Budżetowanie produkcji i kosztów - funkcje budżetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżetowanie produkcji i kosztów - funkcje budżetowe - strona 1 Budżetowanie produkcji i kosztów - funkcje budżetowe - strona 2 Budżetowanie produkcji i kosztów - funkcje budżetowe - strona 3

Fragment notatki:

Budżetowanie produkcji i kosztów Budżet to szczegółowy plan sporządzany dla roku, najczęściej w układzie miesięczno-kwartalnym, na podstawie posiadanych zasobów oraz bieżących i dają­cych się przewidzieć w krótkich okresach uwarunkowaniach działalności firmy. Główne funkcje budżetów to:
1 . Koordynacyjna. Polega ona na przeciwdziałaniu lokalnej optymalizacji (subop­tymalizacji).
2. Komunikowania. Za pośrednictwem budżetów najwyższe kierownictwo przekazu­je zamierzenia podległym szczeblom zarządzania.
3. Motywacyjna. Wykonanie budżetu jest jednym z ważnych kryteriów oceny kierow­ników, reprezentujących ośrodki odpowiedzialności.
4. Kontrolna. Odchylenia wielkości planowanych w budżetach od rzeczywistych są podstawą bieżącej kontroli i działań korygujących.
Budżetowanie jest procesem ciągłym, co oznacza, że rezultaty uzyskane w poprzednich okresach wpływają na wielkości planowane w budżetach następnych okresów. Budżety są zatem stale analizowane i aktualizowane.
W procesie budżetowania można wyróżnić następuje etapy:
1 . Przekazywanie szczegółowych danych o przyjętej polityce budżetowej i wytycz­nych dla osób odpowiedzialnych za sporządzanie budżetów.
2. Określenie czynników ograniczających wielkości produkcji. 3. Sporządzanie budżetu sprzedaży.
4. Wstępne sporządzanie różnorodnych budżetów. 5. Negocjowanie budżetów z przełożonymi.
6. Koordynowanie i weryfikacja budżetów.
7. Finalne zatwierdzanie i przyjęcie budżetów.
8. Stała weryfikacja budżetów w trakcie ich realizacji.
Przedstawione etapy są realizowane na podstawie instrukcji budżetowych, których zamieszcza się szczegółowe harmonogramy prac i termin prezentacji ich wyników komisji budżetowej. Proces budżetowania ma swoją "technologię", w której występuje określona kolejność "operacji". Proces budżetowania i podstawowe budżety przedstawiono na rys. 3.
Budżet sprzedaży, zwany także planem marketingowym, jest sporządzany przez dział zbytu produkcji przy współpracy ze specjalistami ds. marketingu i pionu techniczno-produkcyjnego.
Budżet sprzedaży sporządza się na rok w układzie miesięcznym i według wyrobów. Postawą opracowania budżetu są: wykonanie sprzedaży poprzedniego rok wg asortymentów, szczegółowa prognoza sprzedaży, uwzględniająca nasilenie konkurencji, wahania sezonowe sprzedaży, stan portfela potwierdzonych i nie potwierdzonych zamówień na wyroby w okresie budowy budżetu, planowane nakłady na reklamę i promocję z oceną efektywności działań reklamowych i promocyjnych i inne.
Budżet sprzedaży jest zawsze kompromisem interesów służb handlowych techniczno-produkcyjnych firmy oraz planów długookresowych.
Na podstawie budżetu sprzedaży oraz zgodnie z polityką w dziedzinie kształtowania zapasów wyrobów gotowych i planem produkcji w toku ustala się plan produkcji. Ustalenie rocznego planu produkcji ilustruje poniższy przykład liczbowy:


(…)

….
Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości sąd wyznacza sędziego-komi­sarza oraz syndyka upadłości.
Po ogłoszeniu upadłości, upadły nie może już zarządzać firmą ("traci z samego prawa zarząd"), nie ma prawa do korzystania i rozporządzania majątkiem, który należał do niego w dniu ogłoszenia upadłości, a dalsze postępowanie toczy się w sądzie, który upadłość ogłosił.
Dla wykonania czynności postępowania upadłościowego sąd powołuje sę­dziego-komisarza, do którego obowiązków należy nadzór nad czynnościami syndyka oraz wyznaczenie czynności, które wymagają jego zgody i zgody rady wierzycieli. Na mocy prawa sędzia komisarz rozstrzyga też skargi na czynności komornika i notariusza w postępowaniu upadłościowym. Do jego obowiązków (i uprawnień) należy także ustalenie listy wierzytelności i podział masy funduszów (jednorazowo lub kilkakrotnie w miarę likwidacji masy majątku).
W prawie upadłościowym określa się kolejność zaspokajania z masy upadłości, przy czym do wierzytelności uprzywilejowanych, pokrywanych w pierwszej kolej­ności zalicza się wszystkie koszty postępowania upadłościowego, dalej - podatki i należności instytucji ubezpieczeniowych i dopiero w dalszej kolejności wierzytel­ności pozostałych kategorii…
…, który w momencie jego ogłaszania charakteryzuje trwałe zaprzestanie płacenia długów. U podstaw tej sytuacji leży zła kondycja ekonomiczna i załamanie finansowe dłużnika. Jest to więc taki stan, w którym podmiot nie ma szans na zaspokojenie wierzycieli, a jego dalsze funkcjonowanie będzie jednoznaczne z rosnącymi obciążeniami starymi i nowymi długami.
8.1.3. Postępowanie upadłościowe, rola sędziego­-komisarza…
… kreatywności. Dotychczasowe hierarchiczne struktury organizacyjne ulegają znacznej modyfikacji (zacieranie się funkcjonalności) oraz stają się bardziej spłaszczone wskutek redukcji szczebli zależności. Pracownicy są przegrupowani z istniejących struktur funkcjonalnych w strukturę opartą na naturalnych procesach przedsiębiorstwa. W jej skład mogą wchodzić ludzie, którzy nie stykali się dotychczas ze sobą. Nowa…
… zarządzać finansami, lekceważą skutki zatorów płatniczych, ignorują prawo. Tak więc polska gospodarka to mozaika podmiotów gospodarczych o zróżni­cowanej kondycji finansowej, tych z wyznaczonymi celami strategicznymi i do­kładnie określonymi zadaniami bieżącymi, a także takich, które funkcjonują bez planów, działają od zamówienia do zamówienia, zgodnie z zasadą "jakoś to będzie".
Upraszczając problem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz