bezrobocie - Miejsce pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bezrobocie - Miejsce pracy - strona 1 bezrobocie - Miejsce pracy - strona 2 bezrobocie - Miejsce pracy - strona 3

Fragment notatki:

Bezrobocie to sytuacja, gdy ludzie szukający pracy nie mogą jej otrzymać. Cechy osób bezrobotnych: pozostawanie bez pracy,
poszukiwanie pracy,
gotowość do pracy.
Zasoby siły roboczej obejmują wszyst­kich tych, którzy jako pracownicy na­jemni wykonują jakiś zawód lub są zare­jestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę. Inaczej - to wszyscy ludzie pracujący oraz bezrobotni, którzy posiadają możliwość i chęć do pracy, nie mogą jej znaleźć i są zarejestrowani w urzędach pracy. pracujący + bezrobotni = aktywni zawodowo, reszta ludności jest bierna zawodowo (uczniowie, gospodynie domowe, emeryci, leniwi itd.) Stopa bezrobocia jest to odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako chcąca i będąca w stanie pracować. Metody obl iczania bezrobocia: rejestracja bezrobotnych przez urzędy pracy,
rejestracja osób ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych,
badania ankietowe reprezentacyjnego grupy ludności (BAEL).
Rodzaje bezrobocia przejściowe (frykcyjny) (U F ), strukturalne (U S ) cykliczny (U D ). Bezrobocie przej ś ciowe (frykcyjne) spowodowane jest:
zmianą miejsca zamieszkania, zmianą zawodu lub zmianą miejsca pracy, względami zdrowotnymi.
Wynika z wahań podaży i popytu na dobra i usługi. Przeważnie ma ono charakter czasowy i trwa od kilku dni do kilkunastu tygodni.
Bezrobocie strukturalne wywołuje: niedostosowanie podaży do popytu na siłę roboczą w wyniku zmieniającej się struktury gospodarki (np. brak kapitału, złe proporcje w rozmieszczeniu zasobów produkcyjnych gospodarki lub ogólny niedorozwój gospodarki).
Bezrobo­cie strukturalne może trwać nawet kilka lub kilkadziesiąt lat, aż do momentu, gdy robotnicy uzyskają nowe kwalifikacje odpowiednie do nowych miejsc pracy.
Bezrobocie cykliczne wywołane jest przez:
okresowe spadki koniunktury gos­podarczej, tzn. przez szeroko zakrojoną obniżkę ogólnego poziomu wydatków w gospodarce.
Bezrobocie to trwa od kilku tygodni lub miesięcy, aż do chwili gdy wzrost poziomu działalności gospodarczej doprowadzi do wzrostu produk­cji i popytu na siłę roboczą.
Koszty bezrobocia: społeczne strata dóbr i usług, które nie zostały wytworzone ze względu na brak miejsc pracy - prawo A. Okuna
dla każdego punktu procentowego, o jaki stopa bezrobocia przekracza naturalną stopę bezrobocia, rzeczywisty PNB jest o 2,5% niższy od potencjalnego PNB


(…)

… dochodów prowadzący do obniżenia poziomu życia,
wyobcowanie,
powolny zanik kwalifikacji,
stresy, choroby, uzależnienia, niedożywienie, rozwody.
Bezrobocie a działalność państwa
aktywna polityka państwa na rynku pracy:
polityka makroekonomiczna - wykorzystywanie instrumentów fiskalnych i pieniężnych,
polityka mikroekonomiczna - zastosowanie instrumentów mających na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz