Gospodarka wodna-pojęcia podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka wodna-pojęcia podstawowe - strona 1 Gospodarka wodna-pojęcia podstawowe - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcia podstawowe :
gospodarka wodna - jest to celowe oddziaływanie człowieka na zasoby i potrzeby wodne dla zaspokojenia potrzeb ludności. Oddziaływanie to dokonuje się w procesach produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji wody przy jednoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. zasoby wodne - są to wody opadowe, powierzchniowe ( rzeki i kanały ), oraz wody w glebie i wody podziemne.
użytkownikami wody są odbiorcy, którzy korzystają z wód nie zmniejszając jej zasobów ( np. transport wodny i energetyka wodna )
konsumenci wody są to odbiorcy zużywający wodę w celach konsumpcyjnych lub przemysłowych powodujący jej bezzwrotne zużycie ( np. rolnictwo, gospodarka komunalna i przemysł ) Zadania i cele gospodarki wodnej :
Cele gospodarki wodnej : - zaspokojenie potrzeb wodnych ilości i jakości dla różnych użytkowników i konsumentów - ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem - ochrona przed ujemnymi skutkami nadmiaru lub deficytu wody - ochrona przed niszczącym działaniem wody - ochrona przed zbyt wysokim lub zbyt niskim położeniem zwierciadła wody - dążenie do zachowania i rozwoju ekosystemu - dążenie do zachowania różnorodności krajobrazowej i biologicznej - zapewnienie wypoczynku oraz możliwości uprawiania sportów wodnych
Zadania gospodarki wodnej : Zadania bieżące i perspektywiczne powinny być wykonywane w sposób zapewniający zachowanie równowagi zasobów wodnych. Polityka zrównoważonego rozwoju a gospodarka wodna :
Zrównoważony rozwój to podporządkowanie potrzeb społeczeństwa oraz państwa możliwością jakie daje środowisko. Najważniejszymi zasobami środowiska są zasoby wodne. Polityka w zakresie gospodarki wodnej powinna uwzględniać : decentralizację zarządzania zasobami wodnymi
wzmocnienie elementów ekonomicznych w celu zmniejszenia poboru wody i ograniczenie strat ( stosowanie opłat za odprowadzenie ścieków )
stałe zwiększanie ilości magazynowanej wody
tworzenie zlewni chronionej
zwiększenie wymagań dotyczących dopuszczalnych koncentracji zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach
ograniczenie poboru wód podziemnych
poprawa ochrony ludności i majątków przed powodzią
wykorzystanie transportu i energetyki rzek
Do zadań polityki należy również :
budowa i odbudowa małej retencji
zwiększenie lesistości szczególnie na działanie wód i górnym biegu rzeki
przeciwdziałanie obniżania poziomu wód gruntowych
przeciwdziałanie ujemnym skutkom wadliwie wykonywanych melioracji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz