Cele i funkcje edukacji dorosłych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 3878
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i funkcje edukacji dorosłych - strona 1

Fragment notatki:

2. Cele i funkcje edukacji dorosłych Funkcje: Funkcja zastępcza polega na przekazaniu ludziom dorosłym tych wiado­mości i ukształtowaniu u nich tych umiejętności czy tych dyspozycji i sił umy­słowych, cech charakteru, których z jakichkolwiek przyczyn nie zdobyli w cza­sie normalnego nauczania szkolnego, określonego przez ustawowy obowiązek szkolny. Miarą więc tej funkcji jest rozległość realizacji zadań "zastępczych" wypływających z powodu zaniedbania wykształcenia w zakresie ustawowo obowiązkowej szkoły podstawowej.
Znaczy to, że przez funkcję tę rozumieć można wszystkie formy uzupełniania wykształcenia do poziomu "średniej" krajowej i ewentualnie wymagń zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy.
Funkcja właściwa edukacji dorosłych polega w pierwszym rzędzie na stałym aktualizowaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności ludzi dorosłych z dziedziny polityki, gospodarki, ideologii, różnych dziedzin nauki, techniki i sztuki, w zakresie nie objętym programem szkoły, a koniecznym do właściwe­go spełniania obowiązków zawodowych i społecznych. Polega ona na przyswa­janiu wiedzy i umiejętności, których dorośli nie poznali w szkole lub które ze­starzały się od czasów ich nauki szkolnej.
Polega ona następnie na dalszym kształtowaniu i doskonaleniu sił umy­słowych uczących się: postrzegawczości, uzdolnień, inteligencji i wyobraźni, uwagi, myślenia, zainteresowań i zamiłowań intelektualnych, pasji poznaw­czych.
Treścią jej jest także kształtowanie świadomych postaw społecznych lu­dzi dorosłych stosownie do istniejących i stale zmieniających się potrzeb edu­kacji i aktywności zawodowej, rodzinnej czy społecznej, pogłębienie pracowito­
ści i wytrwałości, energii do działania, dzielności i in. Nadto częścią składowątej funkcji jest osobista ekspresja człowieka dorosłego, kształtowanie cech chroniących go przed skutkami napięć psychicznych, dalsze uodparnianie go na stresy . funkcję ekonomiczną edukacji dorosłych. Wyraża się ona we wpływie edukacji dorosłych na wydajność eko­nomiczną jednostek i grup społecznych. Głównie polega ona na podniesieniu poprzez poprawę kwalifikacji dorosłego wydajności jego pracy i poprawie jako­ści jej wytworów. Dostrzega się to zarówno na przykładzie pracy produkcyjnej, jak i aktywności w usługach, administracji, ochronie zdrowia, wymiarze spra­wiedliwości, zarządzaniu. funkcja popularyzacyjna edukacji dorosłych. Polega ona na rozpowszechnieniu wśród szerokich kręgów społeczeństwa najnowszej wiedzy z różnych nauk, polityki, techniki, kultury i sztuki, z codziennego życia i pracy. Przez takie rozpowszechnianie dużym kręgom społecznym niespecjalistów, w formie przystępnej i zrozumiałej nowych treści, sposobów myślenia i wzorów zachowania się, przygotowuje ona ludzi do modernizacji życia i pracy, inicjuje postęp i nowoczesność. Funkcji tej służą różne działania edukacyjne - głównie


(…)

… - głównie
jednak za pomocą odczytu, przygotowywanie i publikowanie popularnych wy­dawnictw (czasopisma, książki), emitowanie audycji radiowych i telewizyjnych, seanse filmów popularnonaukowych, wystawiennictwo i samokształcenie
funkcję edukacji dorosłych nazwiemy integracyjną. Pole­ga ona na scalaniu różnych grup społecznych, umacnianiu więzi pomiędzy członkami tych grup. W wymiarze poszczególnych…
… ludzi do życia w warunkach cywilizacji zmiennej, do nowego środowiska zamieszkania, do nowej zmienianej często pracy, nowego środowiska, kręgu towarzyskiego.
funkcję polityczną (lub ideologiczną) edukacji dorosłych. Wyraża się ona w podnoszeniu przez eduka­cję świadomości politycznej i ideologicznej członków określonych grup - sto­sownie do wymagań chwili. Dzięki temu grupy te stają się bardziej spójne…
… uprzedzenia, brak zaufania we własne siły, niemoc, poczucie bezsilności, lenistwo, nałogi.
przekazywanie tradycji, tego co wartościowe z przeszłości. Istota tej funkcji sprowadza się do zachowania i przekazania u­czącym się obecnie dorosłym wartości grupowych i osobistych z przeszłości. Chodzi w niej głównie o dorobek intelektualny i kulturalny, obyczaje, poglądy, przekonania, normy postępowania, wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz