Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego zostały uregulowane w art. 127-135 ustawy. W szczególności bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie lub odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej. Bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane przez upadłego w terminie dwóch miesięcy przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 127 ust. 1 i 3). Czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego dokonane w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, albo przysposobionym i przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości (art. 128).
W sprawach nieuregulowanych przepisami art. 127-130 do zaskarżania czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli stosuje się odpowiednio przepisy art. 132-134 oraz przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (art. 131). Powództwo o uznanie czynności za bezskuteczne może wytoczyć syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca (art. 132 ust. 1).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz