Budżet państwa-opracowanie - plan finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa-opracowanie - plan finansowy - strona 1 Budżet państwa-opracowanie - plan finansowy - strona 2 Budżet państwa-opracowanie - plan finansowy - strona 3

Fragment notatki:

Budżet państwa - plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej; jest sporządzany na okres jednego roku i zatwierdzany przez władzę ustawodawczą
Funkcje budżetu:
fiskalna - gromadzenie dochodów (głównie z podatków) umożliwiających wydatki na utrzymanie aparatu państwowego i realizację określonych zadań
redystrybucyjna - dokonywanie pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego
stymulacyjna - oddziaływanie dochodów i wydatków budżetu państwa na życie gospodarcze i społeczne
realizacje funkcji odbywa się przez system podatkowy
określanie podmiotów podlegających opodatkowaniu
system ulg i zwolnień podatkowych
kształtowanie wydatków zgodnych z potrzebami
obecnie polityka fiskalna nastawiona jest na:
zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnych
ograniczenie bezrobocia
stabilizację koniunktury
budżet państwa składa się z dochodów i wydatków centralnych władz państwowych, władz lokalnych i ubezpieczeń społecznych
istnieją różne koncepcje finansowania wydatków budżetów lokalnych
redystrybucja środków z budżetu centralnego do budżetów lokalnych umożliwia:
pokrycie wydatków na cele ogólne do których władze lokalne są ustawowo zobowiązane
ukierunkowanie działalności lokalnej zgodnie z założeniami polityki społeczno-gospodarczej państwa
zmniejszanie dysproporcji między różnymi regionami kraju
ZASADY POLITYKI BUDŻETOWEJ
zasada rocznego budżetowania - plan wydatków i przychodów obejmuje okres jednego roku
zasada zupełności - budżet obejmuje wszystkie dochody i wydatki państwa
zasada jedności - budżet państwa powinien tworzyć jedną całość - wszystkie dochody i wydatki powinny być ujęte w jednym zestawieniu
zasada jawności - budżet państwa powinien być podany do publicznej wiadomości zasada równowagi budżetowej - dążenie do tego, by bieżące dochody z podatków i innych źródeł były wystarczające do pokrycia wydatków budżetowych
PODATKI Podatki - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo na podstawie przepisów prawa w celu uzyskania dochodów na pokrycie wydatków państwowych; są najważniejszym źródłem dochodów budżetowych; płatnikami mogą być osoby fizyczne i prawne
Cele :
zdobycie pieniędzy na finansowanie wydatków sektora publicznego
redystrybucja dochodów miedzy różnicami sektorami gospodarki i grupami ludności dysponującymi różnymi dochodami


(…)

… gospodarcze
Pasywna polityka fiskalna - polega na wykorzystaniu właściwej niektórym instrumentom właściwości na zmiany poziomu dochodu narodowego zatrudnienia i innych wielości ekonomicznych; instrumenty te niejako samoczynnie bez podejmowania decyzji reagują na zmiany koniunktury - automatyczne stabilizatory koniunktury automatyzm polega na tym, że działają po wprowadzeniu bez konieczności częstych korekt, a ich siła i zakres działania zależą od aktywności gospodarczej, np.
podatki zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia społeczne
programy dla rolnictwa
oczekuje się od nich hamowania spadku popytu podczas recesji i hamowania popytu podczas dobrej koniunktury gospodarczej
DEFICYT BUDŻETOWY I DŁUG PUBLICZNY
Wzrost wydatków można finansować przez:
podniesienie podatków
sprzedaż majątku państwowego
zaciąganie długu u społeczeństwa
emisję nowych pieniędzy
kredyty zagraniczne
emisja dodatkowych pieniędzy - rząd zleca bankowi emisyjnemu zakup obligacji pod zastaw rządowych papierów wartościowych; w zamian za obligację bank emisyjny otwiera państwu długoterminowy kredyt na finansowanie wydatków deficyt budżetowy - występuje gdy wydatki państwa są wyższe niż jego wpływy
dług publiczny - finansowe zobowiązanie…
… dóbr
wykorzystanie ich jako narzędzi polityki antycyklicznej i antyinflacyjnej
podatek od osobistych dochodów ludności - pobierany od dochodów z płac, indywidualnej działalności gospodarczej, działalności rolnej, z tytułu wykonywania zawodów wolnych, z prac dorywczych, rent i emerytur, kapitału
podatek od produktów i usług - zazwyczaj podatek obrotowy lub od wartości dodanej, obciążający dobra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz