Budowle piętrzące i urzędzenia zrzutne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowle piętrzące i urzędzenia zrzutne - omówienie - strona 1 Budowle piętrzące i urzędzenia zrzutne - omówienie - strona 2 Budowle piętrzące i urzędzenia zrzutne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne
Budowlą piętrzącą - jest każda budowla umożliwiająca stale lub okresowo utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody
Normalny poziom piętrzenia NPP Normalny poziom piętrzenia budowli piętrzącej jest najwyższym określonym względami eksploatacyjnymi położeniem zwierciadła spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami
Stanowisko górne
Stanowisko górne - odcinek cieku powyżej budowli piętrzącej GW (górna woda)
Stanowisko dolne
Stanowisko dolne - odcinek cieku poniżej budowli piętrzenia DW (dolna woda)
Wysokość piętrzenia - jest to różnica pomiędzy dolną a górną wodą
Zbiornik wodny
Powierzchnia zalanych terenów nazywa się cofką Cel
spowodowanie spiętrzenia wody
utworzenie zbiornika wodnego
Urządzenia zrzutne - są to urządzenia lub budowle do przepuszczania wody z górnego do dolnego stanowiska
Urządzenia zrzutne dzielimy na :
przelewowe
- służą do przepuszczania wód powodziowych
upusty - umożliwienie całkowitego opróżnienia zbiornika (np. do renowacji lub sprawdzenia budowli)
Budowle piętrzące dzielimy na : a) zapory
zapory ziemne zapory betonowe
b) jazy
zapory - budowle piętrzące stosowane jako zamknięcia dolin rzecznych dla wytworzenia zbiorników o dużej pojemności oraz o znacznych i zmiennych w czasie głębokościach
jazy - budowle piętrzące służące do niezbyt wysokiego spiętrzenia wody nie służące do celów nagromadzenia wód. Poziom górnego stanu lub zmiana jest niewielka
KLASYFIAKCJA BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH
Wprowadza się ważność budowli z celów ekonomicznych Normuje je rozporządzenie MOSZNiL z dn. 20 grudnia 1996r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.
Lp
Nazwa, charakter lub funkcja budowli
Opis i miano wskaźnika
Wartość wskaź. dla klasy I
Wartość wskaź. dla klasy II
Wartość wskaź. dla klasy III
Wartość wskaź. dla klasy IV
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Budowle piętrzące na podłożu:
Wysokość piętrzenia: H [m]
H 30 m
15

(…)

…, który przed obwałowaniem ulegał zatopieniu wodami o prawdopodobieństwie p = 1% 5
Elektrownie wodne i obiekty wodne wchodzące w skład elektrowni cieplnych i jądrowych
Moc elektrowni: P [MW]
P > 150 MW
50 < P ≤ 150 MW
5 < P ≤ 50 MW
P ≤ 5 MW
6
Budowle umożliwiające żeglugę
Klasa drogi wodnej
-
V-IV
III-II
I
7
Budowle przeznaczone do zaopatrzenia w wodę miast i osiedli oraz zakładów przemysłowych
Użytkowanie wody
Budowle…
… gdy budowla przewęża koryto rzeki  λ - współczynnik dopuszczalnego wzrostu przepływu
Współczynnik ten zależy od rodzaju gruntu
Nazwa gruntu w korycie cieku
Symbol wg PN-54/B-02480
Współczynnik λ
Skały 1,80
Zwały kamieniste, rumosze i wietrzeliny
K, R, W
1,60
Żwir
Ż, Żg
1,40
Pospółka
Żp, Żpg
1,30
Piasek gruby
Pr
1,20
Piasek średni
Ps
1,15
Piasek drobny
Pd
1,10
Piasek pylasty i gliniasty, pyły
Pπ, Pg, π
1,08…
…. Wymiarowanie będzie polegało na ustaleniu szerokości i wysokości przelewowych Powinny być one wystarczające dla przepuszczenia Qm Wskazówki:
powwstanie zbyt dużej prędkości poniżej jazu w wyniku zmęczenia budowli
bezpieczne przepuszczenie lodu
wymiarowanie rumowiska
typ zamknięcia
rozporządzenie 1996
minimum 3 przesła
jeżeli łączna szerokość przęseł nie przekracza 6 m liczba przęseł może być zmniejszona do 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz