową funkcją gospodarki wodnej jest bilans wodno - gospodarczy: utrzymanie jego trwałej równowagi. Bilans wodno - gospodarczy zlewni -to porównanie (zestawienie) w danym miejscu i czasie podaży wody, z jakiej mogą korzystać jej użytkownicy (a która zależy od ukształtowanej dyspozycyjności zasobów wodnych) z ich popytem na wodę.
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno uwzględniać ich naturalne uwarunkowania i odbywać się w układzie zgodnym z hydrograficznym podziałem kraju. Operatywny bilans jest rozpatrywany w poszczególnych zlewniach (7 zlewni w Pl, w tym Odry, Wisły)
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BILANS WODNO-GOSPODARCZY W ZLEWNI
Istnieje wiele czynników wpływających na stronę podażową i popytową bilansów wodno - gospodarczego poszczególnych zlewni:
Czynniki zwiększające stronę popytową bilansu:
Wzrost produkcji przemysłowej i rolniczej, a także świadczenia usług szczególnie wodochłonnych
Wzrost konsumpcji ludności i zmiana struktury konsumpcji wymagająca większej ilości wody
Rosnąca awaryjność systemu rozrządu i dystrybucji wody
Czynniki zmniejszające stronę popytową bilansu:
Ograniczenie produkcji wodochłonnej
Wdrażanie i upowszechnianie technik i technologii wodooszczędnych
Czynniki zwiększające stronę podażową bilansu:
Wielkość, struktura, dynamika inwestycji w gospodarce dokonywanych w inwestycje wodne
Zwiększenie retencji wód
Rozbudowa systemów przerzutu wód
Czynniki zmniejszające podaż na wodę
Nadmierne zużycie infrastruktury technicznej gospodarki wodnej;
Dokonanie zrzutu ścieków niedostatecznie oczyszczonych pogarszających czystość wód
Niski stopień świadomości ekologicznej społeczeństwa przy jednocześnie niskich dochodach realnych społeczeństwa.
Każda gospodarka wodna posiada swój system zarządzania gospodarka wodną.

(…)

… potrójnej kontroli procesu zarządzania gospodarką wodną:
wewnętrzna (same instytucje gosp. Wodnej)
zewnętrzna (Inspekcja Ochrony Środowiska)
społeczna (Rada Dorzecza i organizacje ekologiczne)
Determinanty ( to co wymusza konieczność) przemian w gospodarce wodnej w Polsce po 1989:
Wieloletnie zaniedbania gospodarki wodnej i związana z tym degradacja środowiska
Obowiązujące wymogi i standardy UE…
…, a także stokowych progów niwelacyjnych,
stosowanie chemicznych stabilizatorów glebowych (środki zlepiają poszczególne cząstki gleby),
stosowanie właściwej agrotechniki (płodozmian, odpowiednie nawożenie, odpowiednie oranie gruntu),
kształtowanie właściwych stosunków wodnych w glebie (nawadnianie, osuwanie),
rekultywacja zniszczonych gruntów (zabiegi techniczne, biologiczne, chemiczne).
Degradacji uległo 23% gleby…
…)
antropogeniczne (uprzemysłowienie, urbanizacja daleko posunięta, rozwój komunikacji, zła agrotechnika) Ochrona gleby wymaga racjonalnego nią gospodarowania w aspekcie ilościowym i jakościowym.
Aspekt ilościowy  Oznacza postulat niewykorzystywania najbardziej żyznych gruntów rolniczych i leśnych dla celów innych niż uprawa roślin. A także oznacza potrzebę odzyskiwania dla upraw gruntów…
… i zdrowotności społeczeństwa (a nie tylko równowaga biologiczna)
Ustawy 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska
16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
1979 Dyrektywa Ptasia
2000 Dyrektywa Habitowa (Siedliskowa; Program Natura 2000)
Ochrona i użytkowanie zasobów naturalnych nieodnawialnych
SUROWCE MINERALNE W POLSCE
Polska posiada dosyć bogate zasoby nieodnawialne w postaci:
węgla brunatnego i kamiennego
siarka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz