Biznes plan- pojęcie, funkcje, zawartość

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan- pojęcie, funkcje, zawartość - strona 1 Biznes plan- pojęcie, funkcje, zawartość - strona 2 Biznes plan- pojęcie, funkcje, zawartość - strona 3

Fragment notatki:

BIZNES PLAN
Biznes plan: to długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzony w oparciu o wszechstronną ocenę sytuacji strategicznej firmy (bieżącą i przyszłą ocenę potencjału organizacji i uwarunkowań jej funkcjonowania oraz dotychczasowe doświadczenie). Plan ten w udokumentowanej formie prezentuje cele organizacji lub przedsięwzięcia, sposoby osiągnięcia tych celów oraz sposoby przeznaczone do ich realizacji.
Biznes plan służy właścicielom i kierownictwu firmy jako podstawowy dokument wspomagający zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami firmy, a w szczególności w:
Konkretyzowaniu koncepcji działania,
Ustaleniu metod i sposobów ich osiągnięcia przy uwzględnieniu wszystkich możliwych ograniczeń,
Kontrola prawidłowego przebiegu realizacji przedsięwzięcia.
Biznes plan może być sporządzany dla potrzeb odbiorców:
Wewnętrznych - tj. kadry kierowniczej, menadżerów projektu, pracowników,
Zewnętrznych- banków, funduszy inwestycyjnych, potencjalnych inwestorów, agencji rozwoju regionalnego, właścicieli i organów statutowych przedsiębiorstw, instytucji unijnych, agencji rozwoju przedsiębiorczości, dostawców, ważniejszych klientów.
Biznes plan pełni dwie podstawowe funkcje:
Funkcję wewnętrzną - plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem;
Funkcja zewnętrzna - plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów i przyciągania z zewnątrz środków potrzebnych na finansowanie jego przedsięwzięć
Przyjmując kryterium istotności funkcji biznes planu, wyróżniamy funkcje główne i wspomagające:
Do głównych funkcji biznes planu zaliczamy:
-funkcja decyzyjna- rozumiana jako zespół przedsięwzięć wytyczanych przez kierownictwo firmy i zawartych w biznes planie
-funkcja informacyjna- przejawiająca się w prezentowanych informacji o przyszłych i teraźniejszych osiągnięciach firmy, a także o jej zamierzeniach w przyszłości, adresowana do szerokiego grona zainteresowanych odbiorców,
-funkcja rachunku-ekonomicznego - wyrażająca się w projektowaniu przyszłości firmy na podstawie kryteriów efektywnościowych,
- funkcja kierowania- przejawiająca się w koordynowaniu przez zarząd firmy zadań rozpisanych w biznes planie na poszczególne komórki funkcjonalne przedsiębiorstwa
- funkcja regulująca- wyrażająca się w regulowaniu strumieni pieniężnych niezbędnych do zapewnienia firmie pożądanej pozycji rynkowej i kondycji finansowej.
Biznes plan sporządza się do różnych celów i w różnych sytuacjach. Najczęściej dla:


(…)

… i skala przyszłej działalności w dużym stopniu determinują formę prawną.
Istniejące formy prawne prowadzające działalność:
Firma jednoosobowa
Spółka cywilna
Spółka jawna
Spółka komandytowa
Spółko komandytowo-akcyjna
Spółka partnerska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialność
Spółka akcyjna
Decydując się na określoną formę prawną przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę:
- Koszty towarzysząc tworzeniu firmy…
… ocenić opłacalność wejścia do sektora (lub wyjścia z niego) i ułatwia opracowanie odpowiedniej strategii oceny atrakcyjności sektora jest dokonywana na zasadzie porównania z innymi branżami. Atrakcyjność sektora najczęściej określa się za pomocą następujących kryteriów:
Kryterium rynkowe- siła konkurencji, poziom nasycenia rynku, dynamika rynku, ryzyko branżowe, swoboda działalności gospodarczej itp…
… kluczowe czynniki sukcesu. Są to czynniki wspólne dla danej branży np. specjalizacji marka, kanały dystrybucji, jakość wyrobów i usług, cena. Metoda to jest narzędziem analizy konkurencji w danym sektorze i pozwala obserwować relacje, jakie zachodzą w grupach między nimi.
Strategie działania firm
Agresywna (maxi-maxi) strategię tę może wybrać przedsiębiorstwo, w którym wewnątrz przeważają mocne strony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz