Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 6706
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dryftu kontynentalnego i kier, biogeografia historyczna, metody badań, państwa roślinne, zoogeografia, dryf kontynentów, podział wewnętrzny biogeografii, państwo zoo- i fitogeograficzne, hierarchia, regiony fitogeograficzne, endemity oraz jakie zdarzenia z przeszłości miały wpływ na współczesną szatę roślinną.

Dodatkowo poruszają takie tematy jak: wpływ człowieka i dryfu kontynentalnego na szatę roślinną, cykl życiowy zasięgów, biomy, czynniki klimatyczne stref, bogactwo flory, narodziny zasięgu, endemizm, podział ewolucyjno-historyczny, gatunki synatropijne - klasyfikacja, działanie wiatru na rośliny i zwierzęta, hierarchia i główne jednostki podziału fitogeograficznego, mechanizmy wędrówki roślin, relikty, strefy roślinności na świecie oraz teoria biogeografii wysp.

Notatka pozwoli przyswoić sobie materiał z zakresu biogeografii, zobrazować zmiany flory i fauny na przestrzeni epok oraz przygotować się odpowiednio do egzaminu.

ANTROPOGENICZNE PRZEMIANY SZATY ROŚLINNEJ
Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej mają charakter złożony. Ich przebieg można ująć w kilku punktach:
1. Przemiany roślinności:
Ustępowanie naturalnych zbiorowisk, które zanikają na skutek działalności człowieka - wycinanie lasów na pola uprawne, pastwiska
Rozprzestrzenianie się tych zbiorowisk naturalnych, które powiększają swój zasięg dzięki działalności człowieka Powstawanie nowych, nie znanych dotąd zbiorowisk antropogenicznych, a także przekształcanie ich i zanikanie
2. Przemiany flor
Ustępowanie gatunków HEMEROFOBY
Rozprzestrzenianie się gatunków HEMEROFILE
Procesy ewolucyjne, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działalnością człowieka a prowadzące do powstania zupełnie nowych nie znanych dawniej taksonów
3.Bogactwo flory-co to jest? Od czego zależy? Bogactwo flory-jest to liczba gatunków występujących spontanicznie na danym terytorium. Zależy od:
-wielkości terytorium, do którego ją odnosimy, -jej wieku(tak jest np. w Europie, gdzie w miarę przemieszczania się z południa na północ spotyka się flory stopniowo coraz uboższe, a równocześnie coraz młodsze wskutek coraz wyraźniejszych i świeżych zniszczeń, wywołanych przez zlodowacenia plejstoceńskie), -wysokości nad poziom morza, im wyżej tym warunki klimatyczne coraz bardziej surowe(ogólna liczba gatunków spada wraz ze wzrostem wzniesienia nad poziom morza).
5.Co to jest element zasięgowy?- rodzaje i podstawy wyróżniania.
Element zasięgowy- to połączone zasięgi w grupę o podobnym umiejscowieniu i podobnym przebiegu linii kresowych. Rodzaje elementu- podstawa wyróżnienia: >el. kierunkowy- granica zasięgu(poziomego)na badanym terenie, >el. geograficzny w ścisłym znaczeniu- zasięg ogólny(poziomy), >el. wysokościowy- zasięg pionowy, >el. genetyczny- ośrodek pochodzenia(kolebka), >el. historyczny- czas pojawienia się na badanym terenie, >el. migracyjny- droga wędrówki na badany teren, >el. ekologiczny- właściwości ekologiczno-geograficzne gatunku.
7.Dysjunkcja arktyczno-górska(alpejska).
- należy do dysjunkcji wewnątrzkontynentalnej.
Na 3 kontynentach półkuli płn. spotykane są liczne gatunki roślin kwiatowych i zarodnikowych(oraz zwierząt, zwłaszcza bezkręgowych), które występują w Obszarze Arktycznym i pojawiają

(…)

… i mórz (lądy są latem cieplejsze a zimą chłodniejsze od otaczających je mórz)
b) działanie prądów morskich (wpływ ochładzający - prądy chłodne i ogrzewający - prądy ciepłe)
granica temp. = temp. zamarzania = min. temp. do życia. Temp. 50-700C = Max. Temp., tu denaturacja białek. W górach temp. spada wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza - piętrowy układ klimatów i roślinności
podział roślin…
… ciśnienia z przeważającymi wiatrami wschodnimi.
Monsuny - wiatry wiejące latem od chłodniejszych mórz ku nagrzanym lądom, a zimą w kierunku od lądu ku morzu. Wiatry lokalne - halny w Tatarach, fohn w Alpach, w Am. Pd. Restiga - formacja ukształtowana przez wiatr
Siła Coriolisa - ruch obrotowy Ziemi wywołuje zmiany w kierunku wiatru. Zjawisko to jest również znane jako efekt Coriolisa. Efektem działania…
… zasięgach, np. Caltha, Empetrum,
- rodzaje w górach Nowej Zelandii i Australii, np. Cardamine, Poa, - liczne gatunki wśród mchów: np. Buxbaumia aphylla, Campylium polygamum.
Powstanie d. bipolarnych wyjaśnia się wędrówkami wzdłuż pomostów górskich- systemu Koldyrierów i Andów na półkuli zach. oraz łańcuchów płd.-wsch. Azji, Archipelagu Malajskiego i Australii na półkuli wsch. Takimi zapewne drogami…
… zostawiających ślady było dużo); nie zachowują się też wszystkie gatunki; wymagają specyficznych podłóż, kiedy nagle zostaje odcięty dopływ powietrza, jest dużo węgla lub krzemionki, który wysyca obiekt biologiczny;
Analiza pyłkowa - jest przydatna do analizy czwartorzędu; potrzebne jest specjalne podłoże (dna jezior, gdzie osadzają się pyłki); część żywa obumiera a zostaje zachowana tylko ściana komórkowa po której identyfikuje się gatunki; nie zachowuje się nic więcej powodu substancji organicznej sporopolleniny która jest obecna w ścianach komórkowych i jest bardzo odporna na działanie tlenu; kwasów i In.; jest charakterystyczna dla ziaren pyłku, choć spotyka się ją też na skałach meteorytowych. Z nie zaburzonego torfowiska pobiera się wiertłem rdzeń Ziemi i pobiera się próbkę, co 2-3cm; numeruje się je i poddaje…
… oderwały się od Afryki Indie, które w trzeciorzędzie (kenozoik) dołączyły do Laurazji, co spowodowało wypiętrzenie Himalajów, nastąpiło zrastanie się kontynentów, połączenia Azji, Afryki i Eurazji oraz zamknięcie przesmyku Tetydy. Pozostał on jako M. Śródziemne ok. 5mln lat temu nastąpiło osuszanie przesmyku, powstały słone jeziora a później bariery i zalania tego obszaru. Także Australia oddzieliła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz