Bezpieczeństwo użytkowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo użytkowania-opracowanie - strona 1 Bezpieczeństwo użytkowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo użytkowania
§292.1. Wejścia do budynku o wysokości po­wyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mają­cego pomieszczenia przeznaczone na pobyt lu­dzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 1 m w budynkach niskich i 1,5 m w budynkach wyższych. 2. Daszek, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodob­nym zakresie może spowodować upadek okła­dzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb. §293. Tablice informacyjne, reklamy i podob­ne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla użyt­kowników budynku i osób trzecich. Daszki, balkony oraz stałe i ruchome osłony przeciwsłoneczne (markizy) mogą być umiesz­czane na wysokości co najmniej 2,4 m nad po­ziomem chodnika, z pozostawieniem nieosło­niętego pasma ruchu od strony jezdni szeroko­ści co najmniej 1 m.
Wystawy sklepowe i gabloty reklamowe, a także obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m - przy zachowa­niu użytkowej szerokości chodnika nie mniej­szej niż 2 m oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. §296. Schody zewnętrzne i wewnętrzne służą­ce do pokonywania wysokości przekraczającej 0,5 m powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.
W budynku mieszkalnym jednorodzinnym za­grodowym i rekreacji indywidualnej warunek powyższy uważa się za spełniony również wów­czas, gdy schody i pochylnie wysokości do 1 m, niemające balustrad, są obustronnie szer­sze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m. §298. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, ok­reślone w Polskich Normach, oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewnia­jące skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.
Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnie­niu balustrad powinny mieć wymiary określone w tablicy 3.4.
W budynku, w którym przewiduje się zbior­cze przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, ba­lustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.
Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych do ruchu osób nie­pełnosprawnych, należy zastosować obustron­ne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochyl­niach należy przedłużyć o 0,3 m przed począt­kiem i końcem biegu oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowa­ne, co najmniej 0,05 m. §299.1. Okna w budynku powyżej drugiej kon­dygnacji nadziemnej, a także okna na niższych kondygnacjach, wychodzące na chodniki lub in­ne przejścia dla pieszych, powinny mieć skrzy­dła otwierane do wewnątrz. §300. Kraty zewnętrzne, zastosowane w otwo­rach okiennych i balkonowych, powinny być wykonane w sposób zapobiegający możliwości wspinania się po nich do pomieszczeń położo­nych na innych kondygnacjach. §301. W budynku na kondygnacjach położo­nych poniżej 25 m nad terenem odległość mię­dzy górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia, wysokiego parteru oraz ścianek podokiennych - w log­gii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz