bramy garażowe uchylne - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bramy garażowe uchylne   - omówienie  - strona 1 bramy garażowe uchylne   - omówienie  - strona 2 bramy garażowe uchylne   - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Bramy uchylne firmy Hörmann   Ponad 30 wzorów ze stali i drewna NOW O¤Ç Bramy  automatyczne  z opatentowanym  ryglowaniem 10 lat gwarancji* Oryginalna brama uchylna firmy  Hörmann  JakoÊç w pi´knej oprawie Wiele argumentów przemawia za wyborem tej oryginalnej bramy: jej jakoÊç i  bezpieczeƒstwo, estetyka wykonania, komfort obs∏ugi i zaawansowana technologia. Ka˝da  brama uchylna firmy Hörmann to efekt ponad pi´çdziesi´ciu lat pracy i doÊwiadczeƒ w  produkcji bram gara˝owych. Dzi´ki temu bramy uchylne firmy Hörmann to numer 1 w  Europie. Ró˝norodnoÊç wzorów u∏atwi wybór tej w∏aÊciwej, idealnej bramy do Twojego  domu. 2 Spis treÊci Bramy stalowe z przet∏oczeniami  4 Warianty bram ze stali  6  Bramy stalowe z kasetonami  8 Bramy z wype∏nieniem z litego drewna  10 Bramy Design z wype∏nieniem drewnianym  12 Bramy do wype∏nienia przez odbiorc´  14 Dost´pne wzory bram - przeglàd  16 Przeszklenia i okucia  22 Renowacja gara˝u i wymiana starej bramy  24 Renowacja gotowych gara˝y  26 Bramy automatyczne z nap´dem  28 Parametry bezpieczeƒstwa  30 Wymiary bram, dane monta˝owe  32 Przeglàd oferty drzwi  38 Niektóre  bramy przedstawione na zdj´ciach mogà posiadaç  wyposa˝enie specjalne, w zwiàzku z czym nie zawsze  odpowiadajà standardowej wersji wykonania. Chronione prawem autorskim. Powielanie, tak˝e cz´Êciowe  wy∏àcznie za zgodà firmy Hörmann. Zmiany zastrze˝one.  3 JakoÊç marki potwierdzona certyfikatem  i d∏ugoletnià gwarancjà Bramy i nap´dy firmy Hörmann sà ca∏kowicie kompatybilne  i dla Twojego bezpieczeƒstwa atestowane przez TÜV oraz  kontrolowane pod wzgl´dem zgodnoÊci z normà. Produkcja odbywa si´ zgodnie z systemem zarzàdzania  jakoÊcià DIN ISO 9001.  Bramy spe∏niajà obecnie wszystkie  wymogi normy europejskiej 13241-1-U  (wi´cej szczegó∏ów  na stronach 30-31). *  Warunki gwarancji, opisy projektowe i wi´cej informacji    na temat bram uchylnych firmy Hörmann dost´pne na    stronach internetowych:  www.hoermann.com 10 lat gwarancji * Klasyczne wzory ze stali Przet∏oczenia pionowe lub poziome Ponadczasowe i zawsze w modzie. Wype∏nienia z przet∏oczeniami cieszà si´  du˝à popularnoÊcià. Pionowy lub poziomy frez podkreÊla dodatkowo wzór  przet∏oczeƒ pionowych i poziomych. Istnieje przy tym mo˝liwoÊç ca∏kowicie  indywidualnego kszta∏towania wyglàdu bramy: dzi´ki estetycznym uchwytom,  bogatej kolorystyce i ozdobnym przeszkleniom.  4 Wzór 957 - przet∏oczenia z listwami: Êrodkowà i bocznymi 5 Wzór 941 z przet∏oczeniami i fryzem poziomym do gara˝y  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz