Błędy teodolitu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błędy teodolitu - strona 1 Błędy teodolitu - strona 2 Błędy teodolitu - strona 3

Fragment notatki:

SPRAWDZENIE I REKTYFIKACJA – POLOWA - TEODOLITU Z  JEDNOMIEJSCOWYM SYSTEMEM ODCZYTOWYM THEO 020      KaŜdy  geodeta  przed  wykonaniem  pomiarów  powinien  sprawdzić  czy  teodolit  jest  wolny od błędów instrumentalnych. Sprawdzenie to jest podzielone na trzy etapy i obejmuje:  1.  Sprawdzenie elementów mechanicznych  2.  Sprawdzenie elementów optycznych  3.  Sprawdzenie warunków geometrycznych (osiowych).    Sprawdzenie  elementów  mechanicznych   zaczynamy  od  oględzin  statywu.  NaleŜy  upewnić się czy nogi statywu wysuwają się w sposób płynny, czy śruby motylkowe poruszają  się w sposób płynny w całym swym zakresie, czy części drewniane i metalowe są dobrze ze  sobą połączone (czy nie ma zbyt duŜych luzów)  Następnie przystępujemy do oględzin spodarki. NaleŜy odłączyć górną część teodolitu  od spodarki i trzymając spodarkę w ręku, lekko nią potrząsnąć. Wówczas płytka spręŜynująca  powinna wydać dźwięk zbliŜony do stukania.   Poza  tym  sprawdzamy  śruby  poziomujące,  które  powinny  obracać  się  ruchem  swobodnym  w  całym  swym  zakresie.  Takim  samym  ruchem  powinna  się  takŜe  charakteryzować alidada.  Kolejną  czynnością  jest  sprawdzenie  libeli  alidadowej  i  okrągłej.  Konieczne  tu  jest  zwrócenie  uwagi  na  stan  elementów  szklanych,  w  których  znajduje  się  pęcherzyk  libeli  i  stwierdzenie  czy  nie  ma  pęknięć,  czy  wygrawerowane  elementy  na  powierzchni  libel  są  widoczne.   Następnie  sprawdzamy  leniwki  alidadową  i  lunety  czy  obracają  się  w  całym  swym  zakresie  ruchem  płynnym  oraz  czy  zaciski  odpowiednio  alidady  i  lunety  działają  poprawnie  (unieruchamiają alidadę względem spodarki i lunetę).  NaleŜy równieŜ dokonać dokładnych obserwacji na lunecie. Sprawdzić czy obraca się  ona wokół własnej poziomej osi obrotu w sposób płynny, czy na okularze i obiektywie nie ma  pęknięć, czy okular lunety i pokrętło ogniskujące równieŜ obracają się swobodnie.  Na  koniec  sprawdzamy  czy  nie  ma  uszkodzeń  mechanicznych  na  lusterku,  pionie  optycznym  czy  lunetce  systemu  odczytowego.  Sprawdzamy  tu  zarówno  płynność  obrotów  okularów pionu i lunetki a takŜe czy nie ma pęknięć na wszystkich w/w elementach.  W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  jakimkolwiek  z  w/w  elementów  naleŜy  przy  uŜyciu  własnych  środków  w  terenie  dokonać  napraw.  Jeśli  są  to  naprawy 

(…)

…. PoniŜej zostanie omówiona polowa metoda wykrywania i
rektyfikacji błędów osiowych instrumentu.
Błąd libeli
Definicja:
Oś libeli alidadowych lub płaszczyzny poziome styczne w punkcie głównym libeli
powinny być prostopadłe do osi głównej instrumentu.
Wykrywanie:
Zaczynamy sprawdzenie warunku od libeli alidadowej (rurkowej). W pierwszej
kolejności poziomujemy instrument (doprowadzamy pęcherzyk do górowania) przy pomocy
libeli okrągłej za pomocą nóg statywu. Teraz ustawiamy libelę rurkową równolegle do dwóch
śrub poziomujących S2 i S3 (rys. 2a) i kręcimy tymi śrubami równocześnie w przeciwnych
kierunkach do momentu aŜ pęcherzyk powietrza zajmie połoŜenie środkowe. Obracamy
alidadę o 90o (rys. 2b) i przy pomocy trzeciej śruby poziomującej S1 doprowadzamy
pęcherzyk ponownie do górowania. Teraz obracamy alidadę…
… w konstrukcji
teodolitów moŜemy rozpocząć omawianie warunków geometrycznych. NaleŜą do nich:
1. Warunek libeli
2. Warunek siatki kresek
3. Warunek pionu optycznego
4. Warunek kolimacji
5. Warunek inklinacji
6. Warunek miejsca zero
7. Warunek mimośrodu kręgu poziomego
8. Warunek mimośrodu kręgu pionowego
KaŜdy z w/w warunków ma określoną definicję, której niespełnienie oznacza
występowanie w teodolicie błędu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz