Bezpieczeństwo Państwa - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo Państwa - kolokwium - strona 1 Bezpieczeństwo Państwa - kolokwium - strona 2 Bezpieczeństwo Państwa - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo budynków.    1. Bezpieczne odległości między budynkami. Sposoby zmniejszenia wymaganych odległości.  2.  Zasady kwalifikacji budynków do klasy odporności pożarowej.  3. Zagrożenie życia ludzi w istniejących budynkach.  4.  Wymagania dla dróg pożarowych.  5. Zdefiniuj materiały niebezpieczne pożarowo.  6. Czynniki powodujące zagrożenie dla życia ludzi w czasie pożaru.  7.  W jakiej ilości powinna być doprowadzona woda do celów gaśniczych do budynków  zawierających strefę ZL?  8.  O czym decyduje wielkość obciążenia ogniowego?  9.  Jaka powinna być szerokość wyjść ewakuacyjnych (drzwi, bram itp.)  10. W jakich przypadkach może być powiększona długość przejścia ewakuacyjnego.  11. Podaj kryteria określające klasy odporności ogniowej.  12. Jakie parametry charakteryzują ciecze palne?  13. Dlaczego gips i inne materiały gipsopodobne stosuje się w ochronie przeciwpożarowej?  14. Wyjaśnij mechanizm działania szyby ognioochronnej izolującej termicznie.  15. Co to są materiały niebezpieczne pożarowo?  16. Zdefiniuj parametr izolacyjności ogniowej  17. Co to jest odporność pożarowa budynku?  18. Kryteria kwalifikacji stref zagrożonych wybuchem.  19. W jaki sposób wyznacza się przewidywaną ilość osób w budynkach?  20. Zdefiniuj pojęcie gęstości obciążenia ogniowego.  21. Czym różni się przejście od dojścia ewakuacyjnego?  22. Zdefiniuj strefę pożarową oraz podaj kryteria dopuszczalnej wielkości.  23. Od czego zależy klasa odporności pożarowej budynków?  24. Jakie znasz bezpieczne miejsca dla ludzi znajdujących się w budynku?   25. Wymień sposoby oddymiania budynku.  26. O czego zależy szerokość wyjścia ewakuacyjnego?    Bezpieczeństwo stanowisk pracy    1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.  2.  Czynniki niebezpieczne na stanowiskach pracy.  3. Wymień warunki jakie powinny spełniać pomieszczenia pracy.  4.  W jakich przypadkach stosuje się ograniczenia oświetlenia?.  5.  Rodzaje wentylacji pomieszczeń. Kiedy stosuje się wentylację miejscową?  6.  Jakie kryteria grzewcze stawia się pomieszczeniom, w których znajdują się stanowiska  pracy?  7.  Jakie znasz sposoby zapobiegania czynnikom niebezpiecznym związanym z elementami  ruchomymi, wystającymi itp.?  8.  Od czego zależy zakres i stopień porażenia prądem elektrycznym?  9. Wymień zagrożenia związane z przemieszczaniem się.  10. Wymień rodzaje hałasu i jakie parametry je charakteryzują.  11. Dlaczego wibracje mogą być groźne dla człowieka?  12. Jakie parametry charakteryzują mikroklimat?. Wymień rodzaje mikroklimatów.  13. Jakie znasz rodzaje promieniowania?  14. Czy promieniowanie w podczerwieni i ultrafiolecie mogą być szkodliwe dla człowieka?  15. Jakie znasz promieniowanie niejonizacyjne? Dopuszczalne natężenie pól 

(…)

… laserowe na stanowiskach pracy.
29. Co oznacza symbol F+, T, R12, S45.
30. Podaj dopuszczalny poziom ekspozycji na hałas przy ośmiogodzinnym dniu pracy.
31. Wymień szkodliwe czynniki biologiczne.
32. Różnica pomiędzy ubraniem roboczym a ochronnym na stanowisku pracy.
Bezpieczeństwo Środowiska
1. Która z katastrof ekologicznych w ostatnich 50 latach była najgroźniejsza dla środowiska?
2. Jaka ustawa była konsekwencją Wielkiego Smogu Londyńskiego w 1952r?
3. Gdzie była najgroźniejsza w skutkach katastrofa ekologiczna w Polsce?
4. Co stanowi Krajowy System Obszarów Chronionych?
5. Jakie znasz formy ochrony przyrody w dowód uznania to?
6. Co to jest Park Narodowy wg Ustawy o Ochronie Środowiska z 2004r?
7. Co to jest Park Krajobrazowy wg Ustawy o Ochronie Środowiska z 2004 r?
8. Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują?
9. Jakie instrumenty stanowią „System natura 2000”?
10. Co ma na celu ochrona gatunkowa organizmów żywych?
11. Co to są Pomniki przyrody?
12. Co to jest użytek ekologiczny?
13 Jakie znasz źródła paliw odnawialnych?
14. Które z paliw alternatywnych może być uciążliwe dla środowiska?
15. Jakie znasz niebezpieczne odpady przemysłowe?
16. Jakie znasz zasoby odnawialne?
17. Jakie znasz zasoby…
… obejmują?
9. Jakie instrumenty stanowią „System natura 2000”?
10. Co ma na celu ochrona gatunkowa organizmów żywych?
11. Co to są Pomniki przyrody?
12. Co to jest użytek ekologiczny?
13 Jakie znasz źródła paliw odnawialnych?
14. Które z paliw alternatywnych może być uciążliwe dla środowiska?
15. Jakie znasz niebezpieczne odpady przemysłowe?
16. Jakie znasz zasoby odnawialne?
17. Jakie znasz zasoby…
Inspekcji Handlowej?
16. Wymień znane Ci Dyrektywy konsumenckie.
17. Jaki system ochrony konsumenta występuje w Polsce? Prawa konsumenta. Obowiązki
sprzedawcy.
18. Jakie informacje powinna zawierać reklamacja?
19. Wymień podmioty odpowiedzialne za produkty niebezpieczne.
20. Wymień 5 niedozwolonych klauzul umownych
21. Różnice między rękojmią a gwarancją.
22. Co to jest aprobata techniczna?
3…
… nieodnawialne?
18. Co zaliczamy do zanieczyszczeń powietrza?
19. Co kwalifikujemy do naturalnych źródeł zanieczyszczeń?
20. Co to są antropogeniczne źródła zanieczyszczenia powietrza?
21. Jaki jest transgraniczny przepływ zanieczyszczeń?
22. O czym informuje Protokół z Oslo”
23. O czym informuje Protokół Sofijski?
24. Czego dotyczy Protokół z Kioto?
25. Jakie znasz rodzaje zanieczyszczeń hydrosfery?
26…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz