Schody i pochylnie - instalacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schody i pochylnie - instalacja - strona 1 Schody i pochylnie - instalacja - strona 2

Fragment notatki:

Schody i pochylnie
§66. W celu zapewnienia dostępu do pomiesz­czeń położonych na różnych poziomach należy stosować schody stałe, a w zależności od prze­znaczenia budynku - również pochylnie odpo­wiadające warunkom określonym w rozporzą­dzeniu.
§67. Zainstalowanie w budynku schodów lub pochylni ruchomych nie zwalnia z obowiązku zastosowania schodów lub pochylni stałych. §68. Graniczne wymiary schodów stałych w bu­dynkach o różnym przeznaczeniu określa tab­lica 3.1.
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m, przy czym nie może być mniejsza niż szero­kość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w tablicy 3.1. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami porę­czy, a w przypadku balustrady jednostronnej -między wykończoną powierzchnią ściany a we­wnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. Sze­rokości te nie mogą być ograniczane przez zainstalowane urządzenia oraz elementy bu­dynku.
§69. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych, łączących kondygnacje nadziemne, po­winna wynosić nie mniej niż 3 i nie więcej niż:
1) w budynku zakładu opieki zdrowotnej - 14 stopni,
2) w innych budynkach - 17 stopni. Wymaganie, o którym mowa w p. 2), nie do­tyczy budynków jednorodzinnych, zagrodowych oraz mieszkań dwupoziomowych.
Liczba stopni w jednym biegu schodów ze­wnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10. Szerokość stopni stałych schodów wewnętrz­nych powinna wynikać z warunku określone­go wzorem: 2h+s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokość stopnia, s - jego szerokość. Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wy­nosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m, w innych budynkach - co naj­mniej 0,3 m.
Szerokość stopni schodów wachlarzowych po­winna wynosić co najmniej 0,25 m, natomiast w schodach zabiegowych i kręconych szerokość taką należy zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy balustrady wewnętrznej lub słupa stanowiącego koncentryczną konstruk­cję schodów.
§70. Maksymalne nachylenie pochylni związa­nych z budynkiem nie może przekraczać wiel­kości określonych w tablicy 3.2. §71. Pochylnie przeznaczone dla osób niepeł­nosprawnych powinny mieć szerokość płasz­czyzny ruchu co najmniej 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w §298 (p. 3.2.7), przy czym odstęp między ni­mi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.
Długość poziomej płaszczyzny ruchu na począt­ku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
Przestrzeń manewrowa na spoczniku związa­nym z pochylnią przed wejściem do budynku powinna umożliwiać manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi oraz mieć wy­miary co najmniej 1,5 x 1,5 m. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz