Budownictwo ziemne-opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo ziemne-opracowanie zagadnień - strona 1

Fragment notatki:

1. Obliczenia filtracji
2. Zasady obliczeń filtracji
3. Odkształcenia Gruntu Spowodowane Filtracją i Zasady Zabezpieczania Przed Ich Powstaniem
4. Trójstopniowy podział terenu
5. Kategorie geotechniczne
6. Obliczenia odkształceń.
7. Osiadania
8. Odkształcenia Konsolidacyjne
9. Odkształcenia wtórne
10. Wykorzystywanie mechaniki gruntów w rozwiązywaniu problemów
11. Budowle ziemne
12. Posadowienie budowli na gruntach
13. Przykłady robót ziemnych
14. Elementy robót ziemnych
15. Kryteria lokalizacji budowli.
16. Kryteria topograficzne
1. Obliczenia filtracji. Celem obliczeń filtracji dla projektu budowli ziemnej jest: 1. ustalenie położenia linii depresji niezbędnego do obliczeń stateczności, oceny możliwości przemarzania części korpusu oraz określenia obciążeń konstrukcji wbudowanych w nasyp, 2. Ustalenie rozkładu i wartości ciśnień oraz ich gradientów przede wszystkim w elementach uszczelniających i w warstwach przepuszczalnych o napiętym zwierciadle wody oraz w miejscach, gdzie wystąpić mogą miejscowe odkształcenia gruntu; 3. Określenie natężenia przepływów filtracyjnych przez zaporę i podłoże; 4. Określenie układu powierzchni zwierciadła wody, ciśnień, gradientów i natężeń przepływów.
2. Zasady obliczeń filtracji. Założenia: 1. Woda jest nieściśliwa; 2. Grunt jest ośrodkiem, w którym obowiązuje prawo Darcy`ego; 3. Grunt jest jednorodny; 4. Występuje ustalony ruch wody; 5. W schematach obliczeniowych przyjmuje się poziome granice warstw. 3. Odkształcenia Gruntu Spowodowane Filtracją i Zasady Zabezpieczania Przed Ich Powstaniem. Odkształcenia Miejscowe: 1. Sufozja: a. Sufozja wewnętrzna b. Sufozja zewnętrzna c. Sufozja kontaktowa 2. Wyparcie 3. Przebicie hydrauliczne.
4. Trójstopniowy podział terenu
1. Budowa prosta - Teren płaski, warstwy geologiczne są jednorodne, zwierciadło wód podziemnych występuje głęboko, brak wyraźnych objawów procesów geologicznych. 2. Budowa złożona - Teren pofalowany, warstwy geologiczne zmienne pod względem litologicznym, woda podziemna występuje płytko w soczewkach lub przewarstwieniach, wyraźne objawy procesów geodynamicznych. 3. Budowa skomplikowana - Teren o intensywnym urzeźbieniu, duża zmienność warstw geologicznych o zaburzonym ułożeniu (tektonicznym lub sedymentacyjnym) - w odniesieniu do skał litych (zwięzłych) duża szczelinowość, woda podziemna występuje płytko tworząc podmokłości lub zabagnienia, intensywne procesy geodynamiczne (osuwiska, kras, erozja powierzchniowa rzeczna i morska, ablacja). 5. Kategorie geotechniczne. Systematyzuje zakres i rodzaj badań geotechnicznych oraz sposób ich dokumentowania, dotyczy konkretnego projektowanego lub budowanego obiektu i jest ustalana w zależności od rodzaju obiektu i stopnia złożoności warunków jego podłoża, warunkuje metody obliczeń projektowych oraz badań kontrolnych w czasie budowy. KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ 1 przyjmuje się do następujących konstrukcji lub ich części: wykopów powyżej zwierciadła wody lub poniżej, gdy doświadczenia miejscowe wskazują, że wykonanie ich będzie łatwe, posadowień bezpośrednich obiektów mostowych ze swobodnie podpartymi przęsłami rozpiętości 15 m w prostych warunkach podłoża, nasypów wysokości do 3 m oraz ścian oporowych i zabezpieczeń wykopów, gdy różnica poziomów nie przekracza 2 m, płytkich wykopów przy układaniu przepustów lub przewodów, rowów odwadniających itp., budynków jedno- lub dwukondygnacyjnych o prostej konstrukcji, posadowionych na typowych fundamentach bezpośrednich lub palach. KATEGORIĘ GEOTECHNICZNĄ 2 można przyjmować do następujących konstrukcji lub ich części: typowych posadowień bezpośrednich i palowych podpór mostowych i budynków o złożonej konstrukcji, ścian oporowych lub innych konstrukcji oporowych, utrzymujących grunt i wodę oraz zabezpieczeń wykopów, gdy różnica poziomów jest większa od 2 m, nasypów budowli ziemnych wysokości ponad 3 m, kotew gruntowych i podobnych systemów, wykopów i przekopów na zboczach w złożonych warunkach podłoża, tuneli w twardych i nie spękanych skałach, nie obciążonych wodami naporowymi i nie wymagających szczególnej szczelności, tuneli odkrywkowych itp. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 3 powinna być przyjmowana do następujących konstrukcji lub ich części: autostrad i dróg ekspresowych (dróg klasy I i II), mostów przez rzeki o świetle ponad 100 m lub rozpiętości przęseł powyżej 100 m, głębokich wykopów poniżej zwierciadła wody, nietypowych fundamentów głębokich i specjalnych, urządzeń służących do czasowego lub trwałego obniżania poziomu wody gruntowej, wywołujących ryzyko dużych przemieszczeń mas gruntu i zniszczenia konstrukcji, przekopów i przejść pod terenami o dużym natężeniu ruchu drogowego, konstrukcji nabrzeży, konstrukcji narażonych na wstrząsy sejsmiczne lub położonych na terenach górniczych kategorii II i wyższych, konstrukcji posadowionych na gruntach pęczniejących i zapadowych, wykopów prowadzonych w trudnych warunkach, zwłaszcza wśród zabudowy, tuneli w skałach miękkich i spękanych, obciążonych wodami naporowymi, wymagających szczelności.

(…)

… a. posadowienie bezpośrednie b. ściany oporowe c. ścianki szczelne d. obudowa wykopów e. konstrukcje podziemne
13. Przykłady robót ziemnych 1. stałe (stateczność stała) a. zapory wodne ziemne, obwałowania rzek, nasypy drogowe i kolejowe, groble stawów rybnych itp., b. zbiorniki odpadów przemysłowych np. poflotacyjne c. hałdy magazynowe np. w portach przeładunkowych d. podtorza ziemne dla kolei i dróg kołowych e. roboty niwelacyjne dla zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych, lotnisk, stadionów itp. f. kanały żeglowne, kanały nawadniające oraz roboty z zakresu regulacji rzek i potoków 2. Czasowe (stateczność ograniczona czasem) a. wykopy pod budynki mieszkalne, przemysłowe, mosty, zapory wodne, śluzy nadbrzeża itp., b. rowy dla instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, kabli, sieci gazowej itd., c…
… się na podstawie: analizy aktualnych map topograficznych, studiów materiałów archiwalnych, wizji terenowej (w celu sprawdzenia aktualności map z terenem). Do najważniejszych obserwacji należą: odczytywanie rzeźby i morfologii terenu (dolina rzeczna i jej tarasy, stok górski, stożek napływowy itp.); rozwój sieci hydrograficznej, ocena drenowania terenu przez płynące cieki, ustalenie objętości odpływu podziemnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz